Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Mandaatbesluit urgentieverlening De Ronde Venen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit urgentieverlening De Ronde Venen 2018
CiteertitelMandaatbesluit urgentieverlening De Ronde Venen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/CVDR370260/CVDR370260_3.html
  2. wet Gemeentewet
  3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2018Nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2018-155743

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit urgentieverlening De Ronde Venen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden naast de aan hem ondergeschikte ambtenaren te mandateren aan anderen;

 

gelet op het besluit van 21 januari 2003 om de Stichting Urgentieverlening West Utrecht op te richten en de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, Gemeente De Ronde Venen, door de raad vastgesteld op 11 juni 2015;

 

alsmede gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en titel 10.1, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen het volgende: Mandaatbesluit urgentieverlening De Ronde Venen 2018

Artikel 1 Bevoegdheden

De uitoefening van de bevoegdheden als genoemd in paragraaf 2.4 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, Gemeente De Ronde Venen met uitzondering van de bevoegdheden tot aanwijzing van adviseurs als bedoeld in artikel 2.4.2, lid 1 onder c, te mandateren aan het dagelijks bestuur van de Stichting Urgentieverlening West Utrecht.

Hieronder vallen onder meer het verlenen, weigeren en intrekken van een urgentieverklaring.

Artikel 2 Instructie

De gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen voor de verdeling van woonruimte uit hoofdstuk 2 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, Gemeente De Ronde Venen.

Artikel 3 Ondermandaat

Het is het dagelijks bestuur van de Stichting Urgentieverlening West Utrecht toegestaan om de aan hem gemandateerde bevoegdheden te ondermandateren.

Artikel 4 Ondertekening

In (onder)mandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

“Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

namens dezen,

[handtekening]

[naam (onder)gemandateerde]

[functieaanduiding].”

Artikel 5 Intrekking

Het Mandaatbesluit Urgentieverlening De Ronde Venen 2011, bekendgemaakt op 12 januari 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking tot het moment van vaststelling van het Algemeen mandaatbesluit 2018.1 en kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit urgentieverlening De Ronde Venen 2018.

 

Mijdrecht, 10 juli 2018

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris,

LilianSchreurs

de burgemeester,

MaartenDivendal