Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
1Stroom

Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent onkosten Onkostenvergoeding secretarissen 1Stroom 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie1Stroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent onkosten Onkostenvergoeding secretarissen 1Stroom 2018
CiteertitelOnkostenvergoeding secretarissen 1Stroom 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit Onkostenvergoeding gemeentesecretaris van 1 maart 2016 van burgemeester en wethouders van Duiven wordt met ingang van 1 januari 2018 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Westervoort/603577/CVDR603577_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-201801-01-2018nieuwe regeling

18-12-2017

bgr-2018-1172

Z/18/041646

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent onkosten Onkostenvergoeding secretarissen 1Stroom 2018

De Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort, daartoe gemandateerd door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort, als voorlopig bevoegd gezag van 1Stroom

gelet op artikel 14 onderdeel h en artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling 1Stroom;

overwegende dat

 

  • -

    bij gelijkwaardige functies gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden horen en

  • -

    de onkostenvergoeding van de gemeentesecretaris een lokale arbeidsvoorwaarde is en niet is opgenomen in de CAR-UWO

  

B E S L U I T vast te stellen:

 

Onkostenvergoeding secretarissen 1Stroom 2018

Artikel 1 Vaste onkostenvergoeding secretarissen

Lid 1

De vergoeding voor aan de uitoefening van het secretarisschap verbonden kosten is gelijk aan de vergoeding die een wethouder ontvangt, zoals bedoeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

 

Lid 2

Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt per 1 januari van elk jaar bij ministeriële regeling gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex, geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 2 Onkostenvergoeding lidmaatschap Vereniging van gemeentesecretarissen

De kosten voor het lidmaatschap van de Vereniging van gemeentesecretarissen worden ten laste gebracht van 1Stroom.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit kan worden aangehaald als de “Onkostenvergoeding secretarissen 1Stroom 2018” en treedt in werking de dag na digitale bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Het besluit Onkostenvergoeding gemeentesecretaris van 1 maart 2016 van burgemeester en wethouders van Duiven wordt met ingang van 1 januari 2018 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort d.d. 18 december 2017.

Secretaris,

P.J.E. Breukers

Voorzitter,

drs. H.B.I. de Lange