Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent gemeenteambtenaren voor verplichtingen inzake gegevens verstrekking Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren ten behoeve van verplichtingen inzake gegevens verstrekking 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent gemeenteambtenaren voor verplichtingen inzake gegevens verstrekking Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren ten behoeve van verplichtingen inzake gegevens verstrekking 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren ten behoeve van verplichtingen inzake gegevens verstrekking 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit van de gemeenteambtenaren inzake bovengenoemde verplichtingen van 20 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 246a van de Gemeentewet
 3. artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken
 4. artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken
 5. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 63a van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2018nieuwe regeling

03-07-2018

gmb-2018-173485

18INT09786

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent gemeenteambtenaren voor verplichtingen inzake gegevens verstrekking Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren ten behoeve van verplichtingen inzake gegevens verstrekking 2018

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling RBG d.d. 27 juni 2018;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

besluit:
 • 1.

  aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

  • a.

   het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer;

  • b.

   de medewerkers van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Gegevensbeheer en Belastingen;

  • c.

   de belastingdeurwaarder;

  • d.

   de medewerkers van de afdeling Wijkzaken, team Servicebedrijf; 

 • 2.

  aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

  • a.

   Het hoofd van de Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer;

  • b.

   De medewerkers van de afdeling afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Gegevensbeheer en Belastingen

  • c.

   De belastingdeurwaarder; 

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na publicatie.

 • 4.

  dat het aanwijzingsbesluit van de gemeenteambtenaren inzake bovengenoemde verplichtingen van 20 december 2016 wordt ingetrokken op het moment dat dit besluit in werking treedt, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór de datum van intrekking van dit besluit hebben voorgedaan

 • 5.

  dat dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren ten behoeve van verplichtingen inzake gegevens verstrekking 2018”

Vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2018

de secretaris,

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester,

mw. F. Ravestein