Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels publieke taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels publieke taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 2018
CiteertitelBeleidsregels publieke taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden
 4. titel 14 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
 5. hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dalfsen/CVDR454658/CVDR454658_2.html
 7. amvb Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden
 8. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dalfsen/CVDR612989/CVDR612989_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2018Nieuwe regeling

07-08-2018

gmb-2018-207992

B&W18-03228

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels publieke taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van de eenheid Bedrijfsvoering d.d. 19-07-2018 nummer 3228:

 

overwegende dat:

 • openbare lichamen uitsluitend ten behoeve van de publieke taak garanties voor geldleningen en geldleningen kunnen verstrekken;

 • het aanbeveling verdient beleidsregels vast te stellen inzake het verstrekken van garanties en leningen door de gemeente;

 

gelet op:

 • artikel 160, lid 1, sub e, en artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet;

 • gelet op artikel 2 en 2a van de Wet financiering decentrale overheden en artikel 1 van de ‘Uitvoeringsregels treasury 2017’ Dalfsen;

 • gelet op de artikelen 7:850 tot en met 7:870 van het Burgerlijk Wetboek;

 • gelet op titel 4.1 ('Beschikkingen'), titel 4.2 ('Subsidies') en titel 4.3 ('Beleidsregels') van de Algemene wet bestuursrecht;

 • gelet op het Besluit lening voorwaarden decentrale overheden;

 • gelet op de Uitgangspunten publieke taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 2018;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen “Beleidsregels publieke taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 2018

 

HOOFDSTUK 1  

A. Algemene bepalingen met betrekking tot garanties en leningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  aanvraag: een verzoek aan de gemeente om een lening te verstrekken dan wel om ten behoeve van de aanvrager een garantie af te geven ten gunste van een financiële instelling;

 • b.

  aanvrager: degene die een aanvraag indient;

 • c.

  lening: een lening die, al dan niet door de gemeente Dalfsen kan worden verstrekt in de vorm van een hypothecaire lening of in de vorm van een onderhandse lening (afhankelijk van de gestelde zekerheden) voor onroerende respectievelijk roerende zaken;

 • d.

  garantie: een borgstelling (ook wel borgtocht genoemd) of een garantie; de garantie wordt afgegeven door de gemeente Dalfsen ten behoeve van een door de aanvrager bij een financiële instelling aan te trekken lening om meer zekerheid te geven over de verplichtingen die hieruit voortvloeien;

 • e.

  financiële instelling: al dan niet commerciële instellingen zoals banken, leveranciers, leasemaatschappijen, waarborgfondsen, die bijvoorbeeld hypothecaire leningen, onderhandse leningen, kredieten, garanties of financial lease kunnen verstrekken;

 • f.

  publieke taak: een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd. De gemeenteraad stelt vast wat tot de publieke taak behoort;

 • g.

  publiek belang: maatschappelijk belang waar de overheid zich de behartiging van aantrekt op grond van de overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt. Dit wordt niet geregeld binnen deze beleidsregels.

Artikel 2 Financiële criteria

 • a.

  Een gemeentegarantie heeft de voorkeur boven een gemeentelijke lening. Indien een garantie voldoende is wordt geen lening door de gemeente verstrekt;

 • b.

  Verzoeken om leningen worden geweigerd als de betreffende lening zonder onoverkomelijke bezwaren voor de aanvrager door een financiële instelling kan worden verleend;

 • c.

  Een rentevoordeel ten opzichte van een financiële instelling is geen reden voor verstrekking van een lening door de gemeente;

 • d.

  De financiële positie en prognoses van de aanvrager moeten zodanig zijn dat rente en aflossing betaald kunnen blijven worden;

 • e.

  Geen garantie of lening is mogelijk indien een beroep kan worden gedaan op een voorziening in de vorm van een (nationaal) waarborgfonds zoals Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Waarborgfonds voor de Zorg en Waarborgfonds Kinderopvang;

 • f.

  Specifiek voor sport geldt dat er wordt samengewerkt met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Zonder medewerking van dit Fonds wordt in beginsel geen lening of borgstelling door de gemeente verstrekt;

 • g.

  Een aanvraag voor een lening of garantie lager dan € 100.000 wordt niet in behandeling genomen;

 • h.

  De gemeente is voorts bereid borg te staan, als het risico niet kan worden afgedekt door een recht van hypotheek op het onderpand ten behoeve van de geldverstrekker;

 • i.

  De instelling mag zonder toestemming van de gemeente geen andere financieringsmiddelen opnemen met als sanctie het vervallen van de garantstelling of de lening;

 • j.

  Aan het eind van de looptijd is de lening waarvoor garant gestaan wordt volledig afgelost;

 • k.

  De looptijd van de (gegarandeerde) lening is niet langer dan de verwachte technische of economische levensduur (als deze korter is) van het object waar de financiering voor wordt aangewend;

 • l.

  De zaken zijn zonder gemeentelijke lening of borgstelling niet te realiseren. Eerst dienen zelfwerkzaamheid, eigen middelen, subsidiegelden en middelen van sponsoren, etc. door de aanvrager maximaal te worden benut (vangnetcriterium);

 • m.

  Een lening of garantie wordt niet verstrekt indien de te financieren zaken niet voldoende zekerheid bieden voor verhaal van rente en aflossing van de te verstrekken garantie of lening. In het contract worden voorwaarden opgenomen hoe om te gaan bij ingebrekestelling.

Artikel 3 De aanvraag

 • 1.

  Aanvragen moeten vóór het aangaan van verplichtingen met betrekking tot de gevraagde garantie of lening volledig en schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Aanvragen moeten zijn voorzien van:

  • a.

   Een opgaaf van de gemeentelijke publieke taak van de activiteiten van de aanvrager waarop de garantie betrekking heeft;

  • b.

   Een afschrift van de statuten van de aanvrager;

  • c.

   Een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   Tekeningen en technische omschrijvingen als de gemeentelijke lening de aankoop of verbouwing van een onroerende zaak betreft;

  • e.

   Een document waaruit blijkt dat het onderpand vrij is van hypotheek (of van pand als het om roerende zaken gaat), of, indien er wel een hypotheek gevestigd is, dat er voldoende overwaarde is (75% executiewaarde);

  • f.

   De laatst bekende taxatiewaarde (niet ouder dan een half jaar) van het onderpand voor de OZB in geval het gaat om een bestaande onroerende zaak;

  • g.

   De jaarrekeningen met balans van de laatste twee boekjaren (Indien mogelijk);

  • h.

   De vastgestelde begroting voor het huidige boekjaar, het komende boekjaar en bij voorkeur een meerjarenbegroting, waarin de rente en aflossing van de geldlening zijn verwerkt (indien mogelijk);

  • i.

   Een gespecificeerde opstelling van de wijze van financiering van de voorgenomen investering. Als het een aanvraag voor een garantie betreft moet deze ook zijn voorzien van de concept-leningsovereenkomst met de beoogde financiële instelling;

  • j.

   Eventuele andere bescheiden die het college van burgemeester en wethouders nodig acht om de aanvraag goed te kunnen beoordelen;

   • i.

    Indien bij de aanvraag niet alle gevraagde gegevens worden verstrekt, wordt er een hersteltermijn van vier weken geboden om de gevraagde gegevens alsnog te leveren;

   • ii.

    Een verzoek om een lening of garantie wordt in ieder geval afgewezen indien de gemeente naar haar inzicht niet voldoende zekerheid heeft dat:

    • 1.

     de aanvrager zal voldoen aan de aan de lening of garantieverstrekking verbonden verplichtingen;

    • 2.

     aan de betalingsverplichting van rente en aflossing naar behoren zal worden voldaan;

    • 3.

     de aanvrager in het kader van de aanvraag juiste of volledige gegevens heeft verstrekt.

   • iii.

    Indien ook na het verstrijken van de hersteltermijn de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

  • k.

   Indien er sprake is van een publieke taak dan beslist het college over het verstrekken van een garantstelling. Betreft het geen publieke taak of is dit onduidelijk dan kan het college voorleggen aan de raad of de aanvraag wel of niet tot de publieke taak behoort. Zie schema op de laatste pagina van dit document;

  • l.

   De beslissing op de aanvraag wordt schriftelijk teruggekoppeld aan de aanvrager.

Artikel 4 Overige criteria en uitgangspunten

 • a.

  De geoffreerde rente van de aangevraagde lening waarvoor de gemeente Dalfsen garant gaat staan, dient in de pas te lopen met de op het moment van de offerte geldende (kapitaal)marktrente;

 • b.

  Alle uit de aanvraag voortvloeiende kosten (notariskosten e.d.) zijn voor rekening van de aanvrager;

 • c.

  De leningsaanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving rondom staatssteun;

 • d.

  Het in lid 4.a vermelde rentepercentage kan worden verhoogd met een toeslag voor marktconformiteit vanuit deze toets; banken passen ook nog een risico opslag toe;

 • e.

  De aanvrager moet instemmen met een aantal voorwaarden, waarbij te denken valt aan voorafgaande toestemming van de gemeente voor bepaalde juridische handelingen zoals statutenwijziging, wijziging bestemming van het onderpand of het verder bezwaren dan wel vervreemden van het onderpand door de aanvrager gedurende de contractperiode;

 • f.

  De gemeente verstrekt in beginsel alleen lineaire leningen;

 • g.

  Gedurende de looptijd vindt een volledige aflossing plaats;

 • h.

  De aanvrager heeft een instandhouding- en onderhoudsverplichting van het onderpand. De aanvrager verplicht zich daarom tot het afsluiten van opstal-en inboedelverzekeringen en het in goede staat houden van het onderpand gedurende de gehele looptijd van de lening of garantie;

 • i.

  Gedurende de looptijd van de garantie of lening levert de aanvrager jaarlijks de begroting voor 1 januari van het betreffende jaar en de jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening met accountantsverklaring) aan binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar;

 • j.

  Het kan voorkomen dat een aanvrager de gemeente verzoekt om een vroegere lening of gemeentegarantie in het kader van herfinanciering opnieuw af te geven c.q. te verlengen;

 • k.

  In dit geval zal de aanvraag tot verlenging van de lening of garantie gelijk beoordeeld worden als ware het een nieuwe aanvraag; hierbij zijn de beleidsregels en voorwaarden voor garanties en leningen van toepassing, zoals deze gelden op het moment van de verlenging;

 • l.

  In geval van vernietiging van het onderpand (brand o.i.d.) dienen verzekeringsgelden ter aflossing van de lening aangewend worden (regres);

 • m.

  Indien er kan worden gekozen tussen het verlenen van een garantie of het verstrekken van een geldlening dan wordt er gekozen voor garantieverlening;

 • n.

  Het college informeert, vanuit haar actieve informatieplicht de raad tijdig, als er leningen, waarborgen en garanties worden verstrekt. (Uitvoeringsregels treasury).

B. Slotbepalingen

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregels publieke taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 2018’.

 • 2.

  Deze regeling treedt daags na publicatie in werking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 7 augustus 2018.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends