Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Verordening Duurzaamheidslening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening 2018
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021Artt. 2 en 5

21-12-2021

gmb-2021-480633

305979
04-10-201830-12-2021Nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-208859

BI.0180330

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening 2018

De raad van de gemeente Oosterhout

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening Duurzaamheidslening 2018

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • d)

  Maatregelen: Maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 2, lid 3;

 • e)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • g)

  Begrip bestaande woning: Een bestaande woning is een woning die volgens de registratie in de gemeentelijke BAG, is opgeleverd en bewoond wordt / is geweest.

Artikel 2 Toepassingsbereik / maatregelen

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor:

 • 1.

  Bestaande woonruimte in de gemeente Oosterhout, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • 2.

  Waarbij de aanvrager een particuliere eigenaar/bewoner is. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

 • 3.

  Tot de maatregelen die voor een lening in aanmerking komen worden gerekend: energiebesparing (waaronder isoleren), gasloos maken van de woning en energieopwekking.

 • 4.

  De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies/leningen) in deze kosten, waarbij geldt dat:

  • a.

   Energiebesparende maatregelen en/of het gasloos maken van de woning voor 100% in aanmerking komen voor een lening.

  • b.

   Energieopwekkende en energiebesparende maatregelen voor 100% in aanmerking komen voor een lening indien zowel energieopwekkende en energiebesparende maatregelen gelijktijdig getroffen worden.

  • c.

   Energieopwekkende maatregelen komen voor 100% in aanmerking voor een lening indien de woning reeds over een voorlopig of definitief energielabel A tot en met D beschikt.

  • d.

   Het totale leenbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- inclusief BTW bedraagt waarbij geldt dat het bedrag voor zonnepanelen maximaal € 10.000,- inclusief BTW mag bedragen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

 • 2.

  Duurzaamheidsleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

Artikel 4 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening.

 • 2.

  Het college is bevoegd de in artikel 2, lid 3 genoemde maatregelen en de in artikel 2, lid 4 genoemde percentages en bedragen aan te passen.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

  • a)

   De te treffen maatregelen.

  • b)

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c)

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

 • 9.

  De duurzaamheidslening kan per woning eenmaal per jaar worden aangevraagd.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn in, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Oosterhout en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (KIFID) of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na publicatie.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening 2018”.

 

Aldus vastgesteld te Oosterhout op 25 september 2018