Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening Ireen Wüsttrofee 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Ireen Wüsttrofee 2010
CiteertitelVerordening Ireen Wüsttrofee 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening Ireen Wüsttrofee van 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2010nieuwe regeling

20-04-2010

Goirles Belang, 28-04-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Ireen Wüsttrofee 2010

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

 • 2.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Goirle;

 • 3.

  De voorzitter: Ireen Wüst;

 • 4.

  De secretaris: het hoofd van de afdeling Ontwikkeling dan wel een namens deze gemandateerde ambtenaar.

Artikel 2 De trofee

Het college reikt tweejaarlijks in de oneven jaren de Ireen Wüsttrofee uit, die bestaat uit:

 • a.

  Een bronzen beeldje,

 • b.

  Een oorkonde,

 • c.

  Een geldbedrag van € 1.500,00.

Artikel 3 Criteria

 • 1.

  De Ireen Wüsttrofee wordt toegekend aan een sporter of sportteam waarvan de geleverde sportprestatie een bijzondere uitstraling heeft op de Goirlese gemeenschap.

 • 2.

  Voor de Ireen Wüsttrofee komen in aanmerking:

  • a.

   Individuele sporters die op het moment van de prestatie woonachtig in de gemeente Goirle zijn, of

  • b.

   Individuele sporters die vanwege het bedrijven van hun (top)sport zich genoodzaakt zagen te verhuizen uit de gemeente Goirle, maar bij hun prestatie nog steeds als inwoner van de gemeente Goirle worden gezien;

  • c.

   Sportteams die deel uitmaken van een vereniging die statutair in de gemeente Goirle is gevestigd en aangesloten is bij een door NOC*NSF erkende sportbond;

  • d.

   Sportteams waarvan het merendeel op het moment van de prestatie in de gemeente Goirle woonden.

Artikel 4 Procedure

 • 1.

  De trofee wordt toegekend en uitgereikt namens het college van burgemeester en wethouders op een door het college te bepalen datum;

 • 2.

  Het college vraagt, voorafgaand aan het besluit, advies aan een externe jury;

 • 3.

  Van de toekenningen wordt door het college van burgemeester en wethouders een registratie bijgehouden.

Artikel 5 De jury

 • 1.

  De externe jury bestaat uit:

  - De voorzitter,

  - De wethouder Sport,

  - De secretaris,

  - Drie personen die op sportgebied een vooraanstaande positie innemen binnen de gemeenschap van de gemeente Goirle.

 • 2.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie;

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening, wordt de 'Verordening Ireen Wüsttrofee' zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 3 juli 2008 ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening Ireen Wüsttrofee 2010'.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20-04-2010.

, de voorzitter

, de griffier

TOELICHTING

Toelichting artikel 2 sub a

De Ireen Wüsttrofee is gekoppeld aan de prestatie. Dat betekent dat bij uitreiking aan een team niet iedere sporter een beeldje, oorkonde en geldbedrag ontvangt doch alleen het team.

Toelichting artikel 4 lid 1

De voorzitter reikt de trofee uit. Indien de voorzitter verhinderd is, reikt de burgemeester van de gemeente Goirle de trofee uit.

Toelichting artikel 5

Procedure

 • 1.

  De verantwoordelijke afdeling is de afdeling Ontwikkeling;

 • 2.

  Er wordt een voorpublicatie geplaatst waarin burgers worden uitgenodigd een voordracht te doen.

 • 3.

  De afdeling Ontwikkeling benadert in overleg met de portefeuillehouder en de voorzitter drie personen om zitting te nemen in de jury;

 • 4.

  De jury:

  • -

   Maakt een selectie uit de binnengekomen reacties,

  • -

   Bespreekt deze intern en:

   • a.

    Komt tot een voordracht op basis van de selectie of,

   • b.

    Komt tot een voordracht op basis van een eigen kandidaat of,

   • c.

    Komt tot de conclusie om te adviseren de prijs niet uit te reiken;

 • 5.

  De voorzitter:

  • a.

   Heeft het recht om gemotiveerd een kandidaat te weigeren,

  • b.

   Heeft de doorslaggevende stem indien de stemmen staken;

 • 6.

  Het advies wordt aan het college voorgelegd;

 • 7.

  Het college neemt een besluit met inachtneming van het advies;

 • 8.

  Het college heeft het recht om, gemotiveerd, een afwijkend besluit te nemen.