Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Elburg 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviesraad sociaal domein gemeente Elburg 2018
CiteertitelVerordening adviesraad sociaal domein gemeente Elburg 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 47 van de Participatiewet
 2. artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.10 van de Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2018nieuwe regeling

24-09-2018

gmb-2018-207429

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Elburg 2018

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2018;

gelet op artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3., derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 10 van de verordening Jeugdwet gemeente Elburg;

overwegende dat de raad in een verordening regels dient vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop personen of hun vertegenwoordigers die een beroep doen op de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo bij de gemeentelijke uitvoering van deze wetten betrokken worden;

Besluit vast te stellen:

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Elburg 2018

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • a.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • b.

  Adviesraad sociaal domein: adviesraad voor het college van de gemeente Elburg op het gebied van het beleid sociaal domein;

 • c.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Elburg.

Artikel 2 Doelstelling

De adviesraad sociaal domein heeft ten doel om burgerparticipatie bij het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein vorm te geven.

Artikel 3 Taken

 • a.

  De adviesraad sociaal domein heeft als taak om:

  • de belangen te behartigen van alle inwoners die te maken hebben met het gemeentelijke beleid voor het sociaal domein;

  • gevraagd en ongevraagd integraal advies te geven aan het college over het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein;

  • te fungeren als sparringpartner voor het college.

 • b.

  De adviesraad sociaal domein heeft niet tot taak te adviseren naar aanleiding van individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele situaties betrekking hebben.

Artikel 4 Samenstelling adviesraad sociaal domein

 • a.

  De adviesraad sociaal domein bestaat uit een voorzitter en maximaal 10 leden;

 • b.

  De leden van de adviesraad sociaal domein behartigen de belangen van een of meerdere doelgroepen uit het sociaal domein. Er wordt in de bezetting gezorgd voor een evenwichtige spreiding over de drie wetten (Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning);

 • c.

  De leden van de adviesraad sociaal domein adviseren vanuit actieve betrokkenheid en verbondenheid met de doelgroep en met de gemeente Elburg;

 • d.

  De leden van adviesraad sociaal domein en de voorzitter mogen geen lid zijn van de gemeenteraad of van het college. De voorzitter en leden geven onafhankelijk advies. Daaruit volgt dat lidmaatschap bij de adviesraad sociaal domein in aanleg niet samen kan gaan met bepaalde functies binnen professionele organisaties actief in het sociaal domein in de gemeente Elburg. Bij elk kandidaat-lid brengt de adviesraad in beeld of onafhankelijkheid geborgd kan worden;

 • e.

  De adviesraad sociaal domein werft nieuwe leden, toetst de kandidaat-leden aan een vooraf opgestelde profielschets en draagt geschikte kandidaat-leden voor aan het college. Hierbij wordt in ieder geval benoemd of en hoe onafhankelijkheid geborgd is. Het college besluit over de benoeming tot lid van de adviesraad sociaal domein;

 • f.

  Het college benoemt een onafhankelijk voorzitter voor een termijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van maximaal één periode van 4 jaar;

 • g.

  Het college benoemt de leden van de adviesraad sociaal domein eveneens voor een termijn van 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming voor één periode van 4 jaar.

 • h.

  De leden van de adviesraad sociaal domein hebben aantoonbare verbinding met de Elburger gemeenschap en zijn bij voorkeur woonachtig in de gemeente Elburg, met een minimum van tweederde van de leden woonachtig in gemeente Elburg;

 • i.

  Het lidmaatschap van de adviesraad sociaal domein eindigt:

op eigen verzoek, ingediend bij het college;

als de zittingsduur bedoeld in artikel 4, lid f en lid g van de verordening is bereikt;

bij overlijden;

als niet meer wordt voldaan aan het gestelde genoemd in artikel 4, lid d.

Artikel 5 Vergaderingen

De adviesraad sociaal domein vergadert zo vaak als nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

De vergaderingen van de adviesraad sociaal domein zijn openbaar. De adviesraad stelt tijdig een agenda op en zorgt voor verspreiding van deze agenda;

De adviesraad sociaal domein kan in uitzonderlijke gevallen besluiten om een gesloten vergadering te houden;

Burgers hebben spreekrecht op de openbare vergaderingen van de adviesraad sociaal domein;

De voorzitter van de adviesraad sociaal domein stelt in samenwerking met de secretaris de agenda op;

De portefeuillehouder(s) van het sociaal domein woont/wonen minimaal twee maal per jaar een vergadering van de adviesraad sociaal domein bij;

De adviesraad sociaal domein kan, al naar gelang de behoefte, de portefeuillehouder of een inhoudelijk deskundig medewerker van de gemeente Elburg uitnodigen voor de vergadering van de adviesraad sociaal domein.

Artikel 6 Werkwijze

Het college stelt de adviesraad sociaal domein jaarlijks voor het begin van het nieuwe kalenderjaar op de hoogte van de beleidsvoornemens van het komende jaar.

Het college dient de adviesraad sociaal domein in staat te stellen om tijdig advies te geven over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein;

De adviesraad sociaal domein brengt schriftelijk advies uit, tenzij in overleg met het college anders is besloten;

In het advies wordt aangegeven hoe de afweging bij aanwezigheid van tegenstrijdige belangen tussen de doelgroepen is verlopen;

Het college geeft reactie op het advies van de adviesraad sociaal domein;

Het college stuurt het advies van de adviesraad sociaal domein en de reactie bedoeld onder artikel 7 lid d naar de gemeenteraad;

De adviesraad sociaal domein stelt jaarlijks een jaarverslag van het voorgaande jaar op, met onder andere een verantwoording over de uitgaven;

De adviesraad sociaal domein stelt binnen de kaders van deze verordening in overleg met het college een huishoudelijk reglement op.

Artikel 7 Faciliteiten

De leden van de adviesraad sociaal domein krijgen jaarlijks een door het college vastgestelde (onkosten)vergoeding;

Het college stelt jaarlijks een budget ter beschikking ten behoeve van uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van de adviesraad sociaal domein. Alle te maken kosten worden uit dit budget betaald, zoals secretariële ondersteuning, kosten vergaderlocaties, kosten ten behoeve van communicatie of scholing. Tevens wordt de (onkosten)vergoeding per lid uit dit budget betaald;

De adviesraad stelt voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar een begroting op ten aanzien van de besteding van dit budget.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Elburg.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Elburg 2018.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 24 september 2018. FILLIN "Datum raadsvergadering:" \* MERGEFORMAT

de voorzitter, de griffier,

ir. J.N. Rozendaal mr. ir. M.C. Luiting