Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent autoverhuur Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent autoverhuur Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit
CiteertitelAanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Schiedam/CVDR280187/CVDR280187_13.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2018nieuwe regeling

24-07-2018

gmb-2018-183084

18INT00272

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent autoverhuur Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam,

 

 

overwegende dat:

 • gebleken is dat de autoverhuurbranche een ernstig gevaar in zich heeft voor (ondermijnende) criminaliteit;

 • de branche criminelen de mogelijkheid biedt om anoniem een auto te huren en uit het zicht van de overheid te blijven;

 • inmiddels meerdere autoverhuurbedrijven zich hebben gevestigd in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder;

 • de criminaliteit binnen de autoverhuurbranche tot gevolg heeft dat de openbare orde, veiligheid en economische ontwikkeling in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder worden verstoord;

 • de problematiek in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder, zoals omschreven in Project Holsteiner, roept om overheidsbemoeienis;

 • de zeer hoge concentratie van autoverhuurbedrijven in een gebied zonder toerisme, het landelijk fenomeen ten aanzien van criminogene factoren in de autoverhuurbranche en de resultaten van de politieanalyses een daadkrachtige interventie noodzakelijk maken;

 • de Politie Eenheid Rotterdam de Driehoek+ adviseert over te gaan op een vergunningplicht ten aanzien van de autoverhuurbranche in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder om verdere inbedding van criminaliteit in dit gebied te weren en integere c.q. betrouwbare ondernemers te steunen in hun bedrijfsvoering.

 

gelet op artikel 2:40l van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schiedam 2013;

 

gezien:

 • de bestuurlijke rapportage ‘Autoverhuurbedrijven Spaanse Polder’ van de Politie Eenheid Rotterdam van 30 april 2018;

 • het regionaal beleidsplein 2015-2018;

 • het Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2017;

 • het rapport van het RIEC Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

Artikel 1  

In dit besluit wordt verstaan onder:

Autoverhuur: activiteit die in ieder geval bestaat uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, tegen een vergoeding beschikbaar stellen van auto’s;

 

Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder: gebied als aangegeven in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 2  

De autoverhuur in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder wordt aangewezen als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit als bedoeld in artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schiedam 2013.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit.

 

Aldus vastgesteld op 24 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Schiedam,

de secretaris,

drs. K.D. Handstede

de burgemeester,

C.H.J. Lamers

Algemene toelichting

 • In mei 2014 is door de Driehoek+ besloten tot een integrale, structurele en projectmatige aanpak van de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s Gravenlandsepolder in de gemeente Rotterdam en Schiedam (project Holsteiner).

 • Voor het project Holsteiner geldt de volgende doelstelling: ‘door middel van een projectmatige aanpak structureel veilige en bedrijfseconomisch integere gebieden met een transparante bedrijvenstructuur bewerkstelligen, continueren en waar nodig (vermoedelijke) criminele activiteiten en/of misstanden door middel van integrale samenwerking voorkomen, verstoren en aanpakken’.

 • Voorafgaand aan dit besluit is de problematiek in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder in opdracht van het RIEC geanalyseerd en op basis van deze analyse zijn de criminaliteitsvormen drugs en witwassen geprioriteerd.

 • In de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder is sprake van ondermijnende activiteiten, in die zin dat ondernemingen en voorzieningen worden misbruikt voor criminele activiteiten waarvan de oorsprong veelvuldig te vinden is in de handel van verdovende middelen en witwassen.

 • In het gebied van de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder is een revitaliseringstraject gaande, waarbij meerdere partners in de veiligheids- en leefbaarheidsketen trachten het gebied te revitaliseren door onder andere criminaliteit integraal aan te pakken.

 • Het doel van het revitaliseringstraject is om een structureel veilig en bedrijfseconomisch integer gebied te creëren met een transparante bedrijvenstructuur waar criminele activiteiten en/of misstanden direct worden aangepakt en voorkomen.

 • De gemeente Schiedam heeft de aanpak van ondermijning van de rechtstaat als leidend principe.

 • Bij de aanpak van ondermijning wordt volgens een interventiestrategie gewerkt, waarbij een heel proces in beeld wordt gebracht en bij de verschillende stappen daarin barrières worden opgeworpen.

 • Uit landelijke criminaliteitsonderzoeken is gebleken dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van huurauto’s door criminelen, dat de autoverhuurbranche in belangrijke mate ‘malafide besmet’ lijkt te zijn, op grote schaal sprake is van bewuste facilitering van de georganiseerde criminaliteit, de autoverhuurbranche aan bijna alle criminogene branchekenmerken voldoet, de autoverhuurbranche enorm kwetsbaar blijkt te zijn voor criminele invloeden en de huurauto kennelijk zeer interessant is voor crimineel gebruik.

 • In de literatuur en rapporten wordt de autoverhuurbranche gezien als een schakel in de georganiseerde criminaliteit.

 • Uit de literatuur en rapporten blijkt dat huurauto’s als middel dienen om geld te kunnen witwassen en afgeschermd/anoniem crimineel gedrag ten toon te kunnen spreiden. Het product huurauto werkt daarmee ook het onbewust faciliteren van de georganiseerde criminaliteit in de hand.

 • Autoverhuurbedrijven hebben een aanzuigende werking op gebruikers uit het criminele milieu dat (in)direct een gevaar voor de openbare orde met zich mee kan brengen.

 • Bij de projectleiding ondermijning Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder zijn, voor wat betreft de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder, de volgende signalen bekend: auto’s worden verhuurd aan zogenaamde ‘hennepknippers’ of ‘uithalers’ van verdovende middelen, er vindt ‘verhuur’ plaats aan familie/ kennissen/vrienden in het kader van witwassen, sporttassen worden naar binnen en naar buiten gedragen, er wordt veelvuldig met contant geld betaald op een verhuuradres, er worden regelmatig huurauto’s aangetroffen die zijn voorzien van een professionele verborgen ruimte die wordt gebruikt om vuurwapens, geld of verdovende middelen te vervoeren, verhuurcontracten worden niet volledig ingevuld, er lijkt geen legitimatie van de huurder te zijn opgevraagd en er is ook vaak sprake van wisselende autobestuurders die niet staan vermeld op het huurcontract.

 • De politie heeft vastgesteld dat alleen al in de Spaanse Polder 20 autoverhuurbedrijven zijn gevestigd en dit aantal significant hoger ligt dan elders in de stad.

 • De Politie Eenheid Rotterdam heeft in het voorjaar van 2017 8 autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder geanalyseerd, vanwege de signalen dat huurauto’s veelvuldig worden gebruikt door criminelen, vanwege de opvallende concentratie van meer dan 20 autoverhuurbedrijven op een bedrijventerrein waar geen sprake is van toerisme, en vanwege de focus op de autobranche vanuit project Holsteiner.

 • Uit de analyse kwam naar voren dat alle 8 autoverhuurbedrijven voorkomen in registraties in de politiesystemen (2.700 registraties over de periode 2012-2017) en deze registraties veelal de voertuigen van de autoverhuurbedrijven betreffen die voorkomen in diverse onderzoeken op het gebied van drugs en vuurwapens.

 • 7 van de 8 onderzochte autoverhuurbedrijven (88%) bleken betrokken te zijn in strafrechtelijke onderzoeken (o.a. verdovende middelen, overvallen, gijzeling en liquidatie) en 4 bestuurders van de onderzochte bedrijven hadden antecedenten op hun naam staan. De politie concludeert daaruit dat hier sprake is van een crimineel ‘besmette’ autobranche.

 • De Politie Eenheid Rotterdam heeft in het voorjaar van 2018 een aanvullende analyse uitgevoerd met als doel om de burgemeesters van Rotterdam en Schiedam te informeren in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Deze analyse heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 30 april 2018 en in totaal zijn 20 autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder nader geanalyseerd (inclusief de 8 eerder onderzochte bedrijven).

 • Van de 20 onderzochte bedrijven is van 17 bedrijven (85%) informatie gevonden in de politiesystemen (1.041 registraties over de periode 1 januari 2017 – 30 april 2018). De registraties hebben betrekking op onder andere antecedenten van de autobestuurders/huurders van de auto’s en het aantreffen van verdovende middelen tijdens politiecontroles van auto’s die op naam staan van de autoverhuurbedrijven (registraties van recherche(onderzoeken) zijn hierin niet meegenomen). Tijdens controles door de politie (meestal middels een staande houding in het verkeer) had in 71% van de gevallen de autobestuurder of bijrijder antecedenten, variërend van 1 tot meer dan 30. De politie heeft hiermee vastgesteld dat diverse autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder regelmatig aan criminelen verhuren.

 • Aan de 20 autoverhuurbedrijven zijn 26 bestuurders verbonden, waarvan 8 bestuurders (30%) in totaal 24 antecedenten hebben. 5 bestuurders van de autoverhuurbedrijven hebben antecedenten op het gebied van de Opiumwet en/of de Wet Wapens en Munitie en 7 bestuurders hebben meer dan één antecedent op hun naam staan.

 • Gebleken is dat meerdere autoverhuurbedrijven auto’s verhuren aan personen die geen of een ongeldig verklaard rijbewijs hebben en dat niet altijd de naam van de autobestuurder op het huurcontract wordt vermeld.

 • Gebleken is dat 12 van de 20 autoverhuurbedrijven (60%) betrokken zijn in onderzoeken van de politie. De autoverhuurbedrijven zijn in totaal meer dan 130 keer betrokken in politieonderzoeken (dit zegt overigens niets over de rol van het bedrijf in het onderzoek).

 • De zeer hoge concentratie van autoverhuurbedrijven in een gebied zonder toerisme, het landelijk fenomeen ten aanzien van criminogene factoren in de autoverhuurbranche en de resultaten van politieanalyses, maken een daadkrachtige interventie noodzakelijk.

 • Het invoeren van een vergunningplicht voor de bedrijfsmatige activiteit biedt mogelijkheden voor toezicht en handhaving en biedt mogelijkheden om aan de bewustwording te werken bij onbewust faciliterende bedrijven.

 • Gelet op het voorgaande voldoet de aanwijzing van de autoverhuur in de Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder bijgevolg aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

 • Artikel 2:40r van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schiedam 2013 voorziet in een overgangsbepaling.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit hiertegen schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

 

Indiening van een bezwaarschrift leidt niet tot schorsing van het besluit. Hiervoor kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

 

Bijlage 1