Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de Wijziging van de grens van het buitengebied ter hoogte van de Rijksstraatweg te Glimmen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de Wijziging van de grens van het buitengebied ter hoogte van de Rijksstraatweg te Glimmen
Citeertitelwijziging van de grens van het buitengebied ter hoogte van de Rijksstraatweg te Glimmen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR410825/CVDR410825_7.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2018nieuwe regeling

10-09-2018

prb-2018-6956

K11164

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de Wijziging van de grens van het buitengebied ter hoogte van de Rijksstraatweg te Glimmen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 10 september 2018, nr. A.13, afdeling RS, dossiernummer K11164, het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

 

 

Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied ter hoogte van de Rijksstraatweg te Glimmen

1. Aanleiding

Bij brief van 18 juli 2018 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren ons verzocht om de grens van het buitengebied ter hoogte van het bebouwingslint ten westen van de Rijksstraatweg te Glimmen te wijzigen. Aanleiding voor dit verzoek is een voorgenomen herontwikkeling van het perceel Rijksstraatweg 37a in Glimmen.

2. Criteria voor de besluitvorming

Op grond van artikel 2.12, lid b, van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 zijn wij bevoegd tot wijziging van de op kaart 1 aangeduide grens van het buitengebied aan een in een bestemmingsplan (of beheersverordening) vastgelegde stedelijke ontwikkeling.

3. Overwegingen

De bebouwing ten westen van de Rijksstraatweg is in de geldende Beheersverordening Glimmen bestemd als "Wonen" en "Bedrijf". Er is in dit geval sprake van een in een beheersverordening vastgelegde stedelijke ontwikkeling. Gelet hierop bestaat aanleiding om het verzoek in te willigen.

4. Besluit

  • I.

    Gelet op artikel 2.12, lid b, van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 besluiten wij de op kaart 1 van de Omgevingsverordening aangeduide grens van het buitengebied ter hoogte van het bebouwingslint ten westen van de Rijksstraatweg in Glimmen te wijzigen overeenkomstig de bij dit besluit behorende kaart.

 

  • II.

    Het besluit tot wijziging van de op kaart 1 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 aangeduide grens van het buitengebied met planidentificatie NL.IMRO.9920.WijzPOV2018Kaart1-VA01 vast te stellen.

 

  • III.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Wirdum, 10 september 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris. 

Bijlage 1 Kaart grenswijziging buitengebied Haren