Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

MANDAATBESLUIT LEERPLICHT EN RMC 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT LEERPLICHT EN RMC 2018
CiteertitelMandaatbesluit Leerplicht en RMC 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2018nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2018-150289

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT LEERPLICHT EN RMC 2018

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

Gelet op:

artikel 10:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

de Leerplichtwet 1969;

de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten);

b e s l u i t:

de bevoegdheden genoemd in artikel 16, eerste en vierde lid van de Leerplichtwet 1969 te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk en de bevoegdheid genoemd in artikel 16, tweede lid van de Leerplichtwet 1969 te mandateren aan de burgemeester van Harderwijk;

de bevoegdheden genoemd in de artikelen 3a, 3b. 3c, 6, 7, 15, 16, achtste lid, 18 19, 21, 21a, 22, 23 en 25 van de Leerplichtwet 1969 en de uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Wet op het voortgezet onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de expertisecentra), te mandateren aan het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht;

toe te staan dat het bestuur van Meerinzicht voor de gemandateerde bevoegdheden ondermandaat verleent aan medewerkers.

ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheid, de volgende voorschriften vast te stellen.

Artikel 1
 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheid wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks- of provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

 • 2.

  Ingeval van afwezigheid van de gemandateerde worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

Artikel 2  

 • 1.

  Indien bij het namens burgemeester en wethouders te nemen besluit het beleid van dezen is betrokken, legt de gemandateerde de zaak ter verdere besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voor.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt in elk geval geacht het beleid van burgemeester en wethouders bij een te nemen besluit te zijn betrokken en wordt het te nemen besluit aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd:

  • a.

   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

  • b.

   indien er rekening mee gehouden moet worden dat het college op zijn of haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.

Artikel 3  

Bij de uitoefening van de bevoegdheid namens burgemeester en wethouders van Elburg, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

"burgemeester en wethouders van Elburg

namens dezen",

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening en naam.

Artikel 4  

Op nader gezamenlijk te bepalen wijze doet de gemandateerde aan burgemeester en wethouders van Elburg verslag van de wijze waarop gebruik is gemaakt van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 5  

 • 1.

  Alle (onderdelen van) eerder genomen besluiten waarin de in dit besluit genoemde bevoegdheden worden gemandateerd, worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit Leerplicht en RMC 2018’.

Aldus besloten op 10 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Elburg

de secretaris, de burgemeester,

J.K.C. van der Jagt ir. J.N. Roozendaal

De burgemeester van Elburg

Ir. J.N. Roozendaal