Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2018
CiteertitelVerordening basisregistratie personen Elburg 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.9, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2018Nieuwe regeling

09-07-2018

gmb-2018-149238

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2018

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

besluit;

vast te stellen de volgende verordening: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2018

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt voor zover dit is bepaald in bijlage 2; en

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie voor zover dit is bepaald in bijlage 2.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Deze verordening treedt in de plaats van de Verordening basisregistratie personen Elburg 2017.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Elburg 2018.

 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 9 juli 2018

de voorzitter, de griffier,

ir. J.N. Rozendaal mr. Ir. M.C. Luiting.