Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Beleidsregels subsidie kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidie kinderopvang
CiteertitelBeleidsregels subsidie kinderopvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpBeleidsregels subsidie kinderopvang 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Wet kinderopvang
 2. amvb Besluit kwaliteit kinderopvang
 3. amvb Besluit kinderopvangtoeslag
 4. wet Algemene bestuursrecht
 5. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Voorst/22824/22824_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-201801-07-2018nieuwe regeling

12-06-2018

gmb-2018-160279

2018-46450

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidie kinderopvang

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Voorst;

Gelet op de Wet kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang, Besluit kinderopvangtoeslag, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Voorst en de beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018–2022

besluit vast te stellen: Beleidsregels kinderopvang

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • gastouderopvang;

  • geregistreerd gastouderbureau

  • geregistreerd kindercentrum;

  • houder;

  • kinderopvangtoeslag;

  • ouder;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet kinderopvang.

 • 2.

  In deze beleidsregel wordt verder verstaan onder:

  • Alle peuters naar de voorschool: kinderopvang bedoeld op het spelenderwijs bijdragen aan de algemene vaardigheden van peuters ter voorbereiden op de basisschool.

  • kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van de opvang van kinderen tot de basisschoolleeftijd en bij Sociaal Medische Indicatie tot uiterlijk de leeftijd voor voortgezet onderwijs

  • ouderbijdrage: het deel van de kosten kinderopvang waarvoor geen subsidie wordt verleend en die voor rekening van ouders blijven komen

  • Sociaal Medische Indicatie; kinderopvang bedoeld voor kinderen uit een gezin waar op sociaal, psychische of medische gronden bij ouders en/of kind ondersteunende opvang nodig is.

  • Voorschoolse educatie: kinderopvang gericht op ontwikkeling op taal, spraak, sociaal en emotioneel gebied, om ontwikkelingsachterstand te voorkomen en/of te verkleinen en om de kansen op een goede schoolloopbaan te vergroten.

Artikel 2 Vormen van kinderopvang

Voor de volgende vormen van kinderopvang kan subsidie worden verleend:

 • a.

  Alle peuters naar de voorschool

 • b.

  Voorschoolse educatie

 • c.

  Sociaal Medische Indicatie

Artikel 3 Beleidsdoelen

De beoogde beleidsdoelen zijn ten aanzien van:

 • a.

  Alle peuters naar de voorschool:

Het gebruik van Kinderopvang door peuters van ouders zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag stimuleren.

 • b.

  Voorschoolse educatie:

Het wegnemen of verkleinen van onderwijsachterstand om een kansrijke start in het basisonderwijs te bevorderen.

 • c.

  Sociaal Medische Indicatie:

Het ondersteunen van ouders, zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag, in hun zorgtaak voor de kinderen als sociaal, psychische of medische gronden bij ouders en/of kinderen hiertoe aanleiding geven.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Het kind waarvoor subsidie wordt aangevraagd woont in de gemeente Voorst

  • Ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst

  • De kinderopvang wordt verzorgd door een geregistreerd kindercentrum

  • De subsidie wordt aangevraagd met een daarvoor door het college vastgesteld formulier

  • Het aanvraagformulier is door aanvrager volledig ingevuld en ondertekend. En als aanvrager een partner heeft, is de aanvraag door beiden ondertekend

  • Bij de aanvraag wordt een kopie van het contract met het kinderopvangcentrum die de kinderopvang gaat verzorgen ingeleverd

  • In of bij het contract zijn de prijsgegevens opgenomen

 • 2.

  Verder gelden de aanvullende specifieke voorwaarden voor:

  • a.

   Alle peuters naar school:

   • Het aantal uren peuteropvang is maximaal 8 uur per week

  • b.

   Voorschools educatie:

   • Er is een verwijzing afgegeven door het consultatiebureau

   • De opvang voor Voorschoolse educatie wordt afgenomen op één locatie

   • Het aantal uren Voorschoolse educatie is maximaal 12 uur per week en wordt afgenomen over 3 dagdelen

   • In afwijking van de algemene voorwaarde kan een ouder bij Voorschoolse educatie recht hebben op gedeeltelijke kinderopvangtoeslag

  • c.

   Sociaal Medische Indicatie:

   • Bij de (eerste) aanvraag wordt een sociaal, psychische en/of medische onderbouwing toegevoegd

   • Er kan niet een toereikend beroep worden gedaan partner, sociaal netwerk of andere vormen van opvang

   • De opvang is aanvullend aan opvang binnen het netwerk en maximaal 4 dagdelen per week

   • In afwijking van de algemene voorwaarde kan deze opvang ook worden verzorgd door een bij een geregistreerd gastouderbureau aangesloten gastouder.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De subsidiabele kosten kinderopvang zijn ten aanzien van:

 • a.

  Alle peuters naar school:

  • De op basis van een contract afgenomen uren peuteropvang voor maximaal 12 uur per week

 • b.

  Voorschoolse educatie:

  • De op basis van een contract afgenomen uren kinderopvang, op één VE-locatie voor maximaal 12 uur per week

 • c.

  Sociaal Medische Indicatie:

  • De op basis van een contract afgenomen uren kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie voor maximaal 4 dagdelen per week.

Artikel 6 Bepaling subsidiehoogte

Voor het berekenen van de subsidiehoogte geldt dat:

 • De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de kinderopvangtoeslagtabel behorende bij het landelijk Besluit Kinderopvangtoeslag

 • De eigen bijdrage voor ouders wordt eveneens berekend op basis van de hiervoor genoemde kinderopvangtoeslagtabel

 • Hiermee wordt de subsidie en de eigen bijdrage berekend op basis van het jaarlijks door het ministerie bepaalde wettelijk uurtarief (2018: € 7.45) en eigen bijdrage percentages (in 2018 minimaal 6% eerste kind en 5% tweede en verder kind)

 • Het deel van het uurtarief boven het wettelijk uurtarief wordt niet gesubsidieerd.

 • In afwijking van het hiervoor genoemde bedraagt voor kinderopvang in de vorm van Voorschoolse educatie de eigen bijdrage per maand maximaal € 25 per kind.

Artikel 7 Nadere regels

 • De subsidie wordt niet met terugwerkende kracht verleend.

 • De subsidie gaat in op de datum van aanvragen of, voor zover de opvang aanvangt/begint/start na deze datum, op de datum aanvang als genoemd in het contract

 • De subsidie kan in afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Voorst bij toekenning gelijk worden vastgesteld

 • Het kinderopvangcentrum of gastouderbureau factureert de kosten van opvang tot het bedrag waarvoor subsidie is verleend aan de Gemeente Voorst

 • De kosten van opvang die voor rekening van ouders komen wordt bij ouders gefactureerd

 • De subsidie kan worden stopgezet als ouders het voor hun rekening komende deel niet betalen

 • Kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst mogelijk is valt buiten deze beleidsregel

Artikel 8 Afhandeling aanvraag en uitbetaling subsidie

 • Het besluit op een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk aan de aanvrager bekend gemaakt.

 • Bij toekennen van subsidie wordt een kopie van de beschikking naar het Kinderopvangcentrum of gastouderbureau, of de betreffende locatie daarvan, gestuurd voor facturatie

 • Deze subsidie wordt door de gemeente op basis van deze factuur direct aan het Kinderopvangcentrum of gastouderbureau uitbetaald.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels Subsidie Kinderopvang

 • 2.

  Deze beleidsegels treden in werking 8 dagen na bekendmaking en werken terug tot 1 juli 2018.

 • 3.

  De Beleidsregels Kinderopvang van 15 november 2011 worden gelijktijdig ingetrokken.