Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Aanwijzingsbesluit, als volgens het bepaalde in artikel 2:29 lid 8 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer (APV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit, als volgens het bepaalde in artikel 2:29 lid 8 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer (APV)
CiteertitelAanwijzingsbesluit, als volgens het bepaalde in artikel 2:29 lid 8 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer (APV)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Aalsmeer/CVDR445602.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-201824-03-2021Nieuwe regeling

05-07-2018

gmb-2018-154472

Z-2018/035012

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit, als volgens het bepaalde in artikel 2:29 lid 8 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer (APV)

 

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer besluit het gebied Oosteinderweg 287e daar waar restaurant Zaai Kweek & Eet is gevestigd, aan te wijzen als gebied waarvoor andere openingstijden gelden dan de tijden die zijn bepaald in artikel 2:29 lid 3 van de APV van de gemeente Aalsmeer. Het restaurant mag van zondag t/m zaterdag geopend zijn van 07.00 uur tot 24.00 uur. Indien er een omgevingsvergunning is verleend voor het voeren van een terras, dan sluiten de opening- en sluitingstijden aan bij die van het restaurant.

 

Motivering:

Voor restaurants geldt in Aalsmeer als hoofdregel dat ze doordeweeks open mogen zijn van 07.00 uur tot 01.00 uur en in de weekenden/feestdagen van 07.00 uur tot 02.00 uur. Daghoreca mag dagelijks geopend zijn van 06.00 uur tot 22.00 uur.

 

De locatie waaraan restaurant Zaai Kweek & Eet is gelegen, de Oosteinderweg 287e, is geen standaard horecalocatie. Deze locatie is van oudsher een agrarische tuinbouwlocatie, maar gebleken is dat deze bestemming niet meer toereikend is. Gekeken wordt naar een andere invulling en het restaurant is bij wijze van experiment tijdelijk vergund als daghoreca om te bezien of horeca in de toekomst een goed alternatief kan zijn voor dit gebied. Onder deze omstandigheden zijn de standaard openings- en sluitingstijden niet geschikt. Enerzijds is sluiten om 22.00 uur te vroeg en anderzijds is sluiten om 01.00, dan wel 02.00 in het weekend te laat in het licht van het experiment.

 

Totdat duidelijk is of deze locatie daadwerkelijk passend is voor reguliere horeca, wor-den de sluitingstijden van de ter plaatse aanwezige daghoreca meer in lijn gebracht met die van reguliere horeca. De sluitingstijden worden echter niet gelijkgesteld met die van reguliere horeca, teneinde mogelijke overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.

 

De tijdelijke omgevingsvergunning loopt af op 24 maart 2021. Het onderhavige aanwijzingsbesluit loopt eveneens af op voornoemde datum.

 

De bijbehorende kaart van het aangewezen gebied:

 

 

Aldus besloten op 5 juli 2018.

De burgemeester,

J. Nobel

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan:

De burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 253, 1431 AG Aalsmeer. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres;

  • de datum van uw bezwaarschrift;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

  • uw handtekening;

  • zo mogelijk uw e-mailadres;

  • het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder "Bezwaarschrift indienen?". De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.