Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Shared Service Center Zuid-Limburg

Verlofregeling SSC-ZL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieShared Service Center Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerlofregeling SSC-ZL
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Shared%20Service%20Center%20Zuid-Limburg/CVDR609030/CVDR609030_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2018nieuwe regeling

12-09-2018

bgr-2018-1186

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlofregeling SSC-ZL

Het Bestuur van Shared Service Center Zuid-Limburg

 

OVERWEGING

gelet op artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

mede gelet op het bepaalde in hoofdstuk 6 van de Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL;

mede gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Overgangsregeling SSC-ZL;

 

BESLUIT

vast te stellen volgende regeling: Verlofregeling Shared Service Center Zuid-Limburg

 

Beleid

Deze regeling bevat regels omtrent de vakantieverlof van de medewerkers. Hierbij is ook aandacht voor de mogelijkheid om het verlof te vermeerderen, de opname van verlof, het meenemen van verlof en de aangewezen verlofdagen.

 

Artikel 1 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op de ambtenaren in de zin van de Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL.

 

Artikel 2 Vakantieverlof

Het vakantieverlof wordt zodanig opgenomen dat het vakantieverlof hele of halve voor de ambtenaar geldende werkdagen omvat.

 

Artikel 3 24 urige dienstdag

Voor genoten verlof op een 24 urige dienstdag worden de ambtenaar, die niet in dagdienst bij de beroepsbrandweer werkzaam is, 18 uren op het hem toegekende vakantieverlof in mindering gebracht.

 

Artikel 4 Carnaval en 5 mei

In aanvulling op artikel 4:5, lid 3 van de Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL, geldt hetgeen is bepaald ten aanzien van het verrichten van arbeid op zondag, mede voor de carnavalsmaandag en –dinsdag en 5 mei in lustrumjaren.

 

Artikel 5 Levensfaseverlof

 

 • 1.

  Levensfase verlof: extra verlofuren die dienen bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van de ambtenaar. De ambtenaar kan deze uren opnemen voor de volgende redenen:

  • a.

   Om te werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling in relatie tot zijn loopbaan, of ter voorbereiding op de beëindiging van het dienstverband in het kader van keuzepensioen of op grond van de wet Poortwachter.

  • b.

   Voor het beter handhaven van de balans werk/privé door deze uren in te zetten voor zorgtaken of het op gezette tijden inbouwen van extra rustmomenten.

 • 2.

  Het levensfase verlof bedraagt op jaarbasis op 28,95 uur bij een volledig dienstverband.

  • a.

   Voor de ambtenaar die is aangesteld met een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week, wordt de duur van dit verlof evenredig verminderd.

  • b.

   De ambtenaar die in de loop van het kalanderjaar wordt ontslagen of aangesteld op grond van artikel 2:4 lid 1 of 4 heeft recht op het aantal uren naar rato van de duur van zijn dienstverband in dat jaar.

 • 3.

  Als een ambtenaar in een jaar gebruik wenst te maken van het levensfase verlof dient hij hiertoe een verzoek in bij zijn leidinggevende. Een verzoek dat voldoet aan het gestelde in lid 1 wordt toegewezen tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

 • 4.

  Het levensfaseverlof dient gespreid te worden opgenomen met een maximum van 16 uur per week. In overleg met de leidinggevende kan in een bijzondere situatie van deze bepaling worden afgeweken.

 • 5.

  Het levensfaseverlof dient te worden opgenomen in het jaar dat dit is toegekend. Uren die aan het einde van het jaar niet zijn opgenomen, komen van rechtswege te vervallen behalve indien een medewerker gebruikt maakt van de in lid 7 genoemde mogelijkheid..

 • 6.

  Het levensfaseverlof kan niet worden uitgewisseld tegen geld of worden ingezet voor andere bestedingen in het kader van het cafetariamodel.

 • 7.

  (vooralsnog een tijdelijke maatregel) In afwijking van het gestelde in lid 5 kan een ambtenaar levensfaseverlof sparen tot een maximum van 202,65 uren voor een ambtenaar met een fulltime dienstverband (7 maal het op jaarbasis toe te kennen levensfaseverlof).

 • 8.

  (vooralsnog een tijdelijke maatregel) Het gespaarde levensfaseverlof kan niet worden uitbetaald.

 • 9.

  (vooralsnog een tijdelijke maatregel) De medewerker die het gespaarde levensfaseverlof wenst op te nemen dient hiertoe een verzoek in bij zijn leidinggevende. Dit verzoek dient tenminste drie maanden voor het moment van opname te zijn ingediend. Het college wijst een verzoek toe, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Conform het gestelde in lid 4 kan ook het gespaarde levensfase verlof in een bijzondere situatie aaneengesloten worden opgenomen.

Artikel 6 Schoolvakanties

Aan de ambtenaar, met schoolgaande kinderen, zal zoveel mogelijk voorrang worden verleend om het vakantieverlof te verkrijgen in de tijd van de schoolvakanties.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 16 maart 2018.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 12 september 2018

Namens deze,

J.Janssen

Voorzit

W. Lousberg

Secretaris