Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker Nootdorp houdende regels omtrent gemeenteambtenaren Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker Nootdorp houdende regels omtrent gemeenteambtenaren Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen van 20 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/CVDR376761/CVDR376761_17.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2018nieuwe regeling

03-07-2018

gmb-2018-173446

18INT09785

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker Nootdorp houdende regels omtrent gemeenteambtenaren Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 2018

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling RBG d.d. 27 juni 2018;

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet en artikel 2.1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling Pijnacker-Nootdorp;

 

besluit:
 • 1.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen:

  • a.

   de medewerkers van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Gegevensbeheer en Belastingen, voor zover het betreft de heffing en invordering van belastingen op grond van de:

   • i.

    Verordening onroerende-zaak belastingen;

   • ii.

    Verordening afvalstoffen en reinigingsrechten;

   • iii.

    Verordening rioolrechten;

   • iv.

    Verordening hondenbelasting;

   • v.

    Verordening precariobelasting;

   • vi.

    Verordening toeristenbelasting;

   • vii.

    Legesverordening

   • viii.

    Verordening bedrijveninvesteringszone Pijnacker-Centrum

   • ix.

    het opleggen van beschikkingen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken.

  • b.

   de medewerkers van de afdeling Interne Dienstverlening, team Communicatie / KCC, voor zover het betreft de heffing en invordering van belastingen op grond van de Legesverordening;

  • c.

   de medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering, team Financiën, voor zover het betreft de heffing en invordering van belastingen op grond van de Legesverordening, de Verordening afvalstoffen- en reinigingsrechten;

  • d.

   de medewerkers van de afdeling Wijkzaken, team Servicebedrijf voor zover het betreft de heffing en invordering van marktgelden op grond van de Legesverordening.

 

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na publicatie.

 • 3.

  het aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen van 20 december 2016 wordt ingetrokken met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór de datum van inwerkingtreding hebben voorgedaan.

 • 4.

  dat dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 2018”

Vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2018

de secretaris,

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester,

mw. F. Ravestein