Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Besluit van het college houdende de aanwijzing van toezichthouders omgevingsrecht [Aanwijzingbesluit toezichthouders omgevingsrecht]

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college houdende de aanwijzing van toezichthouders omgevingsrecht [Aanwijzingbesluit toezichthouders omgevingsrecht]
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouders omgevingsrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-2018nieuwe regeling

28-08-2018

gmb-2018-187594

302393

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college houdende de aanwijzing van toezichthouders omgevingsrecht [Aanwijzingbesluit toezichthouders omgevingsrecht]

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

Gelet op:

Het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit Toezichthouders omgevingsrecht”.

 

Artikel 1  

Aan te wijzen als toezichthouder omgevingsrecht binnen de gemeente Gennep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht voor het houden van toezicht:

de toezichthouders aangesteld door de gemeente Venray, functioneel belast met de werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving.

 

Artikel 2  

De onder artikel 1 genoemde personen zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde van de omgevings-, bouw-, ruimtelijke- en milieuregelgeving.

 

Artikel 3  

De aanwijzing als toezichthouder geldt voor de periode dat hij werkzaam is als toezichthouder in dienst van de gemeente Gennep dan wel in opdracht van de gemeente Gennep.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 augustus 2018.

 

 

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

 

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning