Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2018
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.mijnrap.nl/gemeente%20nieuwkoop/medewerker/Gemeente_car_uwo_populair/personeelsgids_553330

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2018Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2018

21-08-2018

gmb-2018-187613

18.15993

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop,

gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg ‘ het Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 januari 2007,

gelet op de bereikte overeenstemming met de commissie voor georganiseerd overleg in augustus 2018,

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende regeling:

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b.

  CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Nieuwkoop.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Bezoldiging

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar die zelf een huwelijk voltrekt ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar die een gast buitengewoon ambtenaar begeleidt ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan driemaal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

 • 3.

  Het salaris, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt over één uur verhoogd met 75%, als de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap plaatsvindt op een zaterdag.

 • 4.

  Het salaris, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CAR/UWO (voorheen de eindejaaruitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

Artikel 4 Declaraties

 • 1.

  1.Vergoeding van reiskosten vindt plaats op grond van de Regeling reis- en verblijfkosten gemeente Nieuwkoop 2017.

 • 2.

  2.Uitbetaling van reiskostenvergoeding gebeurt achteraf, op declaratiebasis.

 • 3.

  3.De declaraties van de in een kalendermaand gemaakte kosten moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na die kalendermaand ingediend worden.

Artikel 5 Vakantie

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar heeft recht op 0,26 uur vakantie per voltrokken huwelijk.

 • 2.

  De vakantie wordt in overeenstemming met het college opgenomen.

Artikel 6 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1. 7:2, 7:3, 7:9 tot en met 7.14 en 7.19 tot en met 7.21 van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 7 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1, 8:2 en 8:2a, 8:3, 8:4, 8:5 en 8:5a, 8:6, 8:7, 8:8, 8:12:1 en 8.13 van de CAR/UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CAR/UWO.

Artikel 8 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 3:21,15:1, 15:1b tot en met 15:1g, 15:1:12, 15:1:15,15:1:16, 15:1:19, 15:1:20,15:1:23 tot en met 15:1:25 en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • a.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2018.

 • b.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2018.

 • c.

  De regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2010 vervalt met ingang van inwerkingtreding van de Rechtpositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Nieuwkoop 2018.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de collegevergadering van 21 augustus 2018, nr.18.15993.

De secretaris, G.G.G. Slooters

De burgemeester, F. Buijserd