Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Hilvarenbeek
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën/Organisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2018Nieuwe regeleing

05-06-2018

gmb-2018-174603

05 juni 2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar van de gemeente Hilvarenbeek,

 

 

gelet op het bepaalde in:

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie;

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

b e s l u i t :

 

 

tot het vaststellen van beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie.

 

 

Artikel 1 Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor een onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) meer personen (bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende zijn. Op grond van artikel 24 van de Wet WOZ mag de bekendmaking van de WOZ-beschikking van een van de belanghebbenden plaatsvinden.

 

De gemeente Hilvarenbeek hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige die de aanslag onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing of forensenbelasting op zijn of haar naam krijgt.

 

Artikel 2 Voorkeursvolgorde

1. Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht zijn de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie” zoals die gelden voor de belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van overeenkomstige toepassing.

2. Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van niet-woningen zijn de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie” zoals die gelden voor de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van niet-woningen van overeenkomstige toepassing.

3. Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van woningen (huurders) zijn de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie” zoals die gelden voor de rioolheffing van gebruikers en de afvalstoffenheffing van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De “Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Hilvarenbeek” van 25 mei 1999 worden ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels.

2. De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

3. De beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Hilvarenbeek".

 

Aldus vastgesteld 05 juni 2018

De heffingsambtenaar,