Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders houdende nadere regels Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Midden-Limburg Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels van het college van burgemeester en wethouders houdende nadere regels Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Midden-Limburg Oost
CiteertitelSubsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg-Oost
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roerdalen/CVDR378154/CVDR378154_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201701-01-2021nieuwe regeling

19-06-2018

gmb-2018-188637

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders houdende nadere regels Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Midden-Limburg Oost

Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen;

gelet op de artikelen 2, tweede lid, 5, vierde lid, 6, tweede lid, 7, tweede lid, 10, tweede lid, en 17, derde lid, van de Algemene Subsidieverordening Roerdalen 2015, hieronder verder te noemen ‘de ASV’.

besluit vast te stellen de Subsidieregeling gecertificeerde instellingen Regio Midden-Limburg-Oost.

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

- gecertificeerde instelling;

- jeugdhulp;

- jeugdhulpverlener;

- jeugdige;

- jeugdreclassering;

- kinderbeschermingsmaatregel;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Jeugdwet.

2. In deze regeling wordt verder verstaan onder:

- actieplan: plan waarin de gecertificeerde instelling uiteenzet op welke wijze zij zich wapent tegen omstandigheden, waaronder capaciteitsproblematiek, die de organisatie kwetsbaar maken voor discontinuïteit in de dienstverlening, en hoe de continuïteit van de dienstverlening en de wendbaarheid van de organisatie wordt versterkt;

- exitplan: plan waarin de gecertificeerde instelling uiteenzet op welke wijze zij in het geval van

een volledige of gedeeltelijke beëindiging van gesubsidieerde activiteiten, dan wel vanwege een andere oorzaak zoals surseance van betaling of faillissement, deze activiteiten zal overdragen aan een andere gecertificeerde instelling, waarbij de uitvoering van de wettelijke taken tot aan de overdracht wordt geborgd;

- onderaannemer: een gecertificeerde instelling die gehouden kan worden om in opdracht en namens en voor rekening en risico van een op grond van deze regeling gesubsidieerde gecertificeerde instelling werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de uitvoering van de subsidiabele activiteiten;

- wachttijd: van een wachttijd in de zin van het Normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering is sprake als er meer dan 5 werkdagen verstrijken tussen de datum van de beschikking van de Rechtbank en het eerste face-to-face contact met de jeugdige en/of de ouders.

Artikel 2. Doelgroep en subsidiabele activiteiten

1. Deze regeling is van toepassing op het verlenen van subsidie aan gecertificeerde instellingen voor het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in het tweede lid ten behoeve van jeugdigen ten aanzien van wie het college gehouden is voorzieningen op grond van de Jeugdwet te treffen.

2. Subsidie kan worden verleend voor het uitvoeren van activiteiten opgenomen in bijlage 1, voor zover het maatregelen betreft die zijn opgelegd na inwerkingtreding van deze regeling of waarvan de uitvoering na inwerkingtreding van deze regeling is overgenomen van een andere gecertificeerde instelling.

3. Voor zover het betreft een gecertificeerde instelling die direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling door middel van bekostiging door het college activiteiten als bedoeld in het tweede lid uitvoerde, kan, met ingang van de datum waarop de daarvoor gesloten rechtsgeldige overeenkomst of verleende subsidie van rechtswege of met wederzijdse instemming is beëindigd, ook subsidie worden verleend voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten die zijn opgelegd, respectievelijk waarmee is aangevangen voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 3. Looptijd subsidie

1. Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt verstrekt voor een periode van twee jaar, ingaande 1 januari 2019, met dien verstande dat de periode twee maal met telkens een jaar kan worden verlengd. Indien het college of de gecertificeerde instelling geen gebruik wil maken van de mogelijkheid tot verlenging van de subsidieperiode geeft het/hij dat te kennen vóór 1 juli van het daaraan voorafgaande jaar.

2. De gecertificeerde instelling dient voor de subsidieperiode 2019 en 2020 één prognose gericht op de bevoorschotting als bedoeld in artikel 5 van deze regeling in, en één aanvraag subsidie als bedoeld in artikel 10 van deze regeling. Voor elk jaar dat de subsidie wordt verlengd ingevolge het bepaalde in lid 1 wordt vervolgens een prognose gericht op de bevoorschotting als bedoeld in artikel 5 van deze regeling, en een aanvraag subsidie als bedoeld in artikel 10 van deze regeling ingediend. De subsidie wordt per kalenderjaar vastgesteld.

3. Uiterlijk 6 maanden voor het verloop van de periode waarvoor subsidie is verleend, zal een gezamenlijke evaluatie van het verloop van de subsidieverlening plaatsvinden.

Artikel 4. Hoogte subsidie

1. De omvang van de subsidie wordt bepaald door de in bijlage 1 vastgestelde tarieven per product (p) naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering te vermenigvuldigen met het aantal eenheden per activiteit die zijn geleverd (q).

2. De in bijlage 1 genoemde tarieven zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2019. Het college bepaalt gedurende de looptijd van deze regeling of en op welke wijze indexatie van de tarieven zal plaatsvinden.

3. Telkens wanneer toepassing is gegeven aan het vorige lid draagt het college zorg voor de kenbaarheid van de laatstelijk in de plaats gestelde tarieven.

4. Ingeval de situatie ontstaat dat een exitplan in uitvoering moet worden genomen vindt tussen het college en de gecertificeerde instelling goed onderling overleg plaats en wordt over de procedure en eventuele kosten verbonden aan het exitplan op dat moment door het college in redelijkheid beslist.

Artikel 5. Kennisgeving prognose en tarief

1. Vóór 1 juni van het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarmee een subsidieperiode aanvangt publiceert het college:

a. een prognose van de omvang van de gedurende de subsidieperiode uit te voeren subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 2 lid 2 van deze regeling (bijlage 1);

b. de inhoudelijke of rekenkundige uitgangspunten die zij voor ogen hebben met betrekking tot de vaststelling welke gecertificeerde instelling wordt belast met de uitvoering van een subsidiabele activiteit;

c. het tarief dat voor de verschillende subsidiabele activiteiten gehanteerd zal worden.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt dat de gegevens onder lid 1 sub a. en b. gericht op de subsidiering voor de periode 2019-2020, uiterlijk 16 juli 2018 worden bekend gemaakt.

Artikel 6. Rangschikking aanvragers t.b.v. de generale uitvoering JB/JR

1. Verlening van subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 voor zover niet uitgevoerd ten behoeve van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking of jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen, vindt plaats aan de aanvrager die bovenaan eindigt in de door het college overeenkomstig het tweede lid aangebrachte rangschikking.

2. Bij de rangschikking houdt het college rekening met de mate waarin en wijze waarop voldaan wordt aan de onderstaande vereisten (onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze regeling). Bij de aanvraag wordt op de geformuleerde vereisten door de aanvrager specifiek ingegaan. Per cluster vereisten is een maximaal aantal punten te behalen, ten aanzien van de mate waarin en de wijze waarop op de vereisten wordt ingegaan, tot een totaal maximum van 100 te behalen punten.

Cluster uitvoering en transformatie (totaal maximaal 50 punten te behalen):

a. bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering wordt aangesloten bij de in de gemeente gebruikelijke werkwijzen en methoden met betrekking tot de toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van voorzieningen op het gebied van de jeugdhulp;

b. bij de uitvoering van de maatregelen wordt geborgd dat er geen sprake is van wachttijden; ook in het actieplan wordt aangegeven hoe de gecertificeerde instelling zich wapent tegen onvoorziene omstandigheden teneinde de start en continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar te brengen;

c. tijdens de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregel wordt gewerkt volgens het gedachtegoed 1Gezin,1Plan,1Regisseur, en er is sprake van een doorgaande lijn zowel bij opschaling naar de jeugdbescherming als bij afschaling na einde van de jeugdbeschermingsmaatregel;

d. bij de uitvoering van de maatregelen wordt aangesloten bij de specifieke leefwereld van de jeugdige en diens sociale systeem, én wordt gericht ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdige, ouders en sociale systeem;

e. in de werkwijze is geborgd dat uiterlijk een half jaar voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd van de jeugdige waarop de jeugdbeschermingsmaatregel betrekking heeft, c.q. een half jaar voor het aflopen van de jeugdreclasseringsmaatregel een toekomstplan wordt opgesteld in overleg met alle relevante betrokkenen;

f. door de organisatie is voorzien in de aanwezigheid van specifieke kennis en kunde inzake complexe echtscheidingsproblematiek;

Cluster samenwerking (totaal maximaal 30 punten te behalen):

g. de gecertificeerde instelling heeft kennis van en ervaring met samenwerking in de regio en de samenwerking in regionale netwerken;

h. er is sprake van een goede overdracht gericht op zorgcontinuïteit bij verhuizing van jeugdigen naar een andere regio of het buitenland;

i. de gecertificeerde instelling neemt concrete maatregelen waarmee de doorlooptijden van de jeugdbeschermingsmaatregelen worden verkort, zonder vergroting van het terugvalrisico;

j. de gecertificeerde instelling neemt concrete maatregelen om de continuïteit van de personele inzet in de casus te waarborgen;

k. de manier waarop de gecertificeerde instelling uitvoering geeft aan de acties/ doelen van het beleidsplan Jeugdhulp gemeenten-Limburg 2014-2016 incl. de verlenging hiervan voor de jaren 2017-2020, het plan ‘Doorbreek de cirkel, in regie. Versnelling Transformatie Jeugd’ (Midden-Limburg Oost, maart 2017) en de notitie ‘Naar een toekomstbestendige jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Limburg Oost’ (juni 2018);

Cluster organisatie (totaal maximaal 20 punten te behalen):

l. de gecertificeerde instelling draagt zorg voor de structurele verdere professionalisering van de instelling en de medewerkers;

m. de implementatie van het exitplan is geborgd, er is rekenschap gegeven van de met het plan beoogde doelen en er is voorzien in een effectieve werkwijze om, indien noodzakelijk, die doelen te verwezenlijken;

n. het actieplan als bedoeld in artikel 1 draagt daadwerkelijk bij aan mitigering van kwetsbaarheid en vergroting van wendbaarheid van de organisatie;

o. de gecertificeerde instelling geeft blijk van kostenbewustzijn op het vlak van eigen werkzaamheden en ten aanzien van de inzet van (gespecialiseerde) jeugdhulp.

Artikel 7. Rangschikking aanvragers t.b.v. uitvoering JB/JR t.b.v. jeugdigen met (L)VB

1. Verlening van subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 voor zover uitgevoerd ten behoeve van jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking, vindt enkel plaats aan de aanvrager die bovenaan eindigt in de door het college overeenkomstig het tweede lid aangebrachte rangschikking.

2. Bij de rangschikking houdt het college rekening met de mate waarin en de wijze waarop wordt voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 6, lid 2 van deze regeling (onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze regeling). Daarbij geeft de aanvrager er specifiek blijk van te kunnen beschikken over professionals met een bijzondere expertise ten aanzien jeugdigen en/of andere betrokkenen met een (lichte) verstandelijke beperking, en zich bewust te zijn wat dat betekent voor de uitvoering van de maatregelen.

Artikel 8. Rangschikking aanvragers t.b.v. uitvoering JB/JR t.b.v. jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen

1. Verlening van subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 voor zover uitgevoerd ten behoeve van jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen, vindt enkel plaats aan de aanvrager die bovenaan eindigt in de door het college overeenkomstig het tweede lid aangebrachte rangschikking.

2. Bij de rangschikking houdt het college rekening met de mate waarin en de wijze waarop wordt voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 6, lid 2 van deze regeling (onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze regeling). Daarbij geeft de aanvrager er specifiek blijk van te kunnen beschikken over professionals met een bijzondere expertise ten aanzien van de doelgroep zoals beschreven in het eerste lid, en zich bewust te zijn wat dat betekent voor de uitvoering van de maatregelen.

Artikel 9. Subsidievereisten

Subsidie wordt enkel verleend als in ieder geval aan de volgende vereisten is voldaan:

a. de gecertificeerde instelling is, al dan niet in samenwerking met een onderaannemer, in staat om alle in artikel 2, tweede lid, genoemde subsidiabele activiteiten waarvoor de gecertificeerde instelling ingevolge artikel 6, 7 of 8 van deze regeling een aanvraag heeft ingediend, uit te voeren volgens de daarvoor geldende normen;

b. de gecertificeerde instelling die, al dan niet in samenwerking met een onderaannemer een aanvraag doet op grond van artikel 7 of artikel 8 van deze regeling, beschikt over professionals met bijzondere expertise ten aanzien van de behandeling van jeugdigen uit de betreffende doelgroep.

Artikel 10. Indieningstermijn aanvraag

1. In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de ASV kunnen aanvragen om subsidie enkel ingediend worden tot 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt dat aanvragen gericht op de subsidiering voor de periode 2019-2020 uiterlijk 15 september 2018 ingediend kunnen worden.

Artikel 11. Indieningsvereisten

1. De aanvragen ingevolge de artikelen 6, 7 of 8 bevatten de volgens het door het college ter beschikking gestelde aanvraagformulier vereiste gegevens en bescheiden, waaronder in ieder geval:

a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

b. een meerjarenplan waarin ten minste aandacht wordt besteed aan:

1. de doelstellingen zoals geformuleerd in de Jeugdwet;

2. de wijze waarop een optimale match tussen professional en de jeugdige en het gezin wordt gerealiseerd;

3. de gehanteerde methodieken en werkwijzen;

4. de wijze waarop verantwoorde hulp en resultaten worden gerealiseerd;

5. het opleidings-, competentie-, werving-,selectie- en innovatiebeleid;

c. jaarstukken betreffende het laatst beschikbare verslagjaar; de gecertificeerde instelling die voor de eerste maal subsidie aanvraagt legt ook een exemplaar van de oprichtingsakte of statuten over;

d. Indien van toepassing, een overzicht van de onderaannemers waarmee wordt samengewerkt, waarbij in ieder geval ingegaan wordt op de aard en duur van de samenwerking en de wijze waarop de samenwerking is geborgd;

e. een actieplan als bedoeld in artikel 1 van deze regeling;

f. een exitplan, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling, waarin uiteen gezet is op welke wijze de gecertificeerde instelling zich zal inspannen ten behoeve van:

1. het kunnen blijven uitvoeren van deze activiteiten totdat de uitvoering kan worden overgedragen aan een gecertificeerde instelling die ná haar in opdracht van het college deze activiteiten zal uitvoeren;

2. het faciliteren van de overdracht van alle met betrekking tot de uitvoering van deze activiteiten te verrichten werkzaamheden, inclusief het leveren van alle voor de zorgcontinuïteit benodigde administratieve ondersteuning;

3. de overname van het betrokken personeel door een gecertificeerde instelling die ná haar in opdracht van het college deze activiteiten zal uitvoeren;

4. het zo veel mogelijk voortzetten van bestaande hulpverleningsrelaties tussen jeugdhulpverleners of medewerkers van de gecertificeerde instelling en jeugdigen of hun ouders.

Artikel 12. Beslistermijn

1. In afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV beslist het college uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarin de aanvraag om subsidie is ingediend. De beslistermijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd.

2. In afwijking van het eerste lid geldt dat een beslissing op een aanvraag om subsidie voor de periode 2019-2020 uiterlijk op 15 november 2018 wordt genomen. De beslistermijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd.

Artikel 13. Bevoorschotting

1. De aanvraag om verlening van een subsidie onder deze regeling wordt geacht tevens een aanvraag te omvatten voor het verlenen van een voorschot als bedoeld in deze regeling.

2. Het college beslist op de aanvraag tot een voorschot op hetzelfde moment als waarop een beslissing wordt genomen op de aanvraag tot verlening van de subsidie.

3. De subsidieontvanger kan gedurende de looptijd van de subsidie een aanvraag om aanpassing van de bevoorschotting indienen. Het college beslist op de aanvraag tot aanpassing binnen acht weken.

4. Het college kan gedurende de looptijd van de subsidie de bevoorschotting aanpassen indien de realisatiecijfers in de voorafgaande periode daartoe aanleiding geven.

Artikel 14. Aanvullende weigerings- en intrekkingsgronden

1. Onverminderd de artikelen 8 en 9 van de ASV wordt een subsidie in ieder geval geweigerd als:

a. bij de rangschikking aan de hand van artikel 6, tweede lid, minder dan 60 punten zijn toegekend aan de aanvraag;

b. bij de rangschikking aan de hand van artikel 7, tweede lid, minder dan 60 punten zijn toegekend aan de aanvraag;

c. bij de rangschikking aan de hand van artikel 8, tweede lid, minder dan 60 punten zijn toegekend aan de aanvraag.

2. Onverminderd de artikelen 8 en 9 van de ASV kan een subsidie worden geweigerd als:

a. niet is voldaan aan één van de in deze regeling genoemde vereisten;

b. uit de aanvraag naar oordeel van het college onvoldoende blijkt dat de aanvrager gedurende de volledige subsidieperiode in staat zal zijn te beschikken over het kwalitatief en kwantitatief benodigde personeel en materieel voor de naar verwachting door hem uit te voeren subsidiabele activiteiten, uitgaande van de prognose en inhoudelijke uitgangspunten, bedoeld in artikel 5.

3. De subsidie zal in ieder geval worden ingetrokken als het aan de subsidieontvanger afgegeven certificaat als bedoeld in artikel 3.4 van de Jeugdwet wordt ingetrokken.

4. De subsidie kan in ieder geval worden ingetrokken als:

a. naar oordeel van het college niet langer aannemelijk is dat de subsidieontvanger gedurende de resterende subsidieperiode kan beschikken over het kwalitatief en kwantitatief benodigde personeel en materieel voor de naar verwachting door hem uit te voeren subsidiabele activiteiten, uitgaande van de prognose bedoeld in artikel 5;

b. er sprake is van frauduleus handelen;

c. naar oordeel van het college het handelen van bestuurders van de subsidieontvanger de zorgcontinuïteit of de regelmatige uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten in gevaar dreigen te brengen.

Artikel 15. Aanvullende verplichtingen van subsidieontvanger

1. Onverminderd de in de ASV en de verdere in deze regeling opgenomen verplichtingen is de subsidieontvanger in ieder geval verplicht:

a. bij de uitvoering van de subsidiabele activiteiten in overeenstemming te handelen met alle toepasselijke regelgeving, de norm verantwoorde werktoedeling, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de bij aanvraag overgelegde bescheiden;

b. een degelijke administratie te voeren en gebruik te maken van het iJW berichtenverkeer voor gegevensuitwisseling (met uitzondering van de berichten voor declaratie/facturatie) en CORV; daarenboven zal de subsidieontvanger medewerking verlenen aan de beantwoording van een eventuele additionele gegevensuitvraag door de subsidieverlener;

c. onverwijld melding te maken van dringende omstandigheden, waaronder in elk geval begrepen worden omstandigheden waarbij:

- voorzien wordt dat de certificeringseisen in gedrang komen;

- de continuïteit van de zorg in gedrang komt door onvoldoende capaciteit;

- de continuïteit van de organisatie door problemen in de bedrijfsvoering in gedrang komt;

- de subsidieontvanger gebruik moet maken van onderaannemers, waarbij de subsidieontvanger garandeert dat ook de onderaannemer voldoet aan alle toepasselijke regelgeving en normering.

d. zodra daar redelijkerwijs aanleiding toe is, uitvoering te geven aan het exitplan met inachtname van het bepaalde in artikel 4 lid 4 van deze regeling;

e. aangesloten te zijn bij de verwijsindex, bedoeld in artikel 7.1.2.1 van de Jeugdwet, en hiervan in overeenstemming met de met het college gemaakte afspraken, bedoeld in artikel 7.1.3.1, eerste lid, van de Jeugdwet, gebruik te maken;

f. actief deel te nemen en bij te dragen aan de in de regio gebruikelijke vormen van overleg op uitvoerings-, beleids- en bestuurlijk niveau;

g. loyale medewerking te verlenen wanneer het college een extern (accountants)onderzoek instelt als het beschikt over signalen dat de gecertificeerde instelling in een risicovolle situatie verkeert (financieel en/of inhoudelijk), die de continuïteit van de dienstverlening bedreigt of kan bedreigen.

2. De subsidieontvanger verstrekt door middel van een nader overeen te komen format gedurende de subsidieperiode elk kwartaal zo spoedig mogelijk aan het college:

a. een opgave van het type en de duur van de gedurende de voorgaande drie maanden uitgevoerde kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen ten aanzien van wie het college gehouden is voorzieningen op grond van de Jeugdwet te treffen;

b. de mate waarin in de casuïstiek sprake is van continuïteit van de personele inzet;

c. de mate waarin een tijdige integrale warme overdracht plaats vindt naar het vrijwillig kader voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, welke in ieder geval wordt vormgegeven via een toekomstplan opgesteld met jeugdige, ouders en betrokken partners;

d. een overzicht van de feitelijke wachttijden in de verschillende maanden.

3. De subsidieontvanger verstrekt na afloop van een subsidiejaar zo spoedig mogelijk aan het college:

a. een geanonimiseerd overzicht van de gedurende het afgelopen jaar ingediende klachten, de aard van de klachten en de geboden oplossing;

b. gegevens over de resultaatmeting en meting van cliënttevredenheid.

4. Bij verleningsbeschikking kan het college, in afwijking van het bepaalde in lid 2 en lid 3, andere termijnen voorschrijven, en aanvullende afspraken maken over aard en frequentie van de ingevolge lid 2 en lid 3 te overleggen informatie.

5. Onverminderd artikel 13 van de ASV, informeert een subsidieontvanger het college onverwijld schriftelijk over:

a. iedere gebeurtenis of ontwikkeling waardoor de financiële situatie van de gecertificeerde instelling substantieel verslechtert;

b. de uitkomst van de jaarlijkse controle, bedoeld in artikel 3.2.3 van het Besluit Jeugdwet, onder gelijktijdige overlegging van de betreffende rapportage;

c. het ontstaan van wachttijden en de acties die daarop genomen worden;

d. uitkomsten van onderzoeken door een Inspectie naar aanleiding van incidenten in de casuïstiek.

6. De subsidieontvanger behoeft de voorafgaande toestemming van het college voor:

a. de rechtshandelingen genoemd in artikel 4:71, eerste lid, onder a tot en met f en h tot en met j, van de Algemene wet bestuursrecht;

b. een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

c. samenwerking bij de uitvoering van de subsidiabele activiteiten met anderen dan de in het overzicht, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder d, genoemde onderaannemers;

d. substantiële wijziging van een van de in artikel 11, eerste lid, genoemde bescheiden.

Artikel 16. Egalisatiereserve

1. De subsidieontvanger streeft ernaar een egalisatiereserve te vormen tot een maximum van 5% van het bedrag van de subsidieverlening in enig jaar.

2. Voor zover de subsidie op grond van deze regeling heeft bijgedragen aan de egalisatiereserve mag deze uitsluitend worden aangewend voor het uitvoeren van activiteiten waarvoor subsidie is verleend.

3. In de gevallen bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, onderdelen c, d en e, van de Algemene wet bestuursrecht is de subsidieontvanger ter zake van de egalisatiereserve vergoedingsplichtig naar evenredigheid van de mate waarin de subsidie aan de egalisatiereserve heeft bijgedragen.

Artikel 17. Subsidievaststelling

1. Gedurende de looptijd van de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt, in afwijking van artikel 17, eerste lid, aanhef en onder b van de ASV, na het verstrijken van ieder kalenderjaar voor 1 april een aanvraag tot vaststelling met betrekking tot het vorige kalenderjaar ingediend.

2. Een aanvraag bevat, in afwijking van artikel 17, tweede lid, van de ASV:

a. een door een bevoegde functionaris ondertekende bestuursverklaring;

b. een overzicht van de uitgevoerde gesubsidieerde activiteiten en een productieverantwoording via het format zoals landelijk afgestemd en gepubliceerd op de website i-Sociaal Domein;

c. het op het betreffende kalenderjaar ziende jaardocument maatschappelijke verantwoording;

d. een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Artikel 18. Afwijkingen in het kader van het zorgdragen voor toereikend aanbod

1. Het college kan van de artikelen 3, 6 eerste lid, 7 eerste lid, 8 eerste lid, 10 en 12 afwijken als zij van oordeel zijn dat dit nodig is om zorg te dragen voor een voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen.

2. Als het college gebruik maakt van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, dan maakt het voor zover van toepassing op passende wijze bekend:

a. gedurende welk tijdvak aanvragen kunnen worden ingediend;

b. voor welke subsidiabele activiteiten subsidie kan worden verleend;

c. aan hoeveel aanvragers subsidie kan worden verleend;

d. overeenkomstig welke van de in de artikelen 6,7 en 8 opgenomen criteria de aanvragen zullen worden gerangschikt.

Artikel 19. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 17 juli 2017.

2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg-Oost.

Bijlage 1 – tarieven en prognose uitvoeren subsidiabele activiteiten

Tabel 1. Tarieven en prognose uitvoering subsidiabele activiteiten doelgroep generale JB/JR (art. 6)

Product

Tarief

Prognose*

Productcode

Eenheid

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 1

€ 26,46

46

48A01

per etmaal

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 2 en verder

€ 22,30

120

48A02

per etmaal

Voogdij

€ 15,61

55

48A03

per etmaal

Jeugdreclassering (JR)

€ 19,72

32

47A01

per etmaal

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) advies

€ 1.610

0

47A02

beschikking/advies (stuks)

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) begeleiding

€ 19,68

0

47A03

per etmaal

Intensieve trajectbegeleiding CRIEM (ITB CRIEM) begeleidingsmaanden op jaarbasis

€ 1.816,34

12 mnd

47A04

per maand

Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

€ 1.369,23

24 mnd

47A05

per maand

Samenloop van een OTS en jeugdreclassering

€ 4,95

5

47A06

per etmaal

Scholing- en trainingsprogramma (STP)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

€ 1.816,34

0

47A07

per maand

Tabel 2. Tarieven en prognose uitvoering subsidiabele activiteiten JB/JR doelgroep (L)VB (art. 7)

Product

Tarief

Prognose*

Productcode

Eenheid

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 1

€ 27,04

13,2

48A01

per etmaal

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 2 en verder

€ 22,75

13,8

48A02

per etmaal

Voogdij

€ 16,08

19

48A03

per etmaal

Jeugdreclassering (JR)

€ 19,78

5

47A01

per etmaal

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) advies

€ 1.615

0

47A02

beschikking/advies (stuks)

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) begeleiding

€ 19,75

0

47A03

per etmaal

Intensieve trajectbegeleiding CRIEM (ITB CRIEM) begeleidingsmaanden op jaarbasis

€ 1.821,85

1

47A04

per maand

Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

€ 1.373,36

0

47A05

per maand

Samenloop van een OTS en jeugdreclassering

€ 4,96

1

47A06

per etmaal

Scholing- en trainingsprogramma (STP)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

€ 1.824,60

0

47A07

per maand

Tabel 3. Tarieven en prognose uitvoering subsidiabele activiteiten JB/JR doelgroep jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen (art. 8)

Product

Tarief

Prognose*

Productcode

Eenheid

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 1

€ 26,54

8

48A01

per etmaal

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 2 en verder

€ 22,37

5

48A02

per etmaal

Voogdij

€ 15,65

2

48A03

per etmaal

Jeugdreclassering (JR)

€ 19,78

1

47A01

per etmaal

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) advies

€ 1.615

0

47A02

beschikking/advies (stuks)

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) begeleiding

€ 19,74

0

47A03

per etmaal

Intensieve trajectbegeleiding CRIEM (ITB CRIEM) begeleidingsmaanden op jaarbasis

€ 1.821,85

0

47A04

per maand

Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern) begeleidingsmaanden op jaarbasis

€ 1.373,36

0

47A05

per maand

Samenloop van een OTS en jeugdreclassering

€ 4,96

0

47A06

per etmaal

Scholing- en trainingsprogramma (STP) begeleidingsmaanden op jaarbasis

€ 1.821,85

0

47A07

per maand

* De prognose heeft betrekking op de jaren 2019 en 2020. De prognose is per kalenderjaar. De prognose is de optelsom voor Midden-Limburg Oost (MLO). De uitsplitsing per MLO-gemeente is te vinden op de volgende pagina.

Prognose q (aantal maatregelen, 12-maands gemiddeld) 2019 en 2020 in jeugdzorgregio Midden-Limburg Oost

Doelgroep Producten/diensten

Doelgroep: generale JB/JR

Doelgroep: JB/JR t.b.v. jeugdigen met (L)VB

Doelgroep: JB/JR t.b.v. jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen

OTS jaar 1

Maasgouw: 3

Echt-Susteren: 18

Roerdalen: 5

Roermond: 20

Maasgouw: 2

Echt-Susteren: 1,7

Roerdalen: 1,5

Roermond: 8

Maasgouw: 3

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 5

OTS jaar 2 en verder

Maasgouw: 13

Echt-Susteren: 23

Roerdalen: 14

Roermond: 70

Maasgouw: 2,8

Echt-Susteren: 2,9

Roerdalen: 1,8

Roermond: 6,3

Maasgouw: 2

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 3

Voogdij

Maasgouw: 8

Echt-Susteren: 14

Roerdalen: 7

Roermond: 26

Maasgouw: 6

Echt-Susteren: 4

Roerdalen: 3

Roermond: 6

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 2

Jeugdreclassering

Maasgouw: 2

Echt-Susteren: 6

Roerdalen: 3

Roermond: 21

Maasgouw: 1

Echt-Susteren: 1

Roerdalen: 1

Roermond: 2

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 1

Roerdalen: 0

Roermond: 0

ITB-Harde kern

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 24 mnd

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

ITB-CRIEM

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 12 mnd

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 1

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Samenloop

Maasgouw: 1

Echt-Susteren: 2

Roerdalen: 1

Roermond: 1

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 1

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Scholing en trainingsprogramma

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Gedragsbeïnvloedende maatregel - advies

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Gedragsbeïnvloedende maatregel - begeleiding

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Maasgouw: 0

Echt-Susteren: 0

Roerdalen: 0

Roermond: 0

Algemene toelichting

Deze subsidieregeling is slechts één onderdeel van een groter geheel (een beleids- en uitvoeringscyclus, met politieke, bestuurlijke, financiële, juridische en – uiteraard – inhoudelijke aspecten) en creëert in de eerste plaats enkel een aanspraak voor de geselecteerde gecertificeerde instellingen op vergoeding.

Er wordt geen minimum- of maximumbudget aan gekoppeld omdat de gemeente uiteindelijk alle door de rechter, officier van justitie en directeur van een justitiële jeugdinrichting opgelegde maatregelen zal moeten financieren.

Vervolgens regelt deze regeling de daadwerkelijke toekenning (en afrekening). In de subsidieverleningsbeschikking wordt telkens per individuele gecertificeerde instelling ook de bevoorschotting geregeld. Van de gesubsidieerde gecertificeerde instellingen wordt niet verwacht dat ze de betreffende werkzaamheden zelf voorfinancieren.

Artikelsgewijze toelichting

In deze artikelsgewijze toelichting worden enkel die bepalingen behandeld die nadere toelichting

behoeven.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor een aantal definities wordt in het eerste lid aangesloten bij artikel 1 van de Jeugdwet. Voor de

duidelijkheid zijn deze wettelijke definities hieronder weergegeven:

- gecertificeerde instelling: rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of voorlopig

certificaat als bedoeld in artikel 3.4 en die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering

uitvoert;

- jeugdhulp:

1°. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het

verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische

problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke

beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen;

2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig

functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke

beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van

achttien jaar nog niet hebben bereikt, en

3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke

verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een

verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening

of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,

- jeugdhulpverlener: natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent;

- jeugdige: persoon die:

1°. de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,

2°. de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond van artikel 77c van

het Wetboek van Strafrecht recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77gg van

het Wetboek van Strafrecht, of

3°. de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt en ten

aanzien van wie op grond van deze wet:

– is bepaald dat de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1°, waarvan de

verlening was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, noodzakelijk is;

– vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is bepaald dat jeugdhulp noodzakelijk is,

of

– is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de

leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp

noodzakelijk is;

- jeugdreclassering: reclasseringswerkzaamheden, genoemd in artikel 77hh, eerste lid, van het

Wetboek van Strafrecht, begeleiding, genoemd in artikel 77hh, tweede lid, van dat wetboek en het

begeleiden van en toezicht houden op jeugdigen die deel nemen aan een scholings- en

trainingsprogramma als bedoeld in artikel 3 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het

geven van de aanwijzingen, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van die wet, of de overige taken die bij of

krachtens de wet aan de gecertificeerde instellingen zijn opgedragen;

- kinderbeschermingsmaatregel: voogdij en voorlopige voogdij op grond van Boek 1 van het

Burgerlijk Wetboek, ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 255, eerste lid, van Boek 1 van het

Burgerlijk Wetboek en voorlopige ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 257, eerste lid, van Boek 1

van het Burgerlijk Wetboek.

Deze wettelijke definities worden in het tweede lid aangevuld met enkele die specifiek voor deze

subsidieregeling gelden. Het gaat om:

- actieplan: Dit plan ziet op het vergroten van de wendbaarheid van de gecertificeerde instelling teneinde te voorkomen dat ze in een situatie geraakt waarin de activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten worden beëindigd en een exitplan (zie hieronder) in uitvoering moet worden genomen. Het plan sluit aan bij het rapport van de Rebel Group ‘optimale beschikbaarheid van jeugdbescherming en jeugdreclassering’ , en is er op gericht de risico’s op gebied van continuïteit van bedrijfsvoering beter op te kunnen vangen. Hierbij kan worden gedacht aan risico’s bijvoorbeeld verbonden aan sterke wisselingen in de vraagontwikkeling en sterke wisselingen in de beschikbare personele capaciteit. In het rapport van de Rebel Group worden hiertoe ook handelingsmogelijkheden aangegeven.

De kwaliteit van het actieplan is één van de criteria aan de hand waarvan de verschillende aanvragen worden gerangschikt (artikel 6). De kwaliteit wordt uitgedrukt in de wijze waarop en de mate waarin in het actieplan rekenschap is gegeven van de met het plan beoogde doelen en de wijze waarop is voorzien in een passende concrete werkwijze om die doelen te verwezenlijken. Hoe beter het actieplan in elkaar steekt, hoe hoger de score.

- exitplan: Om gecertificeerde instellingen te bewegen tot het blijven leveren van zorg bij een

(aanstaande) volledige of gedeeltelijke beëindiging van gesubsidieerde activiteiten (een ‘exit’), en tot het treffen van maatregelen om de continuïteit van de zorg in die exitperiode te borgen, moeten de

instellingen een exitplan opstellen. Van een exit kan sprake zijn als de subsidierelatie wordt beëindigd of wanneer de gecertificeerde instelling gedurende de looptijd niet langer in staat is de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren.

In het exitplan moet worden opgenomen op welke wijze de subsidieontvanger de werkzaamheden overdraagt aan de gecertificeerde instelling die ná haar de gesubsidieerde activiteiten gaat uitvoeren, hoe zo mogelijk werknemers worden overgenomen, hoe medewerking wordt verleend aan de omzetting naar een nieuwe partij en hoe die oorspronkelijke gecertificeerde instelling de zorgcontinuïteit zal gaan borgen tot het moment waarop de opvolger de gesubsidieerde activiteiten gaat uitvoeren. De kwaliteit van het exitplan is één van de criteria aan de hand waarvan de verschillende aanvragen worden gerangschikt (artikel 6). De kwaliteit wordt uitgedrukt in de wijze waarop en de mate waarin in het exitplan rekenschap is gegeven van de met het plan beoogde doelen en de wijze waarop is voorzien in een passende concrete werkwijze om die doelen te verwezenlijken. Hoe beter het exitplan in elkaar steekt, hoe hoger de score. Het tijdig in werking stellen van het exitplan is bovendien een aanvullende verplichting van de subsidieontvanger (artikel 15 lid 1 sub d).

Voor alle duidelijkheid wordt hier nog opgemerkt dat het exitplan niet wordt gezien als een subsidiabele activiteit in de zin van artikel 2 lid 2 van de regeling. Wel is mogelijk dat ingeval een exitplan in uitvoering moet worden genomen daadwerkelijke en reële kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen worden genomen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 4 van deze regeling.

- onderaannemer: Een op grond van deze regeling gesubsidieerde gecertificeerde instelling kan

een deel van de gesubsidieerde activiteiten uit laten voeren door een andere gecertificeerde

instelling. Alsdan blijft de uitvoering van de activiteiten voor rekening en risico van de gesubsidieerde gecertificeerde.

- wachttijd: De definitie sluit aan bij het Normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Artikel 2. Doelgroep en subsidiabele activiteiten

In beginsel wordt op grond van deze regeling enkel subsidie verstrekt voor het uitvoeren van de in

het tweede lid genoemde subsidiabele activiteiten, voor zover, als het maatregelen betreft, deze zijn

opgelegd na inwerkingtreding van deze regeling of waarvan de uitvoering na inwerkingtreding van

deze regeling is overgenomen van een andere gecertificeerde instelling.

Tenzij anders wordt overeengekomen blijven op de uitvoering van eerder opgelegde maatregelen de daarvoor geldende bestaande afspraken met betrekking tot de financiering van toepassing en blijft de uitvoering belegd bij de gecertificeerde instelling waaraan deze was toegewezen.

Het is echter denkbaar dat een op grond van deze regeling gesubsidieerde gecertificeerde

instelling de uitvoering van een andere gecertificeerde instelling overneemt. Bijvoorbeeld omdat

bepaald is dat dit beter is voor het kind of omdat de oorspronkelijke gecertificeerde instelling niet

langer in staat is de uitvoering op zich te nemen (problemen met betrekking tot de certificering,

capaciteit, continuïteit, etc.). Als een op grond van deze regeling gesubsidieerde gecertificeerde

instelling de uitvoering van een andere gecertificeerde instelling overneemt, dan kan op grond van

deze regeling ook subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van een

kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering die oorspronkelijk was opgelegd voor

inwerkingtreding van deze regeling.

Subsidie voor activiteiten als bedoeld in het tweede lid kan daarnaast ook worden verstrekt

aan een gecertificeerde instelling die al in opdracht van het college activiteiten als

bedoeld in het tweede lid uitvoerde. Maar enkel als de voor de financiering daarvan gesloten

rechtsgeldige overeenkomst of verleende subsidie van rechtswege of met wederzijds instemming is

beëindigd (vierde lid).

In andere gevallen blijven de daarvoor geldende bestaande afspraken met betrekking tot de financiering van toepassing, waarbij de situatie kan ontstaan dat er verschillende regimes voor financiering en verantwoording naast elkaar gehanteerd moeten worden.

Artikel 3. Looptijd subsidie

Deze maximale subsidieduur inclusief verlenging komt tegemoet aan de stabiliteit

en continuïteit van de uitvoering van subsidiabele activiteiten enerzijds, en de mogelijkheid van

andere partijen om naar subsidiëring mee te kunnen dingen anderzijds. Voor de subsidiejaren 2019 en 2020 geldt dat er één prognose en één aanvraag wordt ingediend. Voor elk verlengingsjaar geldt dat er telkens een prognose en aanvraag wordt ingediend. Wel zal er jaarlijks worden afgerekend. Van belang is hier ook nog te wijzen op artikel 13 op basis waarvan tussentijdse wijzigingen van bevoorschotting mogelijk zijn.

Indien subsidieverstrekker of subsidieontvanger de subsidieperiode niet wil verlengen met een jaar geeft hij dat tijdig te kennen. Voor het (verlengingsjaar) 2021 is daarvoor de deadline 1 juli 2020, voor het (verlengingsjaar) 2022 wordt dat bericht voor 1 juli 2021 verstrekt.

Artikel 4. Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door een p*q-formule. De in bijlage 1 bij deze regeling

vastgestelde tarieven per maatregel (p) worden naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering

vermenigvuldigd met het aantal uitgevoerde eenheden per product (q). Gedurende de hele looptijd van deze regeling bepaalt het college of en op welke wijze indexatie van de tarieven (q) zal plaatsvinden. Dit zal tijdig kenbaar gemaakt worden.

Indien onverhoopt de noodzaak ontstaat om een exitplan in uitvoering te nemen zal onverwijld goed overleg met het college plaatsvinden en beslist worden over de te volgen procedure en de aan de uitvoering eventueel verbonden daadwerkelijke en reële kosten.

Artikel 5. Kennisgeving prognose, tarief (en uitgangspunt overleg B&W en de RvdK)

Deze subsidieregeling ziet niet op het toewijzen van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aan specifieke gecertificeerde instellingen; enkel op de subsidiëring van de uitvoering van daarmee verband houdende werkzaamheden en enkel door op grond van deze regeling geselecteerde gecertificeerde instellingen. Dit volgt logischerwijs uit het feit dat het uiteindelijk niet aan de gemeente is om in individuele gevallen te bepalen welke gecertificeerde instelling belast wordt met de uitvoering van een specifieke maatregel. Wel is het aan de gemeente om te bepalen welke gecertificeerde instellingen door hen gesubsidieerd worden en ten aanzien van welke activiteiten subsidie verleend kan worden. Daarmee heeft de gemeente in algemene zin een zekere invloed op door welke gecertificeerde instelling(en) de subsidiabele activiteiten uiteindelijk uitgevoerd gaat (gaan) worden.

Voor de vraag aan wie de uitvoering van een maatregel in een concreet geval toegewezen wordt spelen verder de afspraken die het college met de RvdK maken een belangrijke rol (Samenwerkingsprotocol). Hierin worden de inhoudelijke uitgangspunten vastgelegd die het college ten grondslag legt aan het overleg met de RvdK over welke gecertificeerde instelling in het verzoekschrift aan de rechter wordt opgenomen (zie onder meer artikel 3.1, zesde lid, van de Jeugdwet).

Op basis van deze uitgangspunten en de prognose en het te hanteren tarief van het college kunnen gecertificeerde instellingen een inschatting maken van welke capaciteit – en eventueel, welke bijzondere expertise – zij minimaal en maximaal moeten leveren voor de uitvoering van de te subsidiëren activiteiten als ze geselecteerd / gesubsidieerd worden. Op basis van deze inschatting en hun oordeel of zij aan de vereisten en verplichtingen kunnen voldoen, kunnen zij de afweging maken of zij subsidie willen aanvragen. De uitgangspunten en de prognose dienen daarom tijdig, adequaat en duidelijk bekendgemaakt te worden en zodanig geformuleerd te zijn dat zij de gecertificeerde instellingen inderdaad in staat stellen een inschatting te maken van de benodigde capaciteit en deskundigheid en hun aanvraag daarop af te stemmen.

Zoals aangegeven wordt in de subsidieverleningsbeschikking telkens per individuele gecertificeerde

instelling de bevoorschotting geregeld (zie verder artikel 13). Ook hierbij zijn de uitgangspunten en

de prognose, dan vertaald naar de specifieke situatie van betreffende gecertificeerde instelling,

leidend.

Artikel 6, 7 en 8. Rangschikking aanvragers

Het college onderscheidt gecertificeerde instellingen die gericht zijn op generale uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering (artikel 6), en gecertificeerde instellingen die specifiek gericht zijn op uitvoering van maatregelen waarin LVB problematiek speelt (artikel 7) of het jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen betreft (artikel 8).

De gecertificeerde instelling bepaalt onder welke noemer ze een aanvraag indient, en gaat bij de indiening van deze aanvraag in op de gestelde eisen in artikel 6 lid 2 én de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 11 van deze regeling.

Subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die het hoogst eindigt in de door het college aangebrachte rangschikking van de aanvragen ingediend onder artikel 6, respectievelijk artikel 7, respectievelijk artikel 8. Hierbij worden per cluster in artikel 6 lid 2 geformuleerde eisen punten toegekend aan de wijze waarop op de vereisten wordt ingegaan.

Er zijn maximaal 100 punten te scoren, waarbij in artikel 14 is bepaald dat bij de rangschikking in elk geval een ondergrens van 60 punten moet zijn behaald.

Artikel 9. Subsidievereisten

In aanvulling op de ondergrens zoals hierboven vermeld t.a.v. de score bij de rangschikking zijn in artikel 9 enkele subsidievereisten vermeld als ‘knock-out’-criteria. Elke gecertificeerde instelling die voor subsidie in aanmerking wil komen zal hieraan moeten voldoen.

Artikel 10. Indieningstermijn aanvraag.

In dit artikel is de termijn geregeld waarvoor de aanvraag voor subsidie dient te zijn ontvangen. Voor de aanvraag voor de startjaren 2019 en 2020 geldt een afwijkende termijn. Let ook op de bepaling in artikel 18 (afwijkingen).

Artikel 11. Indieningsvereisten

Het college moet over alle relevante gegevens en bescheiden beschikken om

een besluit tot subsidieverlening te kunnen nemen.

Die vereisten zijn in dit artikel opgenomen.

Om te bevorderen dat alle benodigde gegevens en bescheiden bij de aanvraag overgelegd worden,

dient deze te worden ingediend met behulp van het daartoe door het college vastgestelde formulier.

Volledigheidshalve wordt hier ook nog gewezen op artikel 15 dat een aantal aanvullende verplichtingen bevat waaraan elke subsidieontvanger dient te voldoen.

Artikel 12. Beslistermijn

Dit artikel bevat de termijn waarbinnen op de aanvraag voor subsidie door het college wordt beslist. Voor de aanvraag van subsidie voor de startperiode 2019-2020 geldt een afwijkende termijn. Het staat het college overigens vrij zich ten aanzien van de beoordeling van de rangschikking en de mate waarin wordt voldaan aan de indieningsvereisten te laten adviseren door een ad hoc te benoemen team, waarbij het college er zorg voor draagt dat binnen dit team de nodige deskundigheid (denk bijvoorbeeld aan beleidsadviseurs, projectleiders, juristen, contractmanagers of inkoopadviseurs) aanwezig is.

Hierbij is ook te letten op het bepaalde in artikel 18 (afwijkingen). Het college kan afwijken van de artikelen 6 , tot en met 8, 10 en 12 als het meent dat dit noodzakelijk is om zorg te dragen voor een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten.

Artikel 13. Bevoorschotting

Ingevolge artikel 3 wordt de subsidie verleend voor de jaren 2019-2020, en vervolgens eventueel per verlengingsjaar. Omdat de subsidie op grond van artikel 17 van deze regeling achteraf wordt vastgesteld, dient een aanvraag om bevoorschotting ingediend worden. Gemakshalve is hier bepaald dat de aanvraag om subsidieverlening als vanzelf ook inhoudt de aanvraag om bevoorschotting. Het college beslist gelijktijdig op de aanvraag om subsidieverlening als op de aanvraag om bevoorschotting. Daarnaast kan, op grond van het derde lid, gedurende de looptijd van de subsidie een aanvraag om aanpassing van het bevoorschottingsregime ingediend worden. Hiertoe kan bijvoorbeeld aanleiding zijn als er meer of minder maatregelen uitgevoerd moeten worden dan was voorzien ten tijde van de verlening. Voorts heeft ingevolge het bepaalde in lid 4 het college de bevoegdheid de bevoorschotting aan te passen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 14. Aanvullende weigerings- en intrekkingsgronden

Eerste lid

Naast de weigeringsgronden die zijn neergelegd in de algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie in ieder geval als in de rangschikking van aanvragen overeenkomstig artikel 6, 7, of 8, niet ten minste 60 punten zijn behaald.

Tweede lid

Daarnaast kan een subsidie worden geweigerd als niet is voldaan aan één van de in deze regeling

genoemde eisen of als uit de aanvraag naar oordeel van het college onvoldoende is gebleken dat de aanvrager de gehele subsidieperiode in staat zal zijn te beschikken over het in kwalitatief en kwantitatief opzicht benodigde personeel en materieel om de subsidiabele activiteiten uit te voeren. Het college is in deze gevallen niet verplicht, maar wel bevoegd de subsidie te weigeren.

Derde lid

Intrekking van verleende subsidie zal op grond van het derde lid volgen als de certificering, bedoeld

in artikel 3.4 van de Jeugdwet, wordt ingetrokken.

Vierde lid

Intrekking van verleende subsidie is op grond van het vierde lid mogelijk wanneer het college het niet langer aannemelijk acht dat de subsidieontvanger gedurende de verdere looptijd van de subsidie in staat zal zijn te beschikken over het in kwalitatief en kwantitatief opzicht benodigde personeel en materieel om de subsidiabele activiteiten uit te voeren, danwel er sprake is van frauduleus handelen, of een handelen van bestuurders van de subsidieontvanger dat naar het oordeel van het college de zorgcontinuïteit en/of de regelmatige uitvoering van de maatregelen in gevaar brengt. Hier geldt ook dat de intrekking van de subsidie geen plicht, maar een bevoegdheid is.

Artikel 15. Aanvullende verplichtingen van subsidieontvanger

Met de aanvullende subsidieverplichtingen kunnen bepaalde werkwijzen en handelingen ‘afgedwongen’ worden, in die zin dat het verplichtingen zijn waaraan subsidieontvangers zich bij de uitvoering te houden hebben. Doen zij dat niet, dan lopen ze het risico gekort te worden op hun subsidie (kan tot nihil). Het gaat hierbij om verplichtingen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Eerste lid

Naast de verplichtingen op grond van de Awb, de Algemene subsidie verordening en de andere verplichtingen die uit deze regeling voortvloeien, dienen subsidieontvangers te voldoen aan een aantal aanvullende verplichtingen. Onder sub a tot en met g zijn deze opgesomd, waaronder het voldoen aan berichtenverkeer en verscheidene situaties waarin er sprake is van een actieve meldingsplicht.

Tweede lid

In het tweede lid is neergelegd dat de subsidieontvanger door middel van een kwartaalrapportage een aantal gegevens dient te overleggen. Teneinde deze rapportage te vergemakkelijken stelt het college hiervoor een format op.

Derde lid

In aanvulling op de gewenste kwartaalrapportage als bedoeld in lid 2 zal de subsidieontvanger per kalenderjaar inzicht geven in het aantal ontvangen klachten (en de afhandeling daarvan) en verkregen gegevens inzake resultaatmeting en klanttevredenheid.

Vierde lid

Hierin is neergelegd dat van de rapportageafspraken als bedoeld in leden 2 en 3 kan worden afgeweken.

Vijfde lid

Overeenkomstig dit lid moet de subsidieontvanger het onverwijld schriftelijk bij het college melden als de financiële situatie substantieel verslechtert, wat de uitkomst is van de jaarlijkse controle met betrekking tot het nog voldoen aan het normenkader, het ontstaan van wachttijden en de acties die de gecertificeerde instelling daarop neemt, en de uitkomst van eventuele Inspectieonderzoeken. Het college wil hier onverwijld van op de hoogte gesteld worden, waarbij specifiek wordt opgemerkt dat het afschrift wenst te ontvangen van de jaarlijkse toetsing ingevolge artikel 3.2.3 van het Besluit Jeugdwet (auditrapportage).

Deze informatieverplichting geldt naast die van artikel 11, eerste lid, van de ASV,

op grond waarvan een subsidieontvanger onverwijld schriftelijk aan het college moet melden als het aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht. Overeenkomstig artikel 11, tweede lid, van de ASV moet een subsidieontvanger bovendien het college onverwijld schriftelijk informeren over:

a. beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor

subsidie is verleend, of beslissingen tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;

b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;

d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.

Zesde lid

De subsidieontvanger heeft voorafgaande toestemming van het college nodig voor het verrichten van de rechtshandelingen, genoemd in artikel 4:71, eerste lid, onder a tot en met f en h tot en met j, voor een fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor het aangaan van samenwerkingen met anderen dan de onderaannemers en voor substantiële wijzigingen van de bescheiden, genoemd in artikel 11, eerste lid.

Artikel 16. Egalisatiereserve

Subsidieontvangers streven ernaar een egalisatiereserve te vormen tot een maximum van 5% van het bedrag van de subsidieverlening in enig jaar. Overeenkomstig artikel 4:72, eerste en tweede lid, van de Awb komt hieraan het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend ten gunste onderscheidenlijk ten laste.

De egalisatiereserve werkt zo als een buffer, waarmee tekorten in het ene jaar kunnen worden

opgevangen met overschotten in het andere jaar.

Op grond van het tweede lid mag het deel van de egalisatiereserve dat is opgebouwd met

subsidie op grond van deze regeling uitsluitend worden aangewend voor het uitvoeren van

activiteiten waarvoor subsidie is verleend. Overeenkomstig artikel 4:72, derde en vierde lid, van de Awb moet de egalisatiereserve voorts zo hoog rentend en zo veilig als redelijkerwijs mogelijk worden

belegd en wordt de van de egalisatiereserve genoten rente aan de egalisatiereserve toegevoegd.

In het derde lid is overeenkomstig artikel 4:72, vijfde lid, van de Awb bepaald dat als de

gesubsidieerde activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, de subsidieverlening of de

subsidievaststelling wordt ingetrokken, de subsidie wordt beëindigd of de rechtspersoon die de

subsidie ontving wordt ontbonden, dat de subsidieontvanger dan ter zake van de egalisatiereserve

vergoedingsplichtig is naar evenredigheid van de mate waarin de subsidie aan de egalisatiereserve

heeft bijgedragen.

Artikel 17. Subsidievaststelling

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid,

wordt gedurende de looptijd van de subsidie jaarlijks uiterlijk ingediend voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar. Een aanvraag bevat, in afwijking van artikel 15, tweede lid, van de

ASV een door een bevoegde functionaris ondertekende bestuursverklaring, een

overzicht van de uitgevoerde gesubsidieerde activiteiten, een productieverantwoording conform het afgesproken format, het op het betreffende kalenderjaar ziende jaardocument maatschappelijke verantwoording en een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Artikel 18. Afwijkingen in het kader van het zorgdragen voor toereikend aanbod

Met dit artikel wordt voorzien in de mogelijkheid van het college om af te wijken van de bepalingen omtrent de looptijd van de subsidie (artikel 3), het aantal te verlenen subsidies (artikel 6, eerste lid, 7, eerste lid, 8, eerste lid, de indieningstermijn van de aanvraag (artikel 10) en de beslistermijn (artikel 12), als het van oordeel is dat dit noodzakelijk is om zorg te dragen voor een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten.

Als het college van deze afwijkingsbevoegdheid gebruik maakt, maakt het op passende wijze bekend gedurende welke periode aanvragen kunnen worden ingediend, voor welke subsidiabele activiteiten subsidie kan worden verleend, aan hoeveel aanvragers en volgens welke van de in artikelen 6, 7 en 8 opgenomen criteria de aanvragen zullen worden gerangschikt, alles voor zover van toepassing.

Een passende wijze van bekendmaking betekent in ieder geval dat de bekendmaking tijdig, adequaat

en duidelijk is, zodat potentiële gegadigden in staat gesteld worden daar kennis van te nemen en hun

handelen daarop af te stemmen.

 

Bijlage 2 Subsidieaanvraagformulier jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond juli 2018.

Jeugdzorgregio Midden-Limburg Oost

Subsidieaanvraagformulier

jeugdbescherming en jeugdreclassering

voor de gemeenten Maasgouw,

Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond

juli 2018

Subsidieaanvraagformulier jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond  

VOORAF:

Subsidie dient voor de regio Midden-Limburg Oost bij de 4 afzonderlijke gemeenten aangevraagd te worden. Dit betekent dat het aanvraagformulier voor deze 4 gemeenten apart ingevuld en per gemeente ingediend dient te worden. Het opnemen van gegevens die betrekking hebben op meerdere gemeenten, zoals prognoses, is daarbij toegestaan, mits per gemeente uitgesplitst.

 Contactgegevens  

 

Statutaire naam organisatie

 

 

 

KvK-nummer

(inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel)*

 

 

 

Postadres

 

 

 

Rekeningnummer (IBAN)

 

 

 

Tenaamstelling IBAN

 

 

 

Contactpersoon organisatie

(naam contactpersoon voor deze subsidieaanvraag)

  

 

 

E-mailadres en telefoonnummer contactpersoon

   

 

 

*Het KvK-uittreksel dat u dient bij te voegen mag bij indienen niet ouder zijn dan 6 maanden en dient in elk geval de actuele bedrijfssituatie op de datum van indiening weer te geven.

    Bestuursverklaring en ondertekening  

De hieronder genoemde bestuurders verklaren:

 • 1.

  Als actueel bestuurder van de organisatie te zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de organisatie door onderstaande ondertekening rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

 • 2.

  Kennis genomen te hebben van het bepaalde in de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg Oost;

 • 3.

  Dit aanvraagformulier met bijbehorende bijlage(n) ter verkrijging van een subsidie op basis van de subsidieregeling volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.  

Functie

Naam

Handtekening

Voorzitter

 

   

 

Secretaris

 

   

 

Penningmeester

 

   

 

  Subsidiabele activiteiten  

Hieronder geeft de subsidieaanvrager aan voor welke subsidiabele activiteit(en) hij de

subsidie aanvraagt.

‘Het college onderscheidt gecertificeerde instellingen die gericht zijn op generale uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering (artikel 6), en gecertificeerde instellingen die specifiek gericht zijn op uitvoering van maatregelen waarin LVB problematiek speelt (artikel 7) of het jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen betreft (artikel 8’.*

 

*Deze tekst is ontleend aan de toelichting op artikel 6, 7 en 8 van de subsidiereling.

  

Geef onder de tabel duidelijk aan voor welke gemeente u een

aanvraag doet.

 

Naam activiteit

 

Generale uitvoering JB/JR (art. 6 subsidieregeling)

Uitvoering JB/JR t.b.v. jeugdigen met (L)VB (art. 7 subsidieregeling)

 

Uitvoering JB/JR t.b.v. jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen (art. 8 subsidieregeling)

 

 

Kruis aan welke activiteit(en) op uw aanvraag van toepassing is / zijn.

    

Deze aanvraag betreft de gemeente:

     

[naam gemeente]

Prognose verwachte aantallen 2019 en 2020  

Vul hieronder de verwachte aantallen in conform art. 3 van de subsidieregeling.

Conform artikel 5 van de subsidieregeling vindt u de prognoses van de door het college

verwachte aantallen per activiteit in bijlage 1.

 

Prognoses dienen PER GEMEENTE ingevuld te worden.

 

Wij vragen u hieronder uw prognose in te vullen. Wanneer uw prognose meer dan 5%

afwijkt van de prognose in bijlage 1 vragen wij u dit verschil hieronder te verklaren.

 

U hoeft alleen de tabel / tabellen in te vullen die betrekking heeft / hebben op uw

subsidieaanvraag.

 

Generale uitvoering JB/JR (art. 6 subsidieregeling)

 

Activiteit

Aantallen 2019

Aantallen

2020

Productcode

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 1

 

 

48A01

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 2 en verder

 

 

48A02

Voogdij

 

 

48A03

Jeugdreclassering (JR)

 

 

47A01

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) advies

 

 

47A02

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) begeleiding

 

 

47A03

Intensieve trajectbegeleiding CRIEM (ITB CRIEM) begeleidingsmaanden op jaarbasis

 

 

47A04

Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

 

 

47A05

Samenloop van een OTS en jeugdreclassering

 

 

47A06

Scholing- en trainingsprogramma (STP)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

 

 

47A07

 

Verklaring eventuele afwijking ten opzichte van bijlage 1 van de subsidieregeling

Wanneer uw prognose meer dan 5% afwijkt van de prognose in bijlage 1, dient u dit

verschil hieronder te verklaren.

           

[Toelichting indien van toepassing]

   

Uitvoering JB/JR t.b.v. jeugdigen met (L)VB (art. 7 subsidieregeling)

 

Activiteit

Aantallen 2019

Aantallen

2020

Productcode

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 1

 

 

48A01

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 2 en verder

 

 

48A02

Voogdij

 

 

48A03

Jeugdreclassering (JR)

 

 

47A01

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) advies

 

 

47A02

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) begeleiding

 

 

47A03

Intensieve trajectbegeleiding CRIEM (ITB CRIEM) begeleidingsmaanden op jaarbasis

 

 

47A04

Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

 

 

47A05

Samenloop van een OTS en jeugdreclassering

 

 

47A06

Scholing- en trainingsprogramma (STP)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

 

 

47A07

 

Verklaring eventuele afwijking ten opzichte van bijlage 1 van de subsidieregeling

Wanneer uw prognose meer dan 5% afwijkt van de prognose in bijlage 1, dient u dit

verschil hieronder te verklaren.

           

[Toelichting indien van toepassing]

   

Uitvoering JB/JR t.b.v. jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde

culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen (art. 8

subsidieregeling)

 

Activiteit

Aantallen 2019

Aantallen

2020

Productcode

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 1

 

 

48A01

Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 2 en verder

 

 

48A02

Voogdij

 

 

48A03

Jeugdreclassering (JR)

 

 

47A01

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) advies

 

 

47A02

Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) begeleiding

 

 

47A03

Intensieve trajectbegeleiding CRIEM (ITB CRIEM) begeleidingsmaanden op jaarbasis

 

 

47A04

Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

 

 

47A05

Samenloop van een OTS en jeugdreclassering

 

 

47A06

Scholing- en trainingsprogramma (STP)

begeleidingsmaanden op jaarbasis

 

 

47A07

 

Verklaring eventuele afwijking ten opzichte van bijlage 1 van de subsidieregeling

Wanneer uw prognose meer dan 5% afwijkt van de prognose in bijlage 1, dient u dit

verschil hieronder te verklaren.

            

[Toelichting indien van toepassing]

 Rangschikkingscriteria (art. 6, 7 en 8)  

U hoeft alleen de criteria te beschrijven die betrekking hebben op uw subsidieaanvraag.

 

Generale uitvoering JB/JR (art. 6 subsidieregeling)

 

Geef per criterium aan op welke wijze uw organisatie daaraan invulling geeft.

Per criterium binnen een cluster mag u maximaal één A4 gebruiken; Arial, punt 11.

Let op! Indien u meer dan één A4 tekst aanlevert wordt enkel de tekst van het eerste A4-blad in de beoordeling van de subsidieaanvraag meegenomen/meegewogen.

 

Cluster uitvoering en transformatie (totaal maximaal 50 punten te behalen):

 • 1.

  bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering wordt aangesloten bij de in de gemeente gebruikelijke werkwijzen en methoden met betrekking tot de toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van voorzieningen op het gebied van de jeugdhulp;

 • 2.

  bij de uitvoering van de maatregelen wordt geborgd dat er geen sprake is van wachttijden; ook in het actieplan wordt aangegeven hoe de gecertificeerde instelling zich wapent tegen onvoorziene omstandigheden teneinde de start en continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar te brengen;

 • 3.

  tijdens de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregel wordt gewerkt volgens het gedachtegoed 1Gezin,1Plan,1Regisseur, en er is sprake van een doorgaande lijn zowel bij opschaling naar de jeugdbescherming als bij afschaling na einde van de jeugdbeschermingsmaatregel;

 • 4.

  bij de uitvoering van de maatregelen wordt aangesloten bij de specifieke leefwereld van de jeugdige en diens sociale systeem, én wordt gericht ingezet op

 • 5.

  in de werkwijze is geborgd dat uiterlijk een half jaar voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd van de jeugdige waarop de jeugdbeschermingsmaatregel betrekking heeft, c.q. een half jaar voor het aflopen van de jeugdreclasseringsmaatregel een toekomstplan wordt opgesteld in overleg met alle relevante betrokkenen;

 • 6.

  door de organisatie is voorzien in de aanwezigheid van specifieke kennis en kunde inzake complexe echtscheidingsproblematiek;

 

Cluster samenwerking (totaal maximaal 30 punten te behalen):

 • 1.

  de gecertificeerde instelling heeft kennis van en ervaring met samenwerking in de regio en de samenwerking in regionale netwerken;

 • 2.

  er is sprake van een goede overdracht gericht op zorgcontinuïteit bij verhuizing van jeugdigen naar een andere regio of het buitenland;

 • 3.

  de gecertificeerde instelling neemt concrete maatregelen waarmee de doorlooptijden van de jeugdbeschermingsmaatregelen worden verkort, zonder vergroting van het terugvalrisico;

 • 4.

  de gecertificeerde instelling neemt concrete maatregelen om de continuïteit van de personele inzet in de casus te waarborgen;    

 • 5.

  de manier waarop de gecertificeerde instelling uitvoering geeft aan de acties/ doelen van het beleidsplan Jeugdhulp gemeenten-Limburg 2014-2016 incl. de verlenging hiervan voor de jaren 2017-2020, het plan ‘Doorbreek de cirkel, in regie. Versnelling Transformatie Jeugd’ (Midden-Limburg Oost, maart 2017) en de notitie ‘Naar een toekomstbestendige jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Limburg Oost’ (juni 2018). 

  Cluster organisatie (totaal maximaal 20 punten te behalen):

 • 6.

  de gecertificeerde instelling draagt zorg voor de structurele verdere professionalisering van de instelling en de medewerkers;

 • 7.

  de implementatie van het exitplan is geborgd, er is rekenschap gegeven van de met het plan beoogde doelen en er is voorzien in een effectieve werkwijze om, indien noodzakelijk, die doelen te verwezenlijken;

 • 8.

  het actieplan als bedoeld in artikel 1 draagt daadwerkelijk bij aan mitigering van kwetsbaarheid en vergroting van wendbaarheid van de organisatie;

 • 9.

  de gecertificeerde instelling geeft blijk van kostenbewustzijn op het vlak van eigen werkzaamheden en ten aanzien van de inzet van (gespecialiseerde) jeugdhulp.

  

Uitvoering JB/JR t.b.v. jeugdigen met (L)VB (art. 7 subsidieregeling)

 

Geef per criterium aan op welke wijze uw organisatie daaraan invulling geeft.

Per criterium binnen een cluster mag u maximaal één A4 gebruiken; Arial, punt 11.

Let op! Indien u meer dan één A4 tekst aanlevert wordt enkel de tekst van het eerste A4-blad in de beoordeling van de subsidieaanvraag meegenomen/meegewogen.

 

Cluster uitvoering en transformatie (totaal maximaal 50 punten te behalen):

 • 1.

  bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering wordt aangesloten bij de in de gemeente gebruikelijke werkwijzen en methoden met betrekking tot de toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van voorzieningen op het gebied van de jeugdhulp;

 • 2.

  bij de uitvoering van de maatregelen wordt geborgd dat er geen sprake is van wachttijden; ook in het actieplan wordt aangegeven hoe de gecertificeerde instelling zich wapent tegen onvoorziene omstandigheden teneinde de start en continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar te brengen;

 • 3.

  tijdens de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregel wordt gewerkt volgens het gedachtegoed 1Gezin,1Plan,1Regisseur, en er is sprake van een doorgaande lijn zowel bij opschaling naar de jeugdbescherming als bij afschaling na einde van de jeugdbeschermingsmaatregel;

 • 4.

  bij de uitvoering van de maatregelen wordt aangesloten bij de specifieke leefwereld van de jeugdige en diens sociale systeem, én wordt gericht ingezet op

 • 5.

  in de werkwijze is geborgd dat uiterlijk een half jaar voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd van de jeugdige waarop de jeugdbeschermingsmaatregel betrekking heeft, c.q. een half jaar voor het aflopen van de jeugdreclasseringsmaatregel een toekomstplan wordt opgesteld in overleg met alle relevante betrokkenen;

 • 6.

  door de organisatie is voorzien in de aanwezigheid van specifieke kennis en kunde inzake complexe echtscheidingsproblematiek;

 

Cluster samenwerking (totaal maximaal 30 punten te behalen):

 • 1.

  de gecertificeerde instelling heeft kennis van en ervaring met samenwerking in de regio en de samenwerking in regionale netwerken;

 • 2.

  er is sprake van een goede overdracht gericht op zorgcontinuïteit bij verhuizing van jeugdigen naar een andere regio of het buitenland;

 • 3.

  de gecertificeerde instelling neemt concrete maatregelen waarmee de doorlooptijden van de jeugdbeschermingsmaatregelen worden verkort, zonder vergroting van het terugvalrisico;

 • 4.

  de gecertificeerde instelling neemt concrete maatregelen om de continuïteit van de personele inzet in de casus te waarborgen;

 • 5.

  de manier waarop de gecertificeerde instelling uitvoering geeft aan de acties/ doelen van het beleidsplan Jeugdhulp gemeenten-Limburg 2014-2016 incl. de verlenging hiervan voor de jaren 2017-2020, het plan ‘Doorbreek de cirkel, in regie. Versnelling Transformatie Jeugd’ (Midden-Limburg Oost, maart 2017) en de notitie ‘Naar een toekomstbestendige jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Limburg Oost’ (juni 2018).

      

Cluster organisatie (totaal maximaal 20 punten te behalen):

 • 1.

  de gecertificeerde instelling draagt zorg voor de structurele verdere professionalisering van de instelling en de medewerkers;

 • 2.

  de implementatie van het exitplan is geborgd, er is rekenschap gegeven van de met het plan beoogde doelen en er is voorzien in een effectieve werkwijze om, indien noodzakelijk, die doelen te verwezenlijken;

 • 3.

  het actieplan als bedoeld in artikel 1 draagt daadwerkelijk bij aan mitigering van kwetsbaarheid en vergroting van wendbaarheid van de organisatie;

 • 4.

  de gecertificeerde instelling geeft blijk van kostenbewustzijn op het vlak van eigen werkzaamheden en ten aanzien van de inzet van (gespecialiseerde) jeugdhulp.

 

Aangevuld met een beschrijving van de specifiek blijk van de beschikking over professionals met een bijzondere expertise ten aanzien van jeugdigen en/of andere betrokkenen met een (lichte) verstandelijke beperking, en een beschrijving van wat dit betekent voor de uitvoering van de maatregelen.

  

Uitvoering JB/JR t.b.v. jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen (art. 8 subsidieregeling)

 

Geef per criterium aan op welke wijze uw organisatie daaraan invulling geeft.

Per criterium binnen een cluster mag u maximaal één A4 gebruiken; Arial, punt 11.

Let op! Indien u meer dan één A4 tekst aanlevert wordt enkel de tekst van het eerste A4-blad in de beoordeling van de subsidieaanvraag meegenomen/meegewogen.

 

Cluster uitvoering en transformatie (totaal maximaal 50 punten te behalen):

 • 1.

  bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering wordt aangesloten bij de in de gemeente gebruikelijke werkwijzen en methoden met betrekking tot de toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van voorzieningen op het gebied van de jeugdhulp;

 • 2.

  bij de uitvoering van de maatregelen wordt geborgd dat er geen sprake is van wachttijden; ook in het actieplan wordt aangegeven hoe de gecertificeerde instelling zich wapent tegen onvoorziene omstandigheden teneinde de start en continuïteit van de dienstverlening niet in gevaar te brengen;

 • 3.

  tijdens de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregel wordt gewerkt volgens het gedachtegoed 1Gezin,1Plan,1Regisseur, en er is sprake van een doorgaande lijn zowel bij opschaling naar de jeugdbescherming als bij afschaling na einde van de jeugdbeschermingsmaatregel;

 • 4.

  bij de uitvoering van de maatregelen wordt aangesloten bij de specifieke leefwereld van de jeugdige en diens sociale systeem, én wordt gericht ingezet op

 • 5.

  in de werkwijze is geborgd dat uiterlijk een half jaar voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd van de jeugdige waarop de jeugdbeschermingsmaatregel betrekking heeft, c.q. een half jaar voor het aflopen van de jeugdreclasseringsmaatregel een toekomstplan wordt opgesteld in overleg met alle relevante betrokkenen;

 • 6.

  door de organisatie is voorzien in de aanwezigheid van specifieke kennis en kunde inzake complexe echtscheidingsproblematiek;

 

Cluster samenwerking (totaal maximaal 30 punten te behalen):

 • 1.

  de gecertificeerde instelling heeft kennis van en ervaring met samenwerking in de regio en de samenwerking in regionale netwerken;

 • 2.

  er is sprake van een goede overdracht gericht op zorgcontinuïteit bij verhuizing van jeugdigen naar een andere regio of het buitenland;

 • 3.

  de gecertificeerde instelling neemt concrete maatregelen waarmee de doorlooptijden van de jeugdbeschermingsmaatregelen worden verkort, zonder vergroting van het terugvalrisico;

 • 4.

  de gecertificeerde instelling neemt concrete maatregelen om de continuïteit van de personele inzet in de casus te waarborgen;

 • 5.

  de manier waarop de gecertificeerde instelling uitvoering geeft aan de acties/ doelen van het beleidsplan Jeugdhulp gemeenten-Limburg 2014-2016 incl. de verlenging hiervan voor de jaren 2017-2020, het plan ‘Doorbreek de cirkel, in regie. Versnelling Transformatie Jeugd’ (Midden-Limburg Oost, maart 2017) en de notitie ‘Naar een toekomstbestendige jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Limburg Oost’ (juni 2018)..  

  Cluster organisatie (totaal maximaal 20 punten te behalen):

 • 6.

  de gecertificeerde instelling draagt zorg voor de structurele verdere professionalisering van de instelling en de medewerkers;

 • 7.

  de implementatie van het exitplan is geborgd, er is rekenschap gegeven van de met het plan beoogde doelen en er is voorzien in een effectieve werkwijze om, indien noodzakelijk, die doelen te verwezenlijken;

 • 8.

  het actieplan als bedoeld in artikel 1 draagt daadwerkelijk bij aan mitigering van kwetsbaarheid en vergroting van wendbaarheid van de organisatie;

 • 9.

  de gecertificeerde instelling geeft blijk van kostenbewustzijn op het vlak van eigen werkzaamheden en ten aanzien van de inzet van (gespecialiseerde) jeugdhulp.

 

Aangevuld met een beschrijving van de specifiek blijk van de beschikking over professionals met een bijzondere expertise ten aanzien van de beschreven doelgroep en een beschrijving van wat dit betekent voor de uitvoering van de maatregelen.

 Gegevens en bescheiden zoals genoemd in art. 11 subsidieregeling (Indieningsvereisten)  

 • 1.

  Beschrijving activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd (art. 11, lid 1a

 • 2.

  Meerjarenplan, zoals beschreven in art. 11, lid 1b

 

 • 1.

  Jaarstukken betreffende het laatst beschikbare verslagjaar (art. 11, lid 1c) en een (meerjaren)begroting 2019/2020 met verwachte inkomsten en uitgaven.

 

 • 1.

  De gecertificeerde instelling die voor de eerste maal subsidie aanvraagt legt ook een

  exemplaar van de oprichtingsakte of statuten over (art. 11, lid 1c)

 

 • 1.

  I

  samengewerkt, waarbij in ieder geval ingegaan wordt op de aard en duur van de

  samenwerking en de wijze waarop de samenwerking is geborgd (art. 11, lid 1d)

 

 • 1.

  E

  Let op! Indien u meer dan vier A4 teksten aanlevert wordt enkel de tekst van het eerste A4-blad in de beoordeling van de subsidieaanvraag meegenomen/meegewogen.

 

 • 1.

  E

  Let op! Indien u meer dan vier A4 teksten aanlevert wordt enkel de tekst van het eerste A4-blad in de beoordeling van de subsidieaanvraag meegenomen/meegewogen.