Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oss

Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Oss 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oss
Officiële naam regeling Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Oss 2010
CiteertitelVerordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Oss 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De raad van de gemeente Oss heeft deze regeling op 03-01-2011 geleden verklaard voor de nieuwe gemeente Oss

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2010Onbekend

14-10-2010

Oss Actueel 20 oktober 2010

GBOR
21-10-201012-04-2012Onbekend

14-10-2010

Oss Actueel 20 oktober 2010

GBOR

Tekst van de regeling

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Gemeenteraad    
       
Onderwerp:  Volgnummer 2010-65
verordening CRK nav de Wabo  Dienst/afdeling PBWM
De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juni 2010;

gelet op het advies van de raadscommissie Wonen, Openbare ruimte en Milieu van 22 september 2010;

Vast te stellen de gewijzigde verordening

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT OSS 2010

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit(CRK): Commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert op het gebied van ruimtelijke kwaliteit van grote (ter indicatie groter dan een woonhuis) en beeldbepalende projecten en ontwikkelingen. De CRK fungeert als welstandscommissie als bedoeld in de bouwverordening en als monumentencommissie als bedoeld in de monumentenverordening. De CRK kan advisering over kleine bouwplannen opdragen aan de CRK Welstandskamer, zaken betreffende monumentenzorg opdragen aan de CRK Monumentenkamer en zaken betreffende kunst in de openbare ruimte opdragen aan de CRK Kunstkamer.

 • 2.

  CRK Welstandskamer: Commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de welstandsaspecten van kleinere bouwplannen.

 • 3.

  CRK Monumentenkamer: Commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over reguliere monumentenplannen, aanwijzingen en beleidszaken.

 • 4.

  CRK Kunstkamer: Commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over aspecten van kunst in de openbare ruimte.

 • 5.

  Selectiecommissie:Commissie die leden voor de CRK en de Kamers ter benoeming aan het college van burgemeester en wethouders voordraagt. Leden van de commissie worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd en zijn: de stadsontwerper (tevens voorzitter van de selectiecommissie), de ambtelijk secretaris CRK en het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling of PBWM. De selectiecommissie is op voordracht van de selectiecommissie zelf mogelijk uit te breiden met ambtelijk deskundigen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. In afwijking tot bovengenoemde kan het college ertoe besluiten de taken van de selectiecommissie over te dragen aan een externe organisatie. Deze externe organisatie is dan verantwoordelijk voor de selectie en de voordracht van de leden van de CRK en de Kamers aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 6.

  Verordening:Verordening van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Oss 2010.

 • 7.

  Handboek CRK: Bij dit document behorend door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen Handboek waarin de werkwijze van de CRK en de Kamers wordt beschreven.

Hoofdstuk 2 Adviestaken en verdeling

Paragraaf 2.1: Taakomschrijving

Artikel 2.1.1 CRK

 • 1.

  De CRK brengt op basis van de bouwverordening het welstandsadvies uit.

 • 2.

  De CRK brengt op basis van de monumentenverordening het monumentenadvies uit.

 • 3.

  De CRK adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders over:

  • a.

   ruimtelijke kwaliteitsaspecten van in voorbereiding zijnde structuurplannen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen, landschapsplannen, beeldkwaliteitplannen en andere relevante beleidsstukken;

  • b.

   stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente;

  • c.

   initiatieven en plannen betreffende kunst in de openbare ruimte

 • 4.

  De CRK bestaat uit tenminste 7 leden en maximaal 9 leden. Leden zijn de voorzitter en deskundigen die gezamenlijk de volgende disciplines vertegenwoordigen: architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, cultuurhistorie/monumentenzorg, inrichting openbare ruimte, Osse historie en kunst in de openbare ruimte. Het is mogelijk dat één lid meerdere disciplines vertegenwoordigt. Ook kan een burgerlid worden toegevoegd. De CRK kan slechts welstand- of monumentenadviezen uitbrengen indien de in artikel 2.1.2 lid 1 respectievelijk 2.1.3 lid 1 genoemde deskundigheid in de vergadering aanwezig is.

 • 5.

  De CRK besluit bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 6.

  De CRK baseert haar advies (indien van toepassing) op de gemeentelijke ruimtelijke plannen, de welstandsnota, het monumentenbeleid en het kunstbeleid.

 • 7.

  De leden van de CRK hebben tot taak regelmatig overleg te voeren met een representatieve achterban op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

 • 8.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan de CRK de adviseringover de aan haar in art. 2.1.1 lid 1 toebedeelde taken opdragen aan de CRK Welstandskamer.

 • 9.

  In afwijking van het gestelde in het tweede lid kan de CRK de adviseringover de aan haar in art. 2.1.1 lid 2 toebedeelde taken opdragen aan de CRK Monumentenkamer.

 • 10.

  In afwijking van het gestelde in het derde lid kan de CRK de adviseringover de aan haar in art. 2.1.1 lid 3 sub c toebedeelde taken opdragen aan de CRK Kunstkamer.

Artikel 2.1.2 CRK Welstandskamer

 • 1.

  De CRK Welstandskamer bestaat uit twee en maximaal drie leden die gezamenlijk deskundig zijn op het gebied van architectuur.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een van hen als voorzitter aan. De voorzitter van de CRK Welstandskamer vertegenwoordigt de discipline architectuur in de CRK.

 • 3.

  De CRK Welstandskamer kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste twee leden aanwezig zijn en vertegenwoordiging van de onder lid 1 genoemde deskundigheid in de vergadering aanwezig is.

 • 4.

  In geval van twijfel legt de CRK Welstandskamer het verzoek om advies alsnog aan de CRK voor.

 • 5.

  De leden van de CRK Welstandskamer hebben tot taak regelmatig overleg te voeren met een representatieve achterban op het gebied van welstand en ruimtelijke kwaliteit.

Artikel 2.1.3 CRK Monumentenkamer

 • 6.

  De CRK Monumentenkamer bestaat uit drie en maximaal vier leden die gezamenlijk deskundig zijn op het gebied van cultuurhistorie en monumenten (bij voorkeur vertegenwoordiging van restauratie, architectuurhistorie, cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie).

 • 7.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een van hen als voorzitter aan. De voorzitter van de CRK Monumentenkamer vertegenwoordigt de discipline cultuurhistorie/monumentenzorg in de CRK.

 • 8.

  De CRK Monumentenkamer kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste twee leden aanwezig zijn en vertegenwoordiging van de onder lid 1 genoemde deskundigheid in de vergadering aanwezig is .

 • 9.

  In geval van twijfel legt de CRK Monumentenkamer het verzoek om advies alsnog aan de CRK voor.

 • 10.

  De leden van de CRK Monumentenkamer hebben tot taak regelmatig overleg te voeren met een representatieve achterban op het gebied van cultuurhistorie en monumentenzorg.

Artikel 2.1.4 CRK Kunstkamer

 • 1.

  De CRK Kunstkamer bestaat uit drie leden die gezamenlijk deskundig zijn op het gebied van kunst in de openbare ruimte.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een van hen als voorzitter aan. De voorzitter van de CRK Kunstkamer vertegenwoordigt de discipline kunst in de openbare ruimte in de CRK.

 • 3.

  In geval van twijfel legt de CRK Kunstkamer het verzoek om advies alsnog aan de CRK voor.

 • 4.

  De leden van de CRK Kunstkamer hebben tot taak regelmatig overleg te voeren met een representatieve achterban op het gebied van kunst in de openbare ruimte .

Artikel 2.1.5 Andere Kamers

Het college van burgemeester en wethouders kan ten einde advies uit te brengen zoals in artikel 2.1.1 lid 3 genoemd andere dan in deze verordening genoemde Kamers benoemen.

Artikel 2.1.6 Afdoening bij mandaat

 • 1.

  De CRK Welstandskamer van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan de advisering over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen mandateren aan een of meerdere daartoe aangewezen leden. De aangewezen leden adviseren over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van de CRK Welstandskamer als bekend mag worden verondersteld.

 • 2.

  In elk geval van twijfel legt de gemandateerde het bouwplan als bedoeld in het vorige lid alsnog voor aan de CRK Welstandskamer.

 • 3.

  Het in artikel 3.4 bepaalde is voor deze vergadering overeenkomstig van toepassing.

Paragraaf 2.2: Leden van de CRK en de Kamers

Artikel 2.2.1 Taken voorzitters

 • 1.

  De voorzitter CRK vervult het voorzitterschap bij de vergaderingen van de CRK.

 • 2.

  De voorzitter CRK bevordert integrale en eenduidige formulering van de adviezen van de CRK.

 • 3.

  De voorzitter CRK is verantwoordelijk voor het functioneren en dekwaliteit van de advisering van de CRK en de Kamers.

 • 4.

  De voorzitter CRK treedt bij het overleg met de gemeente (bestuurders en ambtenaren) en met media namens de CRK en de Kamers naar buiten.

 • 5.

  De voorzitters van de Kamers zorgen voor eenduidige formulering van de adviezen van de Kamers.

 • 6.

  De voorzitters zijn onafhankelijk van lokale politiek, het gemeentelijk bestuur, deambtelijke organisatie en van partijen die rechtstreeks belang hebben bij de te besprekenplannen.

 • 7.

  De voorzitters ontplooien geen activiteiten die invloed kunnen hebben op het onafhankelijk functioneren. De voorzitter aanvaardt géén opdrachten van de gemeente of derden inzake plannen die (mogelijkerwijs) geagendeerd kunnen worden voor advisering in de CRK.

Artikel 2.2.2 Taken deskundigen

 • 1.

  De deskundige draagt vanuit zijn of haar vakkundigheid bij aan de advisering van de commissies.

 • 2.

  De deskundige is onafhankelijk van lokale politiek, het gemeentelijk bestuur, deambtelijke organisatie en partijen bij rechtstreeks belang hebben bij de te besprekenplannen.

 • 3.

  De deskundige ontplooit geen activiteiten die invloed kunnen hebben op het onafhankelijk functioneren als lid. Indien een lid wél betrokken is bij een in de CRK te behandelen project, dan trekt hij zich in de vergadering terug als het betreffende plan in de CRK wordt behandeld.

Artikel 2.2.3 Benoeming, zittingsduur en vergoeding

 • 1.

  Een ieder kan solliciteren op een vacante zetel. Selectie van leden van de CRK en de Kamers vindt plaats door de Selectiecommissie op basis van de in het Handboek CRK beschreven profielen. De leden van de CRK en de Kamers worden op voordracht van de Selectiecommissie door het college van burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen.

 • 2.

  De leden van de CRK en de Kamers kunnen ten hoogste voor een termijn van 3 jaar worden benoemd. Zij kunnen voor één maal 3 jaar worden herbenoemd.

 • 3.

  Voor de leden van de CRK en de Kamers is het in het Handboek CRK opgenomen rooster van aftreding van toepassing.

 • 4.

  Voor de voorzitter van de CRK en de Kamers worden vervangers benoemd die bij afwezigheid invallen. Voor de rest van de leden kan een vervanger worden benoemd die beschikt over vergelijkbare deskundigheid als het lid dat hij of zij vervangt.

 • 5.

  De voorzitter van de CRK organiseert met de leden van de CRK en de Kamers een jaarlijks inhoudelijke en procesmatige evaluatie van de werkzaamheden. Hiervan wordt verslag gedaan aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 6.

  De beloning van de leden van de CRK en de Kamers wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Werkwijze en wijze van adviseren

Artikel 3.1 Werkwijze

De commissies regelen zelf hun wijze van werken, zulks met inachtneming van de bepalingen van deze verordening en van het Handboek CRK.

Artikel 3.2 Agendering CRK

De stadsontwerper van de gemeente Oss is bevoegd om onderwerpen in de CRK te agenderen.

Artikel 3.3 Vergaderfrequentie

De frequentie van de vergaderingen van de CRK en de Kamers worden jaarlijks door de voorzitter vastgesteld en gepubliceerd.

Artikel 3.4 Openbaarheid van vergaderen en mondelinge toelichting

 • 1.

  De vergaderingen van de CRK en de Kamers zijn openbaar.

 • 2.

  De agenda voor de vergadering van de CRK en de kamer wordt tijdig bekendgemaakt op de gemeentelijke website, in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 3.

  Indien burgemeester en wethouders – al dan niet op verzoek van de aanvrager – een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen. (zie artikel 12 b, lid 2 WW).

 • 4.

  Indien de aanvrager van een omgevingsvergunning bij het indienen van die aanvraag een verzoek doet tot het geven van een toelichting, wordt deze door of namens de CRK en door de Kamers in staat gesteld tot het geven van een toelichting op het bouwplan. De aanvrager van de omgevingsvergunning wordt uitgenodigd voor de vergadering van de commissie, waarin de aanvraag wordt behandeld.

 • 5.

  Belanghebbenden hebben in toelichtende zin spreekrecht.

Artikel 3.5 Vorm van het advies

 • 1.

  Voor de vorm van het welstandsadvies wordt verwezen naar de bouwverordening.

 • 2.

  Voor de vorm van het monumentenadvies wordt verwezen naar de monumentenverordening.

 • 3.

  Indien de CRK en haar Kamers ander advies uitbrengen dan bedoeld in lid 1 en 2 dan kunnen de commissies de vorm daarvan zelf bepalen.

Artikel 3.6 Termijn van advies

 • 1.

  Voor de termijn van het welstandsadvies wordt verwezen naar de bouwverordening;

 • 2.

  Voor de termijn van het monumentenadvies wordt verwezen naar de monumentenverordening;

 • 3.

  Door of namens het college van burgemeester en wethouders kan in het verzoek om advies de CRK en de Kamers een kortere of langere termijn worden gegeven voor het uitbrengen van hetadvies dan de termijn genoemd in het eerste en tweede lid.

Artikel 3.7 Jaarlijkse verantwoording

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden en die van de Kamers voor de gemeenteraad, waarin ten minste aan de orde komt:

 • -

  op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota;

 • -

  de werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;

 • -

  op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;

 • -

  de aard van de beoordeelde plannen;

 • -

  de bijzondere projecten.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1 Overige

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening van de Commissie Ruimtelijke

Kwaliteit Oss 2010”

Artikel 4.3 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking de dag nadat ze bekend is gemaakt;

 • 2

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Oss 2009, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 25 juni 2009.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 oktober 2010. De gemeenteraad voornoemd,Coll: