Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Gewoon Gemak gemeente Elburg 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Gewoon Gemak gemeente Elburg 2018
CiteertitelSubsidieregeling Gewoon Gemak gemeente Elburg 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/CVDR365720/CVDR365720_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2018nieuwe regeling

03-07-2018

gmb-2018-143731

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Gewoon Gemak gemeente Elburg 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling Gewoon Gemak gemeente Elburg 2018

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de aanschafkosten en de kosten van het aanbrengen van voorzieningen in, aan of bij de woning, zoals vermeld in artikel 5 van deze regeling. De voorzieningen dragen bij aan het langer zelfstandig, veilig thuis kunnen wonen c.q. het levensloopbestendig maken van de woning in het kader van een zorgvraag.

Artikel 3. Nadere eisen

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft een reguliere woonbestemming in het vigerende bestemmingplan en staat in de gemeente Elburg;

 • b.

  de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt door de aanvrager zelf bewoond;

 • c.

  in, aan of rondom de woning wordt minimaal één van de voorzieningen aangebracht zoals genoemd onder artikel 5 lid 1;

 • d.

  de aangebrachte voorziening is niet gericht op het moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen;

 • e.

  voor de aangebrachte voorziening waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is nog niet eerder subsidie Gewoon Gemak verstrekt;

 • f.

  voor een aangebrachte voorziening kan alleen subsidie worden aangevraagd in het kalenderjaar dat de betreffende voorziening is aangeschaft en aangebracht.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt alleen verstrekt aan inwoners van de gemeente Elburg van 55 jaar of ouder.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de aanschafkosten en de kosten van het aanbrengen van voorzieningen in, aan of bij de woning die hieronder staan vermeld:

  • Drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buitenzijde drempel);

  • Rubberen oploop voor oplossen hoogteverschil (binnenzijde drempel);

  • De toegang bij de deur ophogen met bestaande stoeptegels;

  • Buitenlamp met bewegingsmelder;

  • Buitenlamp met schemerschakelaar;

  • Senioren veiligheidsslot;

  • Spiekoog in voordeur (eventueel elektronisch);

  • Video-intercom in woonkamer of gang/hal;

  • Huidige drempel (binnen) verlagen en tochtstrip op deur;

  • Tweede trapleuning;

  • Trapleuning verlengen aan de bestaande zijde;

  • Trapspilbeugel;

  • Wandbeugel/handgreep bovenaan de trap;

  • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam;

  • Eenhendel mengkraan voor keuken of wastafel;

  • Deurbel met geluidsversterking en lichtsignaal;

  • Rook- en koolmonoxidemelder op batterijen;

  • Wandbeugel/handgreep in het toilet;

  • Wandbeugel/handgreep in de badkamer;

  • Antisliptegels op bestaande tegels;

  • Antislip laag op bestaande tegels;

  • Thermostatische bad mengkraan;

  • Thermostatische douchemengkraan;

  • Uitschuifbare planken in keukenkasten;

  • Kalenderklok;

  • Dagkalender;

  • Ouderenalarm met optionele rook- en gasdetector;

  • Trapverlichting met bewegingssensor;

  • Nachtverlichting met bewegingssensor;

  • Fototelefoon;

  • Traplift;

  • Verhoogd toilet (+6 en +10);

  • Opklapbare toiletbeugels;

  • Toiletverhoger met armsteunen;

  • Douchestoel/-zitje;

  • Verwijderen van het ligbad;

  • Sleutelkastje/Sleutelbuis;

  • Sokkel (t.b.v. verhoging wasmachine/wasdroger/koelkast);

  • Elektrische deuropeners;

  • Dwaaldetectie / GPS-systeem;

  • Bedalarm.

 • 2.

  Indien de voorziening door de bewoner zelf is aangebracht, zijn de loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 6. Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500,-- per woning per kalenderjaar.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt conform artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van het aanvraagformulier Subsidieregeling Gewoon Gemak.

 • 2.

  Een aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en de vereiste bijlagen zijn bijgevoegd.

 • 3.

  In aanvulling op artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 dient bij de aanvraag een bewijs van betaling bijgevoegd te worden.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of meerdere artikelen van deze nadere regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Gewoon Gemak gemeente Elburg 2018”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 3 juli 2018

de burgemeester, de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal J.K.C. van der Jagt