Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het aanwijzen van de gemeente Winsum als pilot-gemeente voor de plaatsing van windturbines

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het aanwijzen van de gemeente Winsum als pilot-gemeente voor de plaatsing van windturbines
CiteertitelAanwijzingsbesluit kleine windturbines pilot-gemeente Winsum
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR410825/CVDR410825_7.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2018nieuwe regeling

17-07-2018

prb-2018-5508

K9354

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het aanwijzen van de gemeente Winsum als pilot-gemeente voor de plaatsing van windturbines

Aanwijzingsbesluit kleine windturbines pilot-gemeente Winsum

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat in hun vergadering van 17 juli 2018, nr. A.8, afdeling RS, dossiernummer K9354, is vastgesteld het Aanwijzingsbesluit kleine windturbines pilot-gemeente Winsum.

 

 

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum hebben ons verzocht om de gemeente Winsum op grond van artikel 2.41.2, eerste lid, van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (hierna: verordening) aan te wijzen als pilot-gemeente voor de plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter. Het verzoek betreft:

 • a.

  de oprichting van één park- of lijnopstelling van maximaal 4 windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter ten behoeve van een lokaal initiatief gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening bij de locatie sportpark Winsum;

 • b.

  de oprichting van maximaal 2 windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter binnen een zone van 25 meter rond de bestaande aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Schilligeham 7 in Winsum;

 • c.

  de oprichting van maximaal 3 windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter binnen een zone van 25 rond een agrarisch bouwperceel binnen het gehele gemeentelijke grondgebied, met uitzondering van het gebied aan de westkant van het Reitdiep.

   

Wij overwegen omtrent dit verzoek het volgende.

 

In artikel 2.41.2, eerste lid, van de verordening is bepaald dat wij een gemeente als pilot-gemeente voor de plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter kunnen aanwijzen. In artikel 2.41.2, tweede en derde lid, van de verordening zijn nadere (proces)voorwaarden gesteld waaraan bij het verlenen van een omgevingsvergunning moet worden voldaan.

 

Volgens de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 hebben dergelijke pilotprojecten ten doel om te onderzoeken of kleine windturbines op een landschappelijk verantwoorde wijze in het buitengebied kunnen worden ingepast op locaties die buiten bestaande bouwpercelen zijn gelegen.

Provinciale Staten hebben daarbij in een motie aangegeven dat hierbij verschillende situaties qua locatie en typen landschap bekeken dienen te worden. Gelet op het beoogde doel van de pilotregeling vloeit daar logischerwijs uit voort dat per landschapstype slechts een beperkt aantal pilotprojecten kan worden toegestaan.

 

De pilotprojecten genoemd onder a en b zijn gelegen binnen het in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 aangeduide landschapstype 'wierdenlandschap'. Naar ons oordeel kunnen deze pilotprojecten bijdragen aan het met artikel 2.41.2, eerste lid, van de verordening beoogde doel.

 

De pilotprojecten genoemd onder c beantwoorden niet aan de voorwaarde dat per landschapstype slechts een beperkt aantal pilotprojecten kan worden toegestaan.

 

In verband daarmee zien wij aanleiding om het verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum voor zover betrekking hebbend op de pilotprojecten genoemd onder a en b in te willigen en voor het overige af te wijzen.

 

De aanwijzing als pilot-gemeente geldt voor een termijn van twee jaar, gerekend vanaf de dag na verzending van dit besluit. Daarna zullen beide pilotprojecten door ons worden geëvalueerd.

 

 

Besluiten:

 

De gemeente Winsum voor een periode van twee jaar, gerekend vanaf de dag na verzending van dit besluit, met inachtneming van artikel 2.41.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 aan te wijzen als pilot-gemeente voor de plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter. De aanwijzing heeft uitsluitend betrekking op volgende twee pilotprojecten:

 • a.

  de oprichting van één park- of lijnopstelling van maximaal 4 windturbines ten behoeve van een lokaal initiatief gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening bij de locatie sportpark Winsum;

 • b.

  de oprichting van maximaal 2 windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter binnen een zone van 25 meter rond de bestaande aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Schilligeham 7 in Winsum.

   

Groningen, 17 juli 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas , voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Het

bezwaar kan schriftelijk worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Groningen,

Postbus 610, 9700 AP Groningen. Tevens kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Gelet op

jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (zie bijvoorbeeld de uitspraak van

9 juli 2014, zaaknummer 201309065/1/R4) lijkt de kring van belanghebbenden bij het besluit beperkt

te zijn.