Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Shared Service Center Zuid-Limburg

Regeling reis- en verblijfkostenvergoeding SSC-ZL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieShared Service Center Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling reis- en verblijfkostenvergoeding SSC-ZL
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Shared%20Service%20Center%20Zuid-Limburg/CVDR609030/CVDR609030_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2018nieuwe regeling

12-09-2018

bgr-2018-1189

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling reis- en verblijfkostenvergoeding SSC-ZL

Het Bestuur van het Shared Service Center Zuid-Limburg

 

OVERWEGING

gelet op artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);

mede gelet op het bepaalde in de Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL;

mede gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Overgangsregeling SSC-ZL;

 

BESLUIT

vast te stellen navolgende: Regeling reis- en verblijfkosten Shared Service Center Zuid-Limburg

 

Beleidsinhoud

De regeling reis- en verblijfkosten geeft een overzicht van de vergoeding van reiskosten bij dienstreizen. Daarnaast worden aspecten van verblijfkosten beschreven. Tot slot wordt aangegeven hoe de procedure omtrent declaraties en de termijn van aanspraak op een tegemoetkoming bij reis- en verblijfskosten verloopt.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   medewerker: de medewerker in de zin van artikel 1:1, lid 1 onder a, van de Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL; Ook degene die op verzoek van of met goedvinden van de leidinggevende zich ten behoeve van SSC-ZL met enige dienstverrichting belast.

  • b.

   plaats van tewerkstelling: het gebouw, gebouwencomplex of terrein waar of van waaruit de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

  • c.

   standplaats: de gemeente of het met name genoemde gedeelte van de gemeente, waar de plaats van tewerkstelling is gelegen;

  • d.

   dienstreis: een naar het oordeel van de leidinggevende noodzakelijke verplaatsing van een medewerker tot het verrichten van dienst buiten de plaats van tewerkstelling en het hiermee verband houdende verblijf.

 

Artikel 2 Begin en einde van de dienstreis

 • 1.

  Voor vergoeding van reis- en verblijfskosten geldt de plaats van tewerkstelling als het begin- en eindpunt van de dienstreis.

 • 2.

  In afwijking van het vorige lid kan de leidinggevende de woning van de medewerker of een andere plaats als begin- of eindpunt van de dienstreis aanmerken.

 

Artikel 3 Vergoeding reiskosten

 • 1.

  Aan de medewerker die een dienstreis maakt met het openbaar vervoer, wordt een vervoersbewijs ter beschikking gesteld op basis van het eerste klasse tarief.

 • 2.

  Indien de dienstreis naar het oordeel van de leidinggevende niet of niet op doelmatige wijze met het openbaar vervoer kan worden gemaakt, kan hij de medewerker toestemming verlenen om de dienstreis met een eigen motorvoertuig of bromfiets te maken. De medewerker wordt in dat geval een vergoeding verleend zoals genoemd in artikel 2 van de Reisregeling binnenland.

 • 3.

  De leidinggevende kan in bijzondere gevallen de medewerker toestemming geven de dienstreis met een eigen motorvoertuig of bromfiets te maken ondanks dat de dienstreis op doelmatige wijze met het openbaar vervoer is te maken. De medewerker wordt in dat geval een vergoeding verleend zoals genoemd in artikel 3 van de Reisregeling binnenland.

 • 4.

  De medewerker die met zijn eigen fiets een dienstreis maakt buiten de standplaats, wordt een vergoeding verleend zoals genoemd in artikel 4 van de Reisregeling binnenland.

 • 5.

  Indien naar het oordeel van de leidinggevende het dienstbelang ermee is gebaat dat tijdens een dienstreis naast openbaar vervoer, gebruik wordt gemaakt van een taxi worden de aan dat taxigebruik verbonden kosten volledig vergoed.

 

Artikel 4 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  De aanvraag voor een buitenlandse dienstreis wordt ingediend door de leidinggevende van de medewerker die de dienstreis gaat maken en bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de deelnemers;

  • b.

   het doel en de functionaliteit van de dienstreis;

  • c.

   een financiële dekking;

  • d.

   eventueel aanwezige privé-elementen.

 • 2.

  Het bestuur dient voorafgaand aan een buitenlandse dienstreis toestemming te verlenen, tenzij het betreft:

  • a.

   een dienstreis naar een Europese instelling of

  • b.

   een dienstreis op minder dan 500 kilometer van de gemeentegrens van de standplaats.

 • 3.

  Een buitenlandse dienstreis waarbij een privé-element aanwezig is, wordt vooraf getoetst op fiscale toelaatbaarheid.

 • 4.

  De werkelijk gemaakte kosten van een buitenlandse dienstreis komen voor vergoeding in aanmerking, voor zover deze naar het oordeel van het college redelijk zijn.

 • 5.

  De medewerker die de buitenlandse dienstreis maakt, stelt achteraf een reisverslag op voor zijn leidinggevende dat ten minste bevat:

  • a.

   het doel van de reis in relatie tot het vakgebied;

  • b.

   de namen van de deelnemers;

  • c.

   een zakelijke beschrijving van het reisprogramma;

  • d.

   de resultaten of leerdoelen van de reis en de betekenis ervan voor de organisatie;

  • e.

   met welke ambtenaren of bestuurders deze resultaten of leerdoelen zijn besproken.

 • 6.

  Een dienstreis die in Nederland is begonnen en waarbij het reisgedeelte buiten Nederland beperkt is, wordt voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als een dienstreis binnen Nederland.

 

Artikel 5 Verblijfkosten

De in verband met een dienstreis gemaakte kosten voor maaltijden, overnachting en kleine uitgaven worden vergoed volgens de Reisregeling binnenland.

 

Artikel 6 Bijzondere gevallen

Indien de medewerker in verband met zijn dienstbetrekking gedurende meer dan 10 dagen buiten de SSC-ZL te werk wordt gesteld bij wijze van tijdelijke detachering of voor het maken van studie in het belang van de gemeente, wordt met hem een speciale regeling inzake reis- en verblijfkosten getroffen.

 

Artikel 7 Woon-werkverkeer

De kosten van woon-werkverkeer (reis tussen de woning van de medewerker en de plaats van tewerkstelling) komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 8 Reisdeclaraties

 • 1.

  Het declareren van de reis- en verblijfkosten geschiedt op de door het bestuur voorgeschreven wijze, onder overleggen van de vereiste bewijsstukken.

 • 2.

  Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen of kan worden ontvangen voor de in deze regeling bedoelde kosten, wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding waarop volgens deze regeling aanspraak bestaat.

 • 3.

  De aanspraak op een vergoeding vervalt, indien de betrokkene de declaratie indient na drie maanden na het jaar waarop de declaratie betrekking heeft.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het bestuur kan afwijken van de bepalingen in deze regeling indien naar haar oordeel bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 16 maart 2018.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 12 september 2018.

Namens dezen,

J. Janssen

Voorzitter

W. Lousberg

Secretaris