Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Gennep 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Gennep 2018
CiteertitelBeleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Gennep 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregels vastgesteld op 1 februari 2005

Deze regeling bevat overgangsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2018Nieuwe regeling

18-09-2018

gmb-2018-202639

294648

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Gennep 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

Overwegende,

 • dat het gewenst is om de beleidsregels op te stellen voor de toekenning van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

 

 • en gelet op het parkeerbeleidsplan zoals vastgesteld door de raad op 18 juli 2016;

 

 • en gelet op de Wegenverkeersweg 1994;

 

besluit:

 

de beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Gennep 2018 vast te stellen.

Artikel 1. Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuurder: de persoon die het voertuig bestuurt;

 • b.

  Bestuurderskaart: gehandicaptenparkeerkaart voor een persoon die zich vervoert met een door hemzelf bestuurd voertuig;

 • c.

  Passagier: de persoon die zich met een voertuig laat vervoeren en beschikt over een passagierskaart;

 • d.

  Passagierskaart: gehandicaptenparkeerkaart voor een persoon(passagier) die voor verplaatsingen buiten huis is aangewezen op vervoer door een ander;

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep;

 • f.

  CROW: onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer;

 • g.

  Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK): parkeerkaart voor een persoon die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking of een andere ernstige beperking heeft van langdurige aard, waardoor hij/zij in alle redelijkheid niet in staat is zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen. Of voor personen die permanent aan een rolstoel gebonden zijn;

 • h.

  Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats: parkeerplaats voorzien van het verkeersbord E6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en een onderbord OB309 met vermelding van een kentekennummer, voor één voertuig van een persoon die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • i.

  Voertuig: een personenauto, of een voor het vervoer van een gehandicapte ingerichte bestelauto, of een brommobiel.

 

Artikel 2. Procedure

1. Aanvraag.

 • a.

  Een aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats moet schriftelijk, met gebruikmaking van het aanvraagformulier, worden ingediend.

 • b.

  Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld en te worden voorzien van een handtekening van de aanvrager.

 • c.

  De volgende gegevens dienen bij de aanvraag te worden overgelegd:

  • 1.

   Kopie geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart;

  • 2.

   Kopie geldig rijbewijs van de aanvrager tevens bestuurder van het voertuig voor de gehandicaptenparkeerplaats;

  • 3.

   Kopie geldig legitimatiebewijs;

  • 4.

   Kopie geldig kentekenbewijs;

 

2. Onvolledigheid ingediende bescheiden

Indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 2, lid 1, gestelde eisen, dan wordt de aanvrager, binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag, verzocht om de aanvraag binnen twee weken vanaf datum verzending verzoek, aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 

3. Besluitvorming.

 • a.

  Het college beslist binnen zes weken na ontvangst van een aanvraag die voldoet aan de indieningsvereisten op de aanvraag om een gehandicaptenparkeerplaats.

 • b.

  Het college kan de beslissing, gemotiveerd, verdagen. De aanvrager wordt hiervan, voor afloop van de onder a. genoemde termijn, schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt een zo kort mogelijke termijn genoemd waarbinnen de beslissing op de aanvraag tegemoet kan worden gezien.

 • c.

  Van de beslissing tot toekenning of afwijzing van de aanvraag wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld. Bij toekenning van de aanvraag ontvangt de aanvrager daarbij tevens een afschrift van het vereiste verkeersbesluit.

 

4. Bekendmaking verkeersbesluit.

 • a.

  Het verkeersbesluit met betrekking tot de toekenning van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt bekendgemaakt in de actuele, door de wetgeving verplicht gestelde, publicatiekanalen voor verkeersbesluiten.

 • b.

  In de publicatie wordt vermeld gedurende welke termijn het verkeersbesluit ter inzage ligt en wordt belanghebbenden de mogelijkheid geboden om bezwaar te maken.

 

5. Uitvoering verkeersbesluit.

 • a.

  De uitvoering van de verkeersmaatregelen voor het verkeersbesluit kunnen direct na publicatie van het besluit plaatsvinden. Bij niet urgente verzoeken gaat de voorkeur echter uit naar uitvoering als het besluit onherroepelijk is.

 • b.

  De aanleg en/of aanduiding van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats geschiedt indien mogelijk en noodzakelijk met inachtneming van de richtlijnen van het CROW en overige landelijk gangbare richtlijnen en/of normen.

 • c.

  In de meeste gevallen kan volstaan worden met het plaatsen van verkeersbord E6 met onderbord OB309 met kenteken. Het aanvullend aanbrengen van een witte markering in de vorm van een kruis of beperkter (bijvoorbeeld alleen een hoekmarkering) en/of het verbreden van het parkeervak wordt alleen toegepast indien een specifieke situatie daarom vraagt.

 

Artikel 3. Toewijzingscriteria voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

De aanvrager zijnde bestuurder komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op basis van onderstaande criteria:

 • 1.

  De aanvrager is woonachtig op het adres waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd; en

 • 2.

  De aanvrager is in het bezit van een geldig rijbewijs; en

 • 3.

  De aanvrager is in het bezit van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart B (type bestuurderskaart); en

 • 4.

  Op grond van het verkeerskundig onderzoek wordt vastgesteld dat het uit verkeerstechnisch en verkeersveiligheidsoogpunt mogelijk is om binnen 100 meter van de woning een bestaande/ nieuwe parkeerplaats uit te voeren/ aan te leggen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

 • 5.

  De aanvrager beschikt niet over een geschikte parkeergelegenheid op eigen terrein zoals een erf of eigen oprit en de woonsituatie biedt ook geen mogelijkheid om deze te creëren op eigen terrein;

 • 6.

  Onder geschikte parkeergelegenheid op eigen terrein wordt verstaan een parkeergelegenheid die gezien de handicap van de aanvrager als zodanig bruikbaar is;

 • 7.

  Voor de bepaling van de geschiktheid van een parkeerplaats op eigen terrein wordt gebruik gemaakt van de berekeningswijze uit de Nota Parkeernormen Gennep 2015 of diens opvolger.

 

Artikel 4. Kosten

De te betalen vergoeding voor de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt geregeld in de Legesverordening;

 

Artikel 5. Verhuizing

Indien de aanvrager, die beschikt over een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, verhuist vervalt het recht op de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Indien de aanvrager na verhuizing opnieuw over een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wenst te beschikken, dan dient voor het nieuwe adres een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

 

Artikel 6. Wijzigingen situatie aanvrager

De aanvrager aan wie een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is toegekend dient het college onmiddellijk in kennis te stellen van de volgende feiten of omstandigheden:

 • a.

  verhuizing;

 • b.

  het feitelijk niet meer gebruik maken van het voertuig als bestuurder;

 • c.

  het niet meer beschikken over een rijbewijs (bijvoorbeeld bij inlevering of intrekking van het rijbewijs);

 • d.

  het niet meer beschikken over het voertuig (bijvoorbeeld bij verkoop);

 • e.

  bij vervanging van het voertuig dient een verzoek tot vervanging van het onderbord te worden ingediend door overlegging van de nieuwe kentekengegevens;

 • f.

  het niet meer beschikken over een geldige gehandicaptenparkeerkaart;

 • g.

  het kunnen beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein;

 

Artikel 7. Intrekking toekenningsbesluit/opheffing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Het college kan het besluit tot toekenning van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats intrekken en/of opheffen indien:

 • a.

  de aanvrager hierom verzoekt;

 • b.

  de aanvrager feitelijk niet meer woont of verblijft op het in de aanvraag vermelde adres;

 • c.

  de aanvrager overleden is;

 • d.

  de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is toegekend op grond van door de aanvrager onjuist verstrekte gegevens en de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats niet zou zijn toegekend indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag en beoordeling daarvan bekend zou zijn geweest;

 • e.

  de aanvrager die in de aanvraag als bestuurder is vermeld feitelijk niet langer de bestuurder van het voertuig is;

 • f.

  de aanvrager die in de aanvraag als bestuurder is vermeld geen rijbewijs of geen voertuig meer heeft;

 • g.

  de aanvrager niet meer beschikt of niet meer in aanmerking komt voor een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

 • h.

  de aanvrager de beschikking krijgt over parkeergelegenheid op eigen terrein (bijvoorbeeld een eigen oprit);

 

Artikel 8. Overgangsrecht

 • 1.

  Aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels, worden behandeld conform de beleidsregels 2005.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 5, 6 en 7 is van ook van toepassing op gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen die zijn toegekend vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels.

 

Artikel 9. Hardheidsclausule

In principe zijn de toewijzingscriteria volgens artikel 3 leidend om in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Het college kan bij zwaarwegende persoonlijke belangen afwijken van de bepalingen van deze beleidsregels ten gunste van de aanvrager indien toepassing van deze beleidsregels naar het oordeel van het college tot kennelijk onredelijke situaties leidt.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Met de inwerkingtreding van de beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen 2018 komen de beleidsregels zoals vastgesteld op 1 februari 2005 te vervallen voor zover de aanvragen niet onder het overgangsrecht vallen zoals opgenomen onder artikel 8.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Gennep 2018”.

 • 3.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van openbare bekendmaking ervan.

 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep van 18 september 2018.

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning