Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Machtigingsbesluit klachtbehandeling MGR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatiemodulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMachtigingsbesluit klachtbehandeling MGR
CiteertitelMachtigingsbesluit klachtbehandeling MGR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2015Nieuwe regeling

23-09-2015

bgr-2018-1185

Besluit dagelijks bestuur MGR d.d. 23 september 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Machtigingsbesluit klachtbehandeling MGR

 

 

 

Volg- nr

Omschrijving

Bevoegde orgaan

Machtiging

Machtiging

Nadere bepalingen en voorschriften

1.

Algemeen

 

 

 

 

 

 

Het verdagen van de afhandelingstermijn met ten hoogste 4 weken (art. 9:11 lid 2 Awb)

AB

DB

Voorzitter

Klachtencoördinator

 

 

 

Klachten over een lid van het AB of het DB

 

 

 

 

 

2.

a. beslissing dat de klager niet wordt gehoord vanwege kennelijke ongegrondheid van de klacht;

b. besluit tot ongegrondverklaring van de klacht vanwege kennelijke ongegrondheid;

c. tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager

AB/DB

Voorzitter

 

 

3.

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

AB/DB

Voorzitter

Klachtencoördinator

 

4.

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

AB/DB

Klachtencoördinator

 

 

5.

Het verschaffen van inlichtingen aan de gemeentelijke ombudsman voor het Rijk van Nijmegen als deze om een onderzoek is verzocht

AB/DB

Secretaris

 

 

 

Klachten over de voorzitter van het AB/DB

 

 

 

 

 

6.

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

Voorzitter

Klachtencoördinator

 

 

7.

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

Voorzitter

Klachtencoördinator

 

 

8.

Het verschaffen van inlichtingen aan de gemeentelijke ombudsman voor het Rijk van Nijmegen als deze om een onderzoek is verzocht

Voorzitter

Secretaris

 

 

 

Klachten over de directeur MGR/secretaris

 

 

 

 

 

9.

a. beslissing dat de klager niet wordt gehoord vanwege kennelijke ongegrondheid van de klacht;

b. besluit tot ongegrondverklaring van de klacht vanwege kennelijke ongegrondheid;

c. tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager.

DB

Voorzitter

 

 

10.

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

DB

Voorzitter

Klachtencoördinator

 

11.

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

DB

Klachtencoördinator

 

 

12.

Het verschaffen van inlichtingen aan de gemeentelijke ombudsman voor het Rijk van Nijmegen als deze om een onderzoek is verzocht

DB

Voorzitter

 

 

 

Klachten over een algemeen manager/directeur van een module

 

 

 

 

 

13.

a. beslissing dat de klager niet wordt gehoord vanwege kennelijke ongegrondheid van de klacht;

b. besluit tot ongegrondverklaring van de klacht vanwege kennelijke ongegrondheid;

c. tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager.

DB

Voorzitter

 

 

14.

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

DB

Voorzitter

Klachtencoördinator

 

15.

Het verrichten van de voorbereidings-handelingen en de advisering met het oog op de afhandeling van de klacht

DB

Klachtencoördinator

 

 

16.

Het verschaffen van inlichtingen aan de gemeentelijke ombudsman voor het Rijk van Nijmegen als deze om een onderzoek is verzocht

DB

Secretaris

 

Dit is alleen van toepassing als de algemeen manager/directeur van de module niet tevens de functie van secretaris/directeur MGR vervult. Voorlopig vallen die functies namelijk samen in de persoon van de directeur van het Werkbedrijf. Als over die functionaris geklaagd wordt, is cfrm punt 12 de voorzitter gemachtigd, ook als die functionaris in het betreffende geval optrad als algemeen manager/directeur van het Werkbedrijf.

 

Klachten over leidinggevenden van de MGR, niet zijnde de algemeen manager/directeur van een module of de directeur/secretaris van de MGR

 

 

 

 

 

17.

Afhandeling van klachten

DB

Algemeen manager betreffende module

Klachtencoördinator

Omvang submachtiging:

De submachtiging aan de klachtencoördinatoren betreft uitsluitend:

Het tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager, voor zover de minnelijke regeling geen juridische, financiële of personele consequenties van betekenis heeft voor de gemeente of voor bij de zaak betrokken personen.

18.

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

DB

Algemeen manager betreffende module

Klachtencoördinator

 

19.

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

DB

Algemeen manager betreffende module

Klachtencoördinator

 

20.

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en

advisering met het oog op de afhandeling

DB

Algemeen manager betreffende module

Klachtencoördinator

 

21.

Het verschaffen van inlichtingen aan de gemeentelijke ombudsman voor het Rijk van Nijmegen als deze om een onderzoek is verzocht

 

 

 

 

 

 

DB

 

Algemeen manager betreffende module

 

 

 

Klachten over een gedraging van de medewerkers van de MGR met uitzondering van de secretaris/directeur van de MGR, de algemeen managers van de modules en de leidinggevenden binnen de MGR

 

 

 

 

22.

Afhandeling van klachten

DB

Direct leidinggevende van de betrokken functionaris

Algemeen manager van de betreffende module

Klachtencoördinator

Omvang submachtiging:

De submachtiging aan de klachtencoördinatoren betreft uitsluitend:

Het tegemoetkomen aan de klacht in minnelijk overleg met de klager, voor zover de minnelijke regeling geen juridische, financiële of personele consequenties van betekenis heeft voor de gemeente of voor bij de zaak betrokken personen.

23.

Beslissen dat de klacht niet-ontvankelijk is op grond van art. 9:4 Awb

DB

Direct leidinggevende van de betrokken functionaris

 

Klachtencoördinator

 

24.

Beslissen om de klacht niet in behandeling te nemen op grond van art. 9:8 Awb

DB

Direct leidinggevende van de betrokken functionaris

 

Klachtencoördinator

 

25.

Het verrichten van de voorbereidingshandelingen en

advisering met het oog op de afhandeling

DB

Direct leidinggevende van de betrokken functionaris

 

Klachtencoördinator

 

26.

Het verschaffen van inlichtingen aan de gemeentelijke ombudsman voor het Rijk van Nijmegen als deze om een onderzoek is verzocht

DB

 

Direct leidinggevende van de betrokken functionaris

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de MGR op 23 september 2015

De secretaris,

Drs. W.G.R.J. van der Linden

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls