Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Nadere Regels mantelzorgwaardering 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere Regels mantelzorgwaardering 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2018nieuwe regeling

22-05-2018

gmb-2018-207857

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere Regels mantelzorgwaardering 2018

 

RECTIFICATIE

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk;

 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.1.6, die stelt dat gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijks blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente en artikel 24 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Cuijk 2018 waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van onze cliënten bij nadere regeling bepaalt en

 

Besluit:

 

Vast te stellen de Nadere Regels Mantelzorgwaardering gemeente Cuijk 2018

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze Nadere Regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Aanvraag: een aanvraag voor de mantelzorgwaardering, dan wel een aanvraag voor de jonge mantelzorgwaardering

 • 2.

  Jonge mantelzorger: een mantelzorger die op het moment van de aanvraag tussen de 8 en 18 jaar is.

 • 3.

  Jonge mantelzorgwaardering: een jaarlijkse uiting van waardering van ons college aan jonge mantelzorgers die zorgen voor een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft.

 • 4.

  Mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een zorgvrager door één of meerdere personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie;

 • 5.

  Mantelzorger: een persoon die mantelzorg verleent;

 • 6.

  Mantelzorgwaardering: een jaarlijkse uiting van waardering van ons college aan mantelzorgers die ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden van het betreffende jaar zorg verlenen aan een zorgvrager;

 • 7.

  Zorgvrager: persoon die zorgbehoevend is en hiervoor ondersteuning krijgt. De zorgvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Cuijk.

 

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Voor de mantelzorgwaardering komen in aanmerking mantelzorgers vanaf 18 jaar.

 • 2.

  Voor de jonge mantelzorgwaardering komen in aanmerking mantelzorgers van 8 tot en met 17 jaar.

 

Artikel 3. Voorwaarden uitvoering Mantelzorgwaardering

 • 1.

  De zorgvrager woont in de gemeente Cuijk.

 • 2.

  De mantelzorger hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Cuijk.

 • 3.

  De mantelzorger verleent zorg aan de zorgvrager voor ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden van het betreffende jaar.

 • 4.

  Per zorgvrager kan één mantelzorger een waardering ontvangen.

 • 5.

  Wanneer een mantelzorger meer dan één zorgvrager ondersteunt, kunnen er maximaal

 • 6.

  twee mantelzorgwaarderingen worden aangevraagd.

 • 7.

  De mantelzorgwaardering wordt eenmaal per kalenderjaar beschikbaar gesteld.

 

Artikel 4. Voorwaarden uitvoering jonge Mantelzorgwaardering

 • 1.

  De zorgvrager woont in de gemeente Cuijk.

 • 2.

  De jonge mantelzorger hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Cuijk.

 • 3.

  De jonge mantelzorger zorgt voor een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft.

 • 4.

  Per zorgvrager kunnen meerdere jonge mantelzorgers een waardering ontvangen.

 • 5.

  De jonge mantelzorgwaardering wordt eenmaal per kalenderjaar beschikbaar gesteld.

 

Artikel 5. De inhoud van de (jonge) Mantelzorgwaardering

 • 1.

  Voor het kalenderjaar 2018 bestaat de mantelzorgwaardering uit een geldbedrag ter hoogte van

 • 2.

  € 100,-.

 • 3.

  Voor het kalenderjaar 2018 bestaat de jonge mantelzorgwaardering uit een bioscoopbon ter waarde van € 30,-.

 • 4.

  De aanvraagperiode voor de (jonge) mantelzorgwaardering loopt van 1 juni 2018 t/m 15 december 2018.

 • 5.

  De verstrekking van de mantelzorgwaardering vindt één maal per kwartaal plaats, te weten:

   

  • a.

   Aangevraagd juni 2018 verstrekking augustus 2018

   

  • b.

   Aangevraagd juli t/m september 2018 verstrekking oktober 2018

   

  • c.

   Aangevraagd oktober t/m 15 december 2018 verstrekking januari 2019

   

Artikel 6. Recht op (jonge) mantelzorgwaardering

Om in aanmerking te komen voor de (jonge) mantelzorgwaardering voor 2018 dient:

 • a.

  Naar het oordeel van de uitvoerende instantie voldaan te zijn aan de doelgroepsdefinitie als bedoeld in artikel 2 van deze Nadere Regels en de uitgangspunten als in artikel 3 van deze Nadere Regels;

 • b.

  Het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te zijn ingevuld;

 • c.

  De aanvraag tussen 1 juni en 15 december 2018 te zijn ingediend.

 

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  De mantelzorgwaardering moet door de mantelzorger worden aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier.

 • 2.

  De jonge mantelzorgwaardering moet door de jonge mantelzorger en/of de ouders/verzorgers van de jonge mantelzorgwaardering worden aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier.

 • 3.

  De aanvraag dient ingediend te worden bij Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk.

 

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1.

  Een aanvraag voor de (jonge) mantelzorgwaardering wordt geweigerd indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 3 en/of 4 van deze Nadere Regels.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere Regels treden in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 en eindigen op 31 december 2018.

 • 2.

  Deze Nadere Regels kunnen worden aangehaald als “Nadere Regels Mantelzorgwaardering 2018 gemeente Cuijk".

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk op 22 mei 2018.

 

drs. R.H.M.A. Rongen

 

mr. W.A.G. Hillenaar

secretaris

 

burgemeester