Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Archiefverordening BSOB 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening BSOB 2018
CiteertitelArchiefverordening BSOB 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchief
Externe bijlageToelichting Archiefverordening BSOB 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 40 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2018Gewijzigde verordening

28-06-2018

bgr-2018-1022

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening BSOB 2018

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 18 juni 2018;

gelet op artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995;

besluit vast te stellen de Archiefverordening Belastingsamenwerking Oost-Brabant 2018:

 

Artikel 1. Zorgplicht dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het informatiebeleid van de gemeenschappelijke regeling en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken archivaris

 • 1.

  De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De archivaris kan op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur over het beheer van de overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling die (nog) niet zijn overgebracht.

Artikel 3. Verantwoording door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de organen van de gemeenschappelijke regeling. Zij voegen daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de archivaris;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de archivaris aan hen uitgebrachte adviezen, en

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4. Intrekking oude verordening

De Archiefverordening Belastingsamenwerking Oost-Brabant 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening BSOB 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

28 juni 2018.

Voorzitter,

H.J. Mak

Secretaris,

M. Vrisou van Eck