Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sociale werkvoorziening Fryslân

Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân houdende regels omtrent het individueel keuzebudget Regeling Individueel keuzebudget GR SW ‘Fryslân’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSociale werkvoorziening Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân houdende regels omtrent het individueel keuzebudget Regeling Individueel keuzebudget GR SW ‘Fryslân’
CiteertitelRegeling Individueel keuzebudget GR SW ‘Fryslân’
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 2007 en de Modelregeling vakbondscontributie 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-201801-01-2017nieuwe regeling

08-12-2017

bgr-2018-1137

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân houdende regels omtrent het individueel keuzebudget Regeling Individueel keuzebudget GR SW ‘Fryslân’

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’ (hierna te noemen de GR),

 

Overwegende:

 

 • -

  dat in de rechtspositieregeling CAR-UWO, hoofdstuk 3, paragraaf 5, het individueel keuzebudget (IKB) is opgenomen;

 • -

  dat ingevolge artikel 3:29 lid 2 CAR-UWO het algemeen bestuur van de GR de bestedingsdoelen zoals omschreven in artikel 3:29 lid 1 kan aanvullen;

 

Gelet op de verkregen instemming van het Georganiseerd Overleg d.d. 7 november 2016, waarna het algemeen bestuur van de GR op 2 december 2016 met de inhoud van de regeling heeft ingestemd.

 

BESLUIT:

 

 • A.

  In te trekken met ingang van 1 januari 2017: Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 2007;

 • B.

  In te trekken: Modelregeling vakbondscontributie 2007, voor zover deze van toepassing is op medewerkers in dienst bij de GR.

 

Vast te stellen: Regeling Individueel keuzebudget Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Individueel keuzebudget: het budget zoals gedefinieerd in art. 3:27 lid 3 van de CAR-UWO

Medewerker: de ambtenaar in dienst bij de GR

Vakbondscontributie: de aan een vakbond in het lopende jaar betaalde vergoeding voor het lidmaatschap

Woon-werkverkeer: de meest gebruikelijke route van het woonadres van de medewerker naar het adres van de werkplek/standplaats gemeten via de ANWB routeplanner

Artikel 2 Aanvulling doelen art. 3:29 lid 1 CAR UWO

In aanvulling op de in artikel 3:29 lid 1 CAR-UWO genoemde doelen, worden de volgende doelen toegevoegd aan het IKB:

 • -

  vakbondscontributie;

 • -

  reiskosten woon-werkverkeer;

 • -

  aankoop fiets;

 • -

  sparen voor extra pensioen.

Artikel 3 Vakbondscontributie

Het financieren van de vakbondscontributie is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  de werknemer dient aantoonbaar lid te zijn van een vakorganisatie;

 • b.

  de werknemer levert een bewijs in dat de contributie betaald is;

 • c.

  aanwending van het IKB voor dit doel is alleen mogelijk voor de betaalde contributie over het betreffende kalenderjaar.

Artikel 4 Reiskosten woon-werkverkeer

Het financieren van de kosten voor woon-werkverkeer die voor eigen rekening blijven is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  het aantal dagen per jaar, voor de werknemer die 5 dagen per week werkt, wordt vastgesteld op 214;

 • b.

  de reisafstand woon-werkverkeer wordt berekend op basis van de werkelijke afstand woon-werk;

 • c.

  de afstand wordt berekend met gebruikmaking van de ANWB routeplanner, uitgaande van de meest gebruikelijke route;

 • d.

  de vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer voor de afgelegde afstand vice versa;

 • e.

  de berekening van de toekenning geschiedt onder aftrek van de door de werkgever reeds toegekende vergoeding;

 • f.

  het maximum bedrag dat via uitruil voor reiskosten woon-werk mag worden gebruikt tot de toegestane fiscale ruimte, is afhankelijk van de enkele reisafstand en het aantal werkzame dagen;

 • g.

  de maximale maandelijkse vergoeding wordt bepaald door de formule: (aantal werkdagen woon-werkverkeer per week/5 x 214) x 2 x enkele reisafstand x € 0,19, gedeeld door 12;

 • h.

  ingeval van verhuizing of aanpassing van het werkrooster moet de medewerker dit per direct doorgeven, deze gewijzigde omstandigheden zijn immers van invloed op de uitruilmogelijkheden;

 • i.

  bij een aanpassing van het aantal dagen dat een medewerker werkt, wordt dienovereenkomstig het uit te ruilen bedrag aangepast;

 • j.

  in geval van langdurige afwezigheid of ziekte (langer dan zes weken) wordt de uitruil stopgezet;

 • k.

  indien de medewerker de uitruil wil stoppen, dient de medewerker dit tijdig aan te geven;

 • l.

  aanwending van het IKB voor dit doel is maandelijks mogelijk tot maximaal het beschikbare bedrag aan opgebouwd IKB budget.

Artikel 5 Aankoop fiets

De aankoop van een fiets is mogelijk onder de voorwaarden zoals vermeld in de Regeling Bedrijfsfietsenplan Caparis, met uitzondering van de bepaling van de in deze Regeling opgenomen verrekeningstermijn van 36 maanden. Daarvoor in de plaats geldt de voorwaarde dat de verrekening van de fiets, met het beschikbare opgebouwde IKB budget, in hetzelfde jaar moet plaatsvinden als de aanschaf van de fiets.

Artikel 6 Sparen voor extra pensioen

Extra sparen voor toekomstig pensioen is mogelijk tot het beschikbaar opgebouwde bedrag aan IKB budget. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  er geldt geen minimum bedrag, wel een maximum, dat afhankelijk is van de persoonlijke fiscale ruimte van de medewerker voor pensioen;

 • b.

  inleggen kan maandelijks, eenmalig of incidenteel;

 • c.

  het ingehouden bedrag wordt rechtstreeks betaald aan het ABP.

Artikel 7 Aangeven maandelijkse keuze

De medewerker kan maandelijks, vóór de tiende van de maand zijn/haar keuze aangeven om zijn/haar budget te gebruiken voor één of meerdere doelen. De keuze kan via de mail, middels het aanvraagformulier IKB, worden doorgegeven aan de salarisadministratie.

Artikel 8 Wijziging fiscale regels

Wanneer de fiscale regels omtrent uitruilmogelijkheden wijzigen, dan wordt de uitvoering van de regeling aangepast aan de fiscale mogelijkheden.

Artikel 9 Passende uitvoering

Wanneer deze regeling niet of onvoldoende voorziet in een passende uitvoering en bij verschillen van inzicht, beslist de werkgever over hoe moet worden gehandeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking op de site overheid.nl en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Individueel keuzebudget GR SW ‘Fryslân’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân”, op 8 december 2017.

E. van Esch, voorzitter

R. Haverkort, secretaris