Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2018 (Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2018 (Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBeleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2018

25-09-2018

gmb-2018-205996

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2018 (Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2018)

ALGEMEEN

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze beleidsregel bepaalde wordt verstaan onder:

 

Woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en waarvoor op basis van het vigerende bestemmingsplan een omgevingsvergunning is verleend;

Standplaats: een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

Artikel 1 Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken het beschikbaar zijn of komen van een standplaats welke verkocht respectievelijk verhuurd zal worden bekend door publicatie op de internetsite www.heerlen.nl. Hierbij wordt een termijn gegeven waarbinnen door belangstellenden kan worden gereageerd, alsmede de wijze waarop men dient te reageren. Op basis van de binnenkomende reacties wordt een belangstellingsregister samengesteld.

 

Artikel 2 Toelating

Voor toewijzing van een standplaats en aanbieding van een koop- dan wel huurcontract komen in aanmerking:

1. kandidaten die tijdig hebben gereageerd op de bekendmaking als bedoeld in artikel 1;

2. kandidaten die beschikken, dan wel aantonen binnen vier maanden te kunnen beschikken over een voor de betreffende standplaats geschikte woonwagen/woonvorm waarvoor op basis van het vigerende bestemmingsplan een omgevingsvergunning is verleend.

 

Artikel 3 Volgordebepaling

Indien meerdere kandidaten reageren op de bekendmaking als bedoeld in artikel 1 en voldoen aan het gestelde in artikel 2, vindt zowel bij verkoop als verhuur van een standplaats de toewijzing plaats aan de hand van de volgende voorrangsregels en volgorde:

a. eerste-, tweede-, en derdegraads bloedverwanten die ten tijde van het beschikbaar komen van de standplaats al tenminste één jaar op de betreffende standplaats staan ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Heerlen en daar als inwonende verblijven;

b. b. eerste-, tweede-, en derdegraads bloedverwanten die ten tijde van het beschikbaar komen van de standplaats niet op de betreffende standplaats verblijven;

c. aanverwanten van de bewoners van de betreffende standplaats;

d. bloed- en aanverwanten van de bewoners van de overige Heerlense standplaatsen;

e. overige belangstellenden voor een standplaats;

f. bij gelijke geschiktheid vindt er een notariële loting plaats.

 

Artikel 4 Te overleggen gegevens

1.De hoogst gecategoriseerde voorrang-kandidaat, zoals gesteld in artikel 3 dient, om in aanmerking te kunnen komen voor een standplaats waartoe besloten is om deze voor verkoop aan te bieden:

a. een schriftelijk gedocumenteerd verzoek te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;

b. aan te tonen over voldoende middelen te beschikken om de koop te kunnen financieren, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen verkregen via derden;

c. de bloed- en aanverwantschap in relatie tot de standplaats.

2. De hoogst gecategoriseerde voorrang-kandidaat, zoals gesteld in artikel 3 dient, om in aanmerking te kunnen komen voor een standplaats waartoe besloten is om deze voor verhuur aan te bieden de volgende gegevens te overleggen:

a. een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs);

b. het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden dat de woonruimte zal betrekken;

c. bescheiden aan de hand waarvan het huishoudinkomen van de aanvrager kan worden vastgesteld, te weten:

-een inkomstenverklaring (IB-60-verklaring) of een van de werkgever afkomstige jaaropgave betreffende het inkomen;

- een afschrift van een recente salarisstrook of een afschrift van een bewijs van uitkering;

d. Indien van toepassing, een positieve verhuurdersverklaring van de laatste verhuurder waarmee een huurovereenkomst is gesloten, waaruit blijkt dat er geen sprake is van huurachterstand en/of het veroorzaken van overlast;

e. de bloed- en aanverwantschap in relatie tot de standplaats;

3. Indien de aanvraag/belangstelling, zo als gesteld in artikel 2, eerste lid op één of meer punten onvolledig is of buiten de gestelde termijn wordt ingediend, vervalt de aanvraag/belangstelling en wordt deze niet verder in behandeling genomen en zal met de naastgelegen hoger gecategoriseerde voorrang-kandidaat verder worden gegaan.

 

 

TOEWIJZING

 

Artikel 5 Toewijzing

1. Burgemeester en wethouders bieden een koopcontract voor de standplaats aan indien voldaan is aan het gestelde in artikel 2 en artikel 4, eerste lid.

2. Burgemeester en wethouders bieden een huurcontract voor de standplaats aan als wordt voldaan aan het gestelde in artikel 2 en artikel 4, tweede lid.

3. In eerste instantie vindt er een principe-toewijzing plaats van de standplaats. Indien blijkt dat een kandidaat kan voldoen aan het gestelde in artikel 2 en artikel 4, eerste en tweede lid, vindt de definitieve toewijzing plaats.

4. De koop- dan wel huurovereenkomst komt pas tot stand nadat deze door beide partijen voor akkoord is getekend en een formeel en onvoorwaardelijk besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Heerlen dat expliciet is gericht op het aangaan van de haar voorgelegde eindversie van de overeenkomst.

 

 

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in gevallen, waarin deze beleidsregel naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leiden, ten gunste van een belanghebbende van deze beleidsregel afwijken.

 

Artikel 7 Handhaving

Met het toezicht op de naleving van deze beleidsregel zijn de daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking van besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders inzake de vaststelling hiervan.

De beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende de toewijzing van woonwagens-tandplaatsen van de gemeente Heerlen 2016 komt te vervallen.

 

Artikel 9 Bekendmaking

De vaststelling van deze beleidsregel wordt bekend gemaakt in een gemeenteblad via overheid.nl

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2018”.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 25? september 2018.

 

 

 

De gemeentesecretaris a.i.,

M.L. Wilke

De wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer