Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2018-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2018-2
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-117894.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-2018Gewijzigde regeling

24-07-2018

gmb-2018-173195

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2018-2

 

Het college van de gemeente De Marne;

 

b e s l u i t:

 

het Besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2018-2, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2018 vast te stellen.

 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de van toepassing zijnde verordening.

COLLECTIEF VERVOER

Artikel 2. Tarief collectief vervoer

 • 1.

  Met het collectief vervoer kunnen pashouders reizen in een gebied van 25,5 kilometer rondom het woonadres. Op jaarbasis kan in beginsel maximaal 2500 kilometer worden verreden. Boven dit geldende maximaal te reizen aantal kilometers geldt het commerciële tarief van de door de gemeenten gecontracteerde vervoerder.

 • 2.

  Met het collectief vervoer kan een persoon met beperkingen zich lokaal verplaatsen van deur tot deur, waarbij geldt dat, indien dit door het college beschikt is, medisch noodzakelijke persoonlijke begeleiding bij het gebruik van het collectieve vervoer gratis is; In andere gevallen kan de begeleider met korting meereizen op de Wmo-taxi pas. Wanneer er sprake is van noodzakelijke professionele begeleiding op locatie van aankomst wordt maatwerk geleverd.

 • 3.

  Het college kan, indien daar in specifieke gevallen noodzaak toe bestaat, het aantal verplaatsingen maximeren.

 • 4.

  De bijdrage voor collectief vervoer bedraagt een opstaptarief van € 0,90 en € 0,157 per kilometer.

 • 5.

  De stad Groningen en specialistische instellingen als bijvoorbeeld Beatrixoord en Visio te Haren vallen als puntbestemming binnen het bereik van het collectief vervoer.

 • 6.

  Indien begeleiding groep en/of Kortdurend Verblijf als maatwerkvoorziening is geïndiceerd, en cliënt niet in staat is om op eigen kracht de voorziening te bereiken dan:

  • a.

   dient bij een ZIN-voorziening de aanbieder van begeleiding groep en/of Kortdurend Verblijf zorg te dragen voor vervoer en mag geen gebruik gemaakt worden van decollectief vervoerspas;

  • b.

   Geldt voor pgb dat een bedrag wordt toegevoegd aan het pgb van € 7,50 (zonder rolstoel) of € 19,00 (indien gebruik dient te worden gemaakt van een rolstoel tijdens het vervoer) per etmaal.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Artikel 3. Hoogte pgb huishoudelijke ondersteuning (plus)

 • 1.

  Het pgb tarief Huishoudelijke ondersteuning bedraagt maximaal € 16,10 per uur. Indien dit niet voldoet is er de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken tot een tarief van maximaal 23,00 per uur.

 • 2.

  Het pgb tarief Huishoudelijke ondersteuning plus bedraagt maximaal € 18,48 per uur. Indien dit niet voldoet is er de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken tot een tarief vanmaximaal € 26,40 per uur.

Artikel 4. Tarief informeel en sociaal netwerk

 • 1.

  Het pgb tarief voor personen uit het informeel en sociaal netwerk bedraagt € 12,50 per uur. Dit is een all-in tarief afgeleid van het wettelijk minimumloon voor volwassenen op basis van een 36-urige werkweek

Artikel 5. Hoogte pgb begeleiding

 • 1.

  De hoogte van het pgb wordt gelijkgesteld aan de ondergrens van de bandbreedte van de aanbesteding uit het Ommelander Samenwerkingsmodel. De bandbreedte is tot stand gekomen aan de hand van marktonderzoek. De productcategorieën en laagste tarief zijn:

  • Begeleiding Individueel Basis € 42,00 per uur

  • Begeleiding Individueel Speciaal € 51,00 per uur

  • Begeleiding Groep Basis € 28,31 per dagdeel

  • Begeleiding Groep Speciaal € 47,40 per dagdeel

  • Kortdurend Verblijf € 140,58 per etmaal

  • Vervoer Dagbesteding € 7,50 per etmaal, retour.

Artikel 6. Hoogte pgb verhuiskosten

 • 1.

  De hoogte van het budget van de verhuiskosten wordt vastgesteld aan de hand van minimaal2 offertes.

 • 2.

  De verhuiskosten worden verstrekt indien de te betrekken woonruimte voldoet aan hetprogramma van eisen.

Artikel 7. Hoogte pgb roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  De hoogte van het budget van roerende woonvoorzieningen wordt vastgesteld aan de hand van minimaal 2 offertes.

 • 2.

  De woonvoorzieningen worden verstrekt indien de voorzieningen voldoen aan het programma van eisen.

Artikel 8. Hoogte pgb bouwkundige of woontechnische woningaanpassing

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening wordt vastgesteld als de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte, dan wel bij roerende woonvoorzieningen op basis van de geldende prijsafspraken op basis van deaanbesteding hulpmiddelen. Het budget wordt, indien noodzakelijk, verhoogd met de kostenvoor onderhoud, keuring en reparatie voor zover de voorziening geen vast onderdeel vormt vande woning.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget voor woningsanering wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

  • a.

   Raambedekking: € 22,75 per m2 glasoppervlakte

  • b.

   Vloerbedekking: € 22.75 per m2 vloeroppervlakte

 • 3.

  Het bedrag voor woningsanering wordt verminderd met de restwaarde van de te vervangenproducten.

 • 4.

  De restwaarde wordt van de te vervangen producten wordt bepaald aan de hand van hetvolgende afschrijvingsschema:

  • a.

   afschrijving 0% tot 2 jaar oud;

  • b.

   afschrijving 25% van 2 tot 4 jaar oud;

  • c.

   afschrijving 50% van 4 tot 6 jaar oud;

  • d.

   afschrijving 75% van 6 tot 8 jaar oud;

  • e.

   afschrijving 100% vanaf 8 jaar oud.

Artikel 9. Hoogte pgb eigen vervoer en auto-aanpassing

 • 1.

  De hoogte van het pgb wordt vastgesteld op een bedrag van € 0,157 per kilometer, tot maximaal 2500 kilometer op jaarbasis.

 • 2.

  Het pgb mag niet worden ingezet voor eigen vervoer van en naar Begeleiding Groep en/of Kortdurend Verblijf.

 • 3.

  De hoogte van het pgb voor autoaanpassingen wordt vastgesteld aan de hand van een goedgekeurde offerte.

BIJDRAGE IN DE KOSTEN

Artikel 10. Kostprijs van voorzieningen

 • 1.

  In bijlage I van dit besluit wordt aangegeven wat de kostprijs van de voorziening is en over welke periode een eigen bijdrage gevraagd wordt.

 • 2.

  De kostprijs van de voorziening wordt vermeerderd met eventuele onderhoudskosten.

Artikel 11. Inningsvarianten bijdrage in de kosten

 • 1.

  De gemeente hanteert de volgende 2 inningsvarianten waarbij de gegevens op 2 verschillende manieren aangeleverd kunnen worden bij het CAK:

  • a.

   De kosten per periode (A), het aantal perioden (B) en de totale kosten van de voorziening (C). De cliënt betaalt nooit meer dan zijn of haar maximale periodebijdrage.

  • b.

   De totale kosten van de voorziening (C). De eigen bijdrage hoogte en duur kan per cliënt verschillen. De cliënt betaalt nooit meer dan zijn of haar maximale periodebijdrage.

 • 2.

  De gemeente hanteert de inningsvariant zoals beschreven onder lid 1, sub a, bij:

  • a.

   Zorg in natura.

  • b.

   Pgb’s voor diensten (begeleiding, hulp bij het huishouden)

 • 3.

  De gemeente hanteert inningsvariant zoals beschreven onder lid 1 sub b bij:

  • a.

   Eenmalige pgb’s (scootmobiel, woningaanpassing).

  • b.

   Bij middelen en voorzieningen boven de € 10.000,-

Artikel 12. Afschrijving hulpmiddelen

Voor hulpmiddelen die buiten het kernassortiment vallen of middels een PGB zijn verkregen hanteert de gemeente in beginsel de volgende systematiek ten aanzien van de afschrijving. Het onderstaand afschrijvingsschema is van toepassing bij de weigeringsgrond genoemd in artikel 13 lid 1 sub e Wmo-verordening

Voorzieningen met een kostprijs van €0,- tot €350,-- worden afgeschreven over 1 jaar

Voorzieningen met een kostprijs van €350,- tot €700,- worden afgeschreven over 2 jaar.

Voorzieningen met een kostprijs van €700,- tot €1500,- worden afgeschreven over 3 jaar

Voorzieningen met een kostprijs van €1500,- tot €4500,- worden afgeschreven over 5 jaar

Voorzieningen met een kostprijs van €4500,- tot €10.000,- worden afgeschreven over 7 jaar

Voorzieningen met een kostprijs van €10.000,- of hoger worden afgeschreven over 10 jaar

 

KWALITEITSEISEN

Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning

 • 1.

  De aanbieder draagt er zorg voor dat de voorziening van goede kwaliteit is.

 • 2.

  Een voorziening wordt in elk geval:

  • a.

   veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verstrekt,

  • b.

   afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt,

  • c.

   verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard;

  • d.

   verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt

 • 3.

  De kwaliteit van voorzieningen die met een pgb worden ingekocht, moeten zoveel mogelijk aan de dezelfde kwaliteitseisen voldoen als bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 4.

  Voor de voorzieningen Begeleiding, Kortdurend Verblijf en Vervoer naar deze voorzieningen voor Zorg in Natura staan de kwaliteitseisen in het procesdocument “contractering uitvoerders Ommelander Samenwerkingsmodel’’ en te vinden in bijlage 2 van het besluit

 • 5.

  De Kwaliteitseisen voor Huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen zijn opgenomen in de bijlage 3 van het besluit.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2018-2.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van het Besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2018-2 wordt het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE 2018 vervangen, met dien verstande dat laatstgenoemd Besluit van toepassing blijft op de op dat moment lopende bezwaarschriftprocedures

Bijlage 1 kostprijs van voorzieningen.

Tabel 1: Kostprijzen voorziening van diensten zorg in natura

Type ondersteuning

Kost

prijs per

Kost

prijs

Kosten van de voorziening per periode*

Duur van oplegging eigen bijdrage

Huishoudelijke ondersteuning

Uur

€ 23,00

Aantal uren per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

Huishoudelijke ondersteuning +

Uur

€ 26,40

Aantal uren per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

 

 

 

 

 

Begeleiding individueel basis

Uur

€ 42,00

Aantal uren per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

Begeleiding individueel speciaal

Uur

€ 51,00

Aantal uren per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

 

 

 

 

 

Begeleiding groep basis

Dagdeel

€ 28,31

Aantal dagdelen per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

Begeleiding groep speciaal

Dagdeel

€ 47,40

Aantal dagdelen per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

 

 

 

 

 

Kortdurend verblijf

Etmaal

€ 140,58

Aantal etmalen per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

 

 

 

 

 

Gespecialiseerde Begeleiding (ZG)

Uur

€ 71,55

Aantal uren per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

Revaliderende begeleiding ZG

Uur

€ 71,55

Aantal uren per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

Dagdeel

€ 41,54

Aantal dagdelen per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

Gespecialiseerde begeleiding visueel

Uur

€ 91,21

Aantal uren per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

Gespecialiseerde begeleiding Doofblinden

Uur

€ 72,73

Aantal uren per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

Begeleidersvoorziening Doofblinden

Uur

€ 45,00

Aantal uren per 4 weken x Kostprijs

Zolang de ondersteuning wordt geboden

* een periode is 4 weken

 

Tabel 2: Kostprijs voorzieningen van hulpmiddelen zorg in natura

Type ondersteuning

Kost

prijs per

Kost

prijs

Kosten van de voorziening per periode*

Duur van oplegging eigen bijdrage

Scootmobielen driewiel compact maximaal 10 km per uur

Periode

€ 38,16

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Scootmobielen driewiel maximaal 12 km per uur

Periode

€ 38,16

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Scootmobielen driewiel maximaal 15 km per uur

Periode

€ 55,97

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Scootmobielen driewiel extra geveerd maximaal 15 km per uur

Periode

€ 55,97

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Driewielfiets voor volwassenen

Periode

€ 55,97

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Driewielfietsen voor volwassenen met hulpmotor

Periode

€ 55,97

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Tilliften t.b.v. een actieve tilhandeling

Periode

€ 63,88

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Tilliften t.b.v. een passieve tilhandeling

Periode

€ 63,88

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Hulpmotor te integreren met rolstoelen

Periode

€55,97

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Handbikes te combineren met rolstoel

Periode

€ 55,97

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Handbikes met hulpmotor te combineren met rolstoel

Periode

€ 55,97

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Transferhulpmiddelen

Periode

€ 39,09

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

Duo fiets

Periode

€ 55,97

Gelijk aan Kostprijs

Zolang de voorziening gebruikt wordt

* een periode is 4 weken

 

Tabel 3 Kostprijs voorzieningen van hulpmiddelen zorg in natura: Overige hulpmiddelen

Hulpmiddelen buiten kernassortiment

Kostprijs

Kosten van de voorziening per periode*

Duur van oplegging eigen bijdrage

Overige hulpmiddelen tot €350,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 13 perioden

1 jaar

Overige hulpmiddelen van €350,- tot €700,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 26 perioden

2 jaar

Overige hulpmiddelen van €700,- tot €1500,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 39 perioden

3 jaar

Overige hulpmiddelen van €1500,- tot €4500,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 65 perioden

5 jaar

Overige hulpmiddelen van €4500,- tot €10.000,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 91 perioden

7 jaar

Overige hulpmiddelen van €10.000,- of hoger

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 130 perioden

10 jaar

* een periode is 4 weken

 

Tabel 4: Kostprijs voorzieningen van hulpmiddelen zorg in natura: woningaanpassingen

Woningaanpassingen buiten kernassortiment

Kostprijs

Kosten van de voorziening per periode*

Duur van oplegging eigen bijdrage

Woningaanpassing tot €350,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 13 perioden

1 jaar

Woningaanpassingen van €350,- tot €700,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 26 perioden

2 jaar

Woningaanpassingen van €700,- tot €1500,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 39 perioden

3 jaar

Woningaanpassingen van €1500,- tot €4500,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 65 perioden

5 jaar

Woningaanpassingen van €4500,- tot €10.000,-

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 91 perioden

7 jaar

Woningaanpassingen van €10.000,- of hoger

Op basis van offerte leverancier

Kostprijs / 130 perioden

10 jaar

* een periode is 4 weken

 

Tabel 5: Kostprijs voorzieningen van hulpmiddelen zorg in natura: Herverstrekkingen

Aan de hand van de nieuwwaarde van de voorziening wordt, met behulp van artikel 12 uit het besluit, bepaald over welk aantal jaren[1] het middel wordt afgeschreven.

 

De kostprijs wordt als volgt berekend:

Nieuwwaarde / door aantal af te schrijven jaren x het resterende aantal af te schrijven jaren. De eigen bijdrage wordt opgelegd voor de resterende jaren van afschrijving.

 

Voorbeeld: Een tillift kost nieuw 3000,-. Uit artikel 12 van het besluit blijkt dat we deze over 5 jaar afschrijven. Het hulpmiddel is 2 jaar gebruikt, er resteren dus nog 3 afschrijfbare jaren

 

3000,- / 5 jaren = 600 x 3 jaren = 1800,-. De kostprijs van het hulpmiddel is 1800,- en wordt afgeschreven en opgelegd voor de periode van 3 jaar

 

[1] Afgerond naar boven op hele jaren

 

Tabel 6: Kosten voorziening van diensten in PGB

 

 

 

 

 

Type ondersteuning

Tarief eenheid

Kostprijs

Kosten van de voorziening per periode

Duur van oplegging eigen bijdrage

Huishoudelijke ondersteuning

Jaar

Jaarbudget

Jaarbudget / 13 perioden

Duur waarvoor het PGB is afgegeven

Huishoudelijke ondersteuning +

Jaar

Jaarbudget

Jaarbudget / 13 perioden

Duur waarvoor het PGB is afgegeven

 

 

 

 

 

Begeleiding individueel basis

Jaar

Jaarbudget

Jaarbudget / 13 perioden

Duur waarvoor het PGB is afgegeven

Begeleiding individueel speciaal

Jaar

Jaarbudget

Jaarbudget / 13 perioden

Duur waarvoor het PGB is afgegeven

 

 

 

 

 

Begeleiding groep basis

Jaar

Jaarbudget

Jaarbudget / 13 perioden

Duur waarvoor het PGB is afgegeven

Begeleiding groep speciaal

Jaar

Jaarbudget

Jaarbudget / 13 perioden

Duur waarvoor het PGB is afgegeven

 

 

 

 

 

Kortdurend verblijf

Jaar

Jaarbudget

Jaarbudget / 13 perioden

Duur waarvoor het PGB is afgegeven

 

Tabel 7: Kosten voorziening van eenmalig PGB

 

 

 

 

 

Type ondersteuning

Tarief eenheid

Kostprijs

Kosten van de voorziening per periode

Duur van oplegging eigen bijdrage

Hulpmiddelen

Nvt

Kostprijs

Maximale periode bijdrage van de cliënt

Zie tabel 3  onder duur van de oplegging eigen bijdrage of tot de kostprijs is bereikt

Woningaanpassingen

Nvt

Kostprijs

Maximale periode bijdrage van de cliënt

Zie tabel 4 onder duur van de oplegging eigen bijdrage of tot de kostprijs is bereikt

Trapliften

Nvt

Kostprijs

Maximale periode bijdrage van de cliënt

Zie tabel 3 onder duur van de oplegging eigen bijdrage of tot de kostprijs is bereikt

Verhuiskostenvergoeding

Nvt

Kostprijs

Maximale periode bijdrage van de cliënt

Tot de kostprijs is bereikt (onbepaalde tijd)

Tegemoetkoming in vervoerskosten

Nvt

Kostprijs

Maximale periode bijdrage van de cliënt

Tot de kostprijs is bereikt (onbepaalde tijd)

Overige eenmalige PGB's

Nvt

Kostprijs

Maximale periode bijdrage van de cliënt

Tot de kostprijs is bereikt (onbepaalde tijd)

 

Tabel 8: Formele Pgb-tarieven 2016/2017 Beschermd Wonen (per jaar) uitgesplitst naar componenten

 

 

 

 

 

 

 

ZZP

Persoonlijke verzorging

Verpleging

Begeleiding individueel

Begeleiding groep

ZZP ophoging

Totaal

Niet intensief excl. dagbesteding

€ 1.480

 

€ 16.660

 

€ 3.165

€ 21.306

Niet intensief incl. dagbesteding

€ 1.480

 

€ 16.660

€ 6.672

€ 3.165

€ 27.978

Laag intensief excl. dagbesteding

€ 3.916

€ 6.147

€ 17.289

 

€ 3.165

€ 30.517

Laag intensief incl. dagbesteding

€ 3.916

€ 6.147

€ 17.289

€ 7.672

€ 3.165

€ 38.189

Hoog intensief excl. dagbesteding

€ 7.296

€ 6.826

€ 20.226

 

€ 3.165

€ 37.513

Hoog intensief incl. dagbesteding

€ 7.296

€ 6.826

€ 20.226

€ 8.111

€ 3.165

€ 45.624

 

Tabel 9: Informele Pgb-tarieven Beschermd Wonen

Begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging

Per uur

€ 20,-

 

 

Bijlage 2 Kwaliteitseisen begeleiding

Komt uit: Uitvoerdersovereenkomst begeleiding individueel en/of begeleiding groep

 

BASISEISEN KWALITEIT UITVOERDER

Om goed uitvoering te kunnen geven aan deze dienstverleningsvoorwaarden wordt van uitvoerder vereist dat deze gedurende de looptijd van de uitvoerdersovereenkomst aan onderstaande basiseisen kwaliteit voldoet. Ter bewijs kan het cluster de geselecteerde uitvoerder te allen tijde vragen haar bewijsmiddelen te doen toekomen, waaruit opgemaakt kan worden dat zij hier inderdaad aan voldoet.

 

1. Uitvoerder is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor een optimale uitvoering van de dienstverlening.

2. Uitvoerder voldoet, werkt conform en houdt zich gedurende de looptijd van de uitvoerdersovereenkomst te allen tijde aan de verplichtingen voortvloeiende uit de voor haar geldende en op het moment van toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving en de vigerende landelijke kwaliteitseisen/kwaliteitsstandaarden.

3. Uitvoerder voert zijn werkzaamheden uit op basis van de dienstverleningsopdracht als verstrekt door de gemeentelijke toegangsverlener.

4. Uitvoerder is toegerust voor het continu en kwalitatief leveren van de vereiste verantwoorde dienstverlening.

5. Uitvoerder communiceert actief met gemeente(n) (waaronder de sociale teams), heeft voldoende kennis van de Sociale Kaart, is continue op de hoogte van de beschikbare informele zorg en algemene voorzieningen en informeert het cluster hierover.

6. Uitvoerder hanteert en werkt volgens de laatst geldende relevante cao.

7. Uitvoerder is er verantwoordelijk voor dat de door hem te verstrekken voorziening van goede kwaliteit is. Dat betekent dat deze:

a. Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt gerealiseerd;

b. Beantwoordt aan de stand van wetenschap en praktijk voor zover noodzakelijk/gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten en voortvloeiende uit de professionele standaard(en);

c. Is afgestemd op de reële behoefte en welbevinden van cliënt en op andere vormen van zorg, ondersteuning of begeleiding die de cliënt of diens gezin ontvangt;

d. Is verstrekt in overeenstemming met de op uitvoerder rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard;

e. Is verstrekt met respect voor en inachtneming van rechten van cliënt;

8. Uitvoerder draagt zorg voor een adequaat toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden welke onder zijn verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.

9. Uitvoerder is ervoor verantwoordelijk dat de arbeidsomstandigheden waar hij invloed op heeft en kan hebben een veilige uitvoering van de werkzaamheden voor medewerkers en cliënten garanderen.

Uitvoerder signaleert en handelt bij vermoedens van mishandeling zoals is vastgelegd in de van toepassing zijnde Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en heeft hiervoor de medewerkers geschoold;

11. Uitvoerder signaleert eventuele overbelasting van aanwezige mantelzorgers en/of sociaal netwerk en rapporteert dit aan gemeente/pijlerpartner.

12. Uitvoerder zorgt ervoor dat haar medewerkers adequaat handelen in geval van signalen, die wijzen op bedreiging van de veiligheid van cliënt en deze signalen onverwijld doorgeleiden naar de betreffende gemeente of door gemeente aan te wijzen derde(n) en in overleg met het cluster worden omgezet in concrete acties door uitvoerder dan wel door inschakeling van andere bij cliënt betrokken dienstverlenende instanties en professionals op het gebied van wonen, welzijn, participatie, hulp en zorg.

13. Uitvoerder volgt de aanbevelingen op van de gemeentelijk toezichthouders of de toezichthouders die de opdracht daartoe hebben gekregen van de gemeenten;

14. Uitvoerder verplicht zich tot het meedenken en uitvoeren van de transformatieopdracht zoals gesteld in de beleidsnota van de gemeente en houdt zich voortdurend bezig met het verder ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid volgens de eigen professionele standaard;

15. Uitvoerder bewaakt resultaten aan de hand van de in het uitvoeringsplan met cliënt geformuleerde doelen en gewenste resultaten.

 

16. Uitvoerder past de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sectoren (WNT) toe.

17. Uitvoerder verklaart dat zijn medewerkers, die beroepsmatig met cliënten in contact kunnen komen in het kader van onderhavige opdracht, door hem gescreend zijn op goed gedrag en dat zij geen strafbare feiten gepleegd hebben of hiertoe een poging hebben gedaan. Uitvoerder laat medewerkers hiertoe ook expliciet een eigen verklaring ondertekenen. Uit de verklaring blijkt dat medewerker zich bij ondertekening bewust is van de juridische gevolgen bij een onjuiste verklaring. Uitvoerder staat hiervoor garant.

18. Aanbieder verklaart minimaal te beschikken over één van de volgende certificeringen:

- ISO 9001:2008;

- HKZ Keurmerk Algemeen/HKZ Light;

- PREZO keurmerk;

- Keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen (Federatie Landbouw en Zorg).

Indien aanbieder door het zorgkantoor in 2014 in het kader van kwaliteitsborging is beoordeeld, akkoord is bevonden en een contract van het zorgkantoor heeft ontvangen, dan wordt aanbieder door de samenwerkende gemeenten aangemerkt als zijnde te voldoen aan bovenstaand criterium.

19. Uitvoerder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

20. Uitvoerder is per 1 januari 2016 in het bezit van een AGB of WZA code en beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie, die strekt tot de tijdige levering van gegevens aan gemeenten binnen de door gemeenten aangegeven termijn welke aansluit bij de perioden die door het CAK worden gehanteerd, waaronder de 4 wekelijkse productie-realisatiecijfers.

21. Uitvoerder voldoet aan de op dat moment geldende versie gegevensuitwisseling iWmo en is vanaf ingangsdatum overeenkomst in staat gegevens uit te wisselen via iWmo en weet hoe iWmo is te gebruiken.

22. Eisen t.a.v. medewerkers/vrijwilligers die vervoer van de cliënt uitvoeren:

a. Is in het bezit van een geldig rijbewijs voor het betreffende voertuig;

b. Medewerker heeft affiniteit met de doelgroep en kennis hoe om te gaan met deze doelgroep;

c. Heeft (indien van toepassing) kennis en ervaring met het vastzetten van rolstoelen en zorgt er voor dat deze veilig worden vastgezet in een voertuig speciaal bestemd voor rolstoelvervoer. Uitvoerder hanteert hierbij de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden;

d. Zorgt er voor dat de inwoner veilig en comfortabel vervoerd wordt, waaronder toezicht op het gebruik van de autogordel;

e. Is bekend met het omgaan van hulpmiddelen zoals het opvouwen van een rollator.

23. Eisen t.a.v. het vervoersmiddel waarin de cliënt wordt vervoerd:

a. Het voertuig is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en inzittenden-verzekering;

b. Het voertuig is veilig, voldoet aan de wettelijke vereisten en is schoon en rookvrij.

 

Bijlage 3 Kwaliteitseisen huishoudelijke ondersteuning

Komt uit convenant: Uitvoering Huishoudelijke ondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning

1. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat het document “Kwaliteitskader verantwoorde zorg” van toepassing is op dit Convenant, voor zover daar in dit Convenant niet van wordt afgeweken.

2. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat Aanbieders voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen, althans dat Aanbieders voldoen aan de kwaliteitsregelingen zoals deze in deze wet zijn vastgelegd bij het uitvoeren van de Huishoudelijke ondersteuning voor de Gemeenten, voor zover daar in dit Convenant niet van wordt afgeweken.

3. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat de Aanbieders de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector toepassen, althans dat de wijze waarop Aanbieders omgaan met klachten en deze afhandelen, in lijn is met het gestelde in deze wet tijdens het uitvoeren van de Huishoudelijke ondersteuning voor de Gemeenten, voor zover daar in dit Convenant niet van wordt afgeweken.

4. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat Aanbieders de medezeggenschap van Cliënten waarborgen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, althans de wijze waarop Aanbieders deze medezeggenschap van Cliënten waarborgen is in lijn met voornoemde wet bij het uitvoeren van de opdracht Huishoudelijke ondersteuning voor de Gemeenten, voor zover daar in dit Convenant niet van wordt afgeweken.

5. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat Aanbieders een privacyreglement toepassen bij het aanbieden van de Huishoudelijke ondersteuning dat minstens voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Kwaliteitseisen begeleiding

Komt uit: Uitvoerdersovereenkomst begeleiding individueel en/of begeleiding groep