Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Algemene voorwaarden deelname module en beëindiging deelname module

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatiemodulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemene voorwaarden deelname module en beëindiging deelname module
CiteertitelAlgemene voorwaarden deelname module en beëindiging deelname module
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2015nieuwe regeling

21-10-2015

bgr-2018-1197

Besluit algemeen bestuur d.d. 21 oktober 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene voorwaarden deelname module en beëindiging deelname module

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien een aan de MGR deelnemende gemeente of een gemeente die niet deelneemt aan de MGR, maar op basis van een dienstverleningsovereenkomst diensten afneemt van de module kenbaar maakt dat zij de deelname aan een module binnen de MGR geheel of gedeeltelijk wenst te beëindigen (onderdeel B). Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de gemeente die nog geen onderdeel uitmaakt van de MGR en die kenbaar maakt aan een module te willen deelnemen en op een wel aan de MGR deelnemende gemeente die deelname aan een reeds bestaande module, waar zij voorheen niet aan deelnam, wenst te starten dan wel deelname aan een module wenst uit te breiden (onderdeel A). Als een gemeente wenst toe te treden tot de MGR is de toetredingsregeling van toepassing.

A. Algemene voorwaarden deelname module MGR

 • 1.

  Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt deel te willen gaan nemen aan een module van de MGR (het voornemen tot deelname), kan de MGR verzocht worden te inventariseren welke voorwaarden en deelnamekosten met starten van deelnemen gepaard gaan. Op basis hiervan maakt de MGR een Quick Scan die een indicatief karakter heeft en waaraan de betreffende gemeente geen rechten kan ontlenen.

 • 2.

  Alle kosten die met starten van deelname aan de module van de MGR gepaard gaan, komen ten laste van de gemeente die start met deze deelname.

 • 3.

  De MGR doet redelijkerwijs al het mogelijke om de kosten voor de gemeente die wil gaan deelnemen aan de module zo laag mogelijk te houden.

 • 4.

  De deelnamekosten die worden gemaakt door het starten met deelnemen aan een module worden alleen ten laste gebracht indien het besluit tot deelname, daadwerkelijk is genomen. De deelnamekosten zijn opgebouwd uit:

  • a.

   Eenmalige kosten op startdatum: de noodzakelijke investeringen die ten behoeve van de start van de deelname worden gemaakt;

  • b.

   Tijdelijke kosten, contant gemaakt tegen de waarde op de startdatum: de transitiekosten die gedurende 2 jaar na toetreding noodzakelijk zijn om projectmatig de bedrijfsvoeringsactiviteiten te integreren;

  • c.

   Structurele kosten contant gemaakt tegen de waarde op de startdatum: de extra exploitatiekosten (boven de exploitatiekosten van de reguliere dienstverlening) die als gevolg van de deelname aan een module gedurende een periode van maximaal 5 jaar worden gemaakt;

 • 5.

  De deelnamevergoeding kan in maximaal vier jaarlijkse termijnen na de ingangsdatum van de dienstverleningsovereenkomst voor de betreffende module worden betaald.

 • 6.

  De hoogte en de wijze van berekening van de deelnamevergoeding wordt ter toetsing voorgelegd aan een accountant die hierover zal rapporteren in rapport van feitelijke bevindingen.

Procedure deelname module MGR

 • 1.

  De gemeente die wil deelnemen aan een module van de MGR maakt dit schriftelijk kenbaar aan het DB, die de ontvangst van het verzoek schriftelijk bevestigd.

 • 2.

  De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door het dagelijks bestuur van de MGR in kaart gebracht. Bij het in kaart brengen van deze aspecten is een onafhankelijke deskundige betrokken.

 • 3.

  Het AB van de MGR neemt een besluit over het al dan niet toe willen staan van deelname aan een module door de gemeente die dat verzoek heeft gedaan en bij een positief besluit ten aanzien daarvan over de voorwaarden tot deelname aan een module, waarbij de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden betrokken, wat schriftelijk aan de betreffende gemeente wordt meegedeeld.

 • 4.

  In het geval van een positief besluit stelt de MGR een concept DVO op. Deze wordt ter besluitvorming toegestuurd aan het college van de betreffende gemeente en ter vaststelling aan het DB.

B. ALGEMENE VOORWAARDEN BEËINDIGING DEELNAME MODULE

 • 1.

  Als we in deze algemene voorwaarden spreken over gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aan een module, ziet dat zowel op een situatie waarin een gemeente formeel deelneemt aan de MGR en de module, als op gemeenten die een dienstverleningsovereenkomst hebben afgesloten voor de betreffende module met de MGR.

 • 2.

  Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt dat zij de deelname aan een module geheel of gedeeltelijk wenst te beëindigen, kan de MGR verzocht worden te inventariseren welke consequenties met uittreding gepaard gaan. Op basis hiervan maakt de MGR een quick-scan die een indicatief karakter heeft en waaraan een gemeente geen rechten kan ontlenen.

 • 3.

  De kosten van de onderzoeken naar financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties, inclusief de kosten van de inzet van de onafhankelijke deskundige die met beëindiging van de (geheel of gedeeltelijke) deelname aan een module gepaard gaan, komen ten laste van de uittredende gemeente. Deze kosten zijn de eenmalige kosten ten gevolge van de beëindiging van de (geheel of gedeeltelijke) deelname aan een module en worden ten laste gebracht nadat het voornemen tot beëindiging formeel bekend is gemaakt.

 • 4.

  De beëindigingskosten zijn de kosten die te maken hebben met (de afbouw van) de overcapaciteit die kan ontstaan in de personele en de materiële sfeer. Deze worden alleen in rekening gebracht als de gemeente daadwerkelijk besluit tot (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van deelname aan de module. Basis voor de beëindigingskostenberekening zijn de gemiddelde realisatiecijfers (balans, exploitatiecijfers, overige cijfers) van de drie jaren voorafgaand aan het jaar waarin het voornemen tot beëindiging van de module kenbaar wordt gemaakt.

 • 5.

  De kosten die niet direct aan de uittredende partij kunnen worden toegerekend, worden berekend door totalen per kostensoort naar rato te berekenen. Hierbij wordt ‘naar rato’ gedefinieerd als financiële bijdrage van de desbetreffende gemeente aan de module van de MGR, gedeeld door totaal aan bijdragen aan de module van de MGR.

 • 6.

  De MGR doet redelijkerwijs al het mogelijke om de kosten voor de gemeente die haar deelname aan de module geheel of gedeeltelijk beëindigd zo laag mogelijk te houden (geen nieuwe investeringsplannen, geen uitbouw formatie, etc.) Het dagelijks bestuur doet met de gemeente die deelname aan een module wil beëindigen onderzoek naar de mogelijkheid om beëindigingskosten te verminderen (eventuele mogelijkheid tot overname personeel, verlaging investeringen, opdrachtverlening elders, etc.)

 • 7.

  De verschuldigde kosten dienen binnen een termijn van 4 jaar na het beëindigen of aanpassen van de dienstverleningsovereenkomsten betaald te zijn.

 • 8.

  Totdat de gemeente daadwerkelijk de deelname aan de module heeft beëindigd, betaalt deze gemeente volledig mee en heeft deze gemeente alle rechten en plichten van een volwaardig deelnemer.

 • 9.

  De hoogte en de wijze van berekening van de kosten van beëindiging van deelname aan de module wordt ter toetsing voorgelegd aan een accountant die hierover zal rapporteren in rapport van feitelijke bevindingen.

PROCEDURE VAN BEËINDIGING DEELNAME MODULE

 • 1.

  Een gemeente die deelname aan een module wenst te beëindigen maakt dit bij het DB van de MGR kenbaar.

 • 2.

  De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door het dagelijks bestuur van de MGR in kaart gebracht. Bij het in kaart brengen van deze aspecten is een onafhankelijke deskundige betrokken.

 • 3.

  Het DB van de MGR neemt een besluit over de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties, met andere woorden over de voorwaarden tot beëindiging van de deelname aan een module.

 • 4.

  De hoogte van de kosten van beëindiging van de deelname aan een module wordt bekend gemaakt aan de gemeente. Deze brief gaat vergezeld van een rapport van feitelijke bevindingen, opgesteld door een accountant.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 21 oktober 2015,

De Secretaris,

I. Hol

De Voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls