Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Elburg 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Elburg 2018
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Elburg 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/427210/427210_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2018nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2018-212820

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Elburg 2018

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Elburg, gelezen het advies van de gemeentearchivaris van 26-09-2018 en gelet op:

• artikel 7 Archiefwet 1995;

• artikel 6 Archiefbesluit 1995;

• Hoofdstuk 3a Archiefregeling;

• Archiefverordening gemeente Elburg 2016;

• Besluit Informatiebeheer gemeente Elburg 2017.

Besluit vast te stellen het volgende:

Artikel 1  

  • 1.

    over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden vanaf 01-06-2018 die op grond van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

  • 2.

    reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek Digitale Vervanging Archiefbescheiden Gemeente Elburg, versie 1.2 d.d. 19 september 2018, hierna Handboek Vervanging genoemd;

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit

besluit in het Gemeenteblad van 8 oktober 2018.

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Elburg 2018.

de burgemeester, de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal J.K.C. van der Jagt