Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Verordening Blijverslening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Blijverslening 2018
CiteertitelVerordening Blijverslening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2018Rectificatie

25-09-2018

gmb-2018-217501

BI.0180330
04-10-201813-10-2018Nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-208895

BI.0180330

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Blijverslening 2018

De raad van de gemeente Oosterhout

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening Blijverslening 2018

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Blijverslening doet.

 • b)

  Blijverslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout;

 • d)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • g)

  Begrip bestaande woning: Een bestaande woning is een woning die volgens de registratie in de gemeentelijke BAG, is opgeleverd en bewoond wordt / is geweest.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt en/of voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager van een Blijverslening consumptief is een:

  Eigenaar-bewoner. Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

  De aanvrager van een Blijverslening hypothecair is een:

  Eigenaar-bewoner. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3.

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Oosterhout.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Het vergroten van de toegankelijkheid van de woning;

  • b.

   Het vergroten van de veiligheid in de woning;

  • c.

   Het aanbrengen van technische aanpassingen die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken.

 • 2.

  Het bedrag van de consumptieve Blijverslening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,-.

 • 3.

  Het bedrag van de hypothecaire Blijverslening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 

het bevorderen van het zo lang mogelijk zelfstandig in de huidige woning / (sociale) woonomgeving laten wonen van inwoners van onze gemeente, respectievelijk door het treffen van maatregelen de bestaande woningvoorraad meer levensloopbestendig maken.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor het toewijzen van Blijversleningen.

 • 2.

  Blijversleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Blijverslening.

 • 2.

  Het college is bevoegd de in artikel 3, lid 1 genoemde maatregelen en de in artikel 3, lid 2 en 3 genoemde maximum bedragen aan te passen.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Blijverslening bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d.

  de Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Blijverslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Blijverslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Blijverslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Oosterhout en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Blijverslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Blijverslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (KIFID) of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na publicatie.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening 2018.

 

Aldus vastgesteld te Oosterhout op 25 september 2018.