Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Shared Service Center Zuid-Limburg

Regeling Individueel Keuze Budget SSC-ZL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieShared Service Center Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling Individueel Keuze Budget SSC-ZL
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Shared%20Service%20Center%20Zuid-Limburg/CVDR609030/CVDR609030_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2018nieuwe regeling

12-09-2018

bgr-2018-1188

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Individueel Keuze Budget SSC-ZL

Het Bestuur van Shared Service Center Zuid-Limburg

 

OVERWEGING

gelet op het bepaalde in artikel 33b Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr);

mede gelet op artikel 3:29 lid 2 van de Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL;

mede gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Overgangsregeling SSC-ZL;

 

BESLUIT

vast te stellen volgende beleid: Regeling Individueel Keuze Budget SSC-ZL

 

Beleidsinhoud

Deze regeling geeft uitvoering aan de zaken die onze organisatie lokaal mag regelen op het gebied van het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden.

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a, van de Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL.

  • b.

   IKB: het individueel keuzebudget zoals genoemd in artikel 3:27 van de Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL;

  • c.

   Fiets: een rijwiel inclusief verzekering, accessoires, fietskleding, onderhoud en reparatie, daaronder een fiets met elektronische trapondersteuning begrepen.

 

Artikel 2 Doelen

 • 1.

  Aan de doelen voor het IKB zoals genoemd in artikel 3:29 Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL worden de volgende doelen toegevoegd:

  • a.

   Aanschaf fiets

  • b.

   Vakbondscontributie

  • c.

   Fiscale uitruil woon-werkverkeer

  • d.

   Fitnessabonnement van een sportschool

 

Artikel 3 Fiets

 • 1.

  De medewerker kan één maal in 36 maanden de keuze maken om zijn IKB te besteden aan de aanschaf van een fiets ten behoeve van woon-werkverkeer.

 • 2.

  De waarde van de fiets is maximaal € 749, vermeerderd met de premie voor een gangbare verzekering en een bedrag van maximaal € 250 ten behoeve van accessoires, fietskleding, onderhoud en reparatie. Indien de waarde van de fiets hoger is dan € 749 zijn de meerkosten voor rekening van de medewerker. Deze meerkosten vallen niet onder de fiscale vrijstelling.

 • 3.

  De medewerker dient bij de keuze de factuur van de aanschaf van de fiets te overleggen.

 • 4.

  SSC-ZL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door verlies, diefstal of beschadiging van de fiets, voor enige schade als gevolg van het gebruik van de fiets of voor eventuele andere gevolgen verband houdende met de fiets.

 

Artikel 4 Vakbondscontributie

De medewerker kan één maal per kalenderjaar de keuze maken om een zijn IKB te besteden aan zijn vakbondscontributie. Bij deze keuze overlegt de medewerker een betalingsbewijs.

 

Artikel 5 Fiscale uitruil woon-werkverkeer

 • 1.

  De medewerker kan de keuze maken om zijn IKB te besteden aan de fiscale uitruil voor de vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer op basis van de reisafstand met het openbaar vervoer, motorvoertuig, (brom)fiets of te voet.

 • 2.

  De maximale belastingvrije vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer is afhankelijk van de reisafstand en het aantal dagen waarop de medewerker naar het werk reist en wordt berekend met inachtneming van de geldende fiscale regelgeving.

 • 3.

  Onder reisafstand wordt verstaan: het aantal daadwerkelijk afgelegde kilometers voor de heen- en terugreis van het woonadres naar de vaste arbeidsplaats, berekend volgens de meest gebruikelijke route volgens de door de werkgever gehanteerde routeplanner.

 • 4.

  Indien blijkt dat niet aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan om in aanmerking te komen voor een vergoeding zoals genoemd in lid 1, zijn de eventuele fiscale gevolgen voor rekening van de medewerker. Eventuele naheffingen loonbelasting en premies volksverzekeringen, inclusief rente en boete, worden op de medewerker verhaald.

 • 5.

  De vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, (brom)fiets en te voet wordt voor 75% op de medewerker verhaald. De vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer met een motorvoertuig wordt voor 100% op de medewerker verhaald.

 

Artikel 6 Fitnessabonnement sportschool

De medewerker kan de keuze maken om zijn IKB te besteden aan een fitnessabonnement van een sportschool. Bij deze keuze overlegt de medewerker een betalingsbewijs.

 

Artikel 7 Uiterste datum keuze

De uiterste datum waarop de medewerker zijn keuze voor de besteding van het IKB kenbaar moet maken, is de zevende van de maand.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 16 maart 2018.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 12 september 2018.

Namens dezen,

J. Janssen

Voorzitter

W. Lousberg

Secretaris