Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Vervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht
CiteertitelVervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht.
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2018nieuwe regeling

22-06-2018

gmb-2018-141798

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht

De Gemeentesecretaris

 

Gelet op artikel 10:3 en artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

B e s l u i t:

 

Vast te stellen de volgende:

 

Vervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht

 

Artikel 1.
 • 1.

  Een Portefeuilledirecteur wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a. bedoelde vervanger treedt in de bevoegdheden van de Portefeuilledirecteur en de onder b. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   een collega Portefeuilledirecteur;

  • b.

   de Gemeentesecretaris.

 • 2.

  De Directeur Bedrijfsvoering wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a. bedoelde vervanger treedt in de bevoegdheden van de Directeur Bedrijfsvoering en de onder b. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   de Clustermanager Versterking Bestuur en Organisatie;

  • b.

   de Gemeentesecretaris.

 • 3.

  Een Clustermanager wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a en b genoemde vervangers treden in de bevoegdheden van de Clustermanager en de onder c. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   de plaatsvervangend Clustermanager;

  • b.

   een collega Clustermanager;

  • c.

   de Gemeentesecretaris.

 • 4.

  Een Teamleider wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a. bedoelde vervanger treedt in de bevoegdheden van de Clustermanager en de onder b. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   de plaatsvervangend Teamleider;

  • b.

   zijn Clustermanager;

 • 5.

  Een Teamhoofd wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de volgende functionarissen, in de aangegeven volgorde, waarbij de onder a. bedoelde vervanger treedt in de bevoegdheden van het Teamhoofd en de onder b. bedoelde vervanger functioneert op eigen titel:

  • a.

   het plaatsvervangend Teamhoofd;

  • b.

   de Teamleider;

 • 6.

  Een Opgavemanager wordt bij zijn afwezigheid vervangen door zijn Portefeuilledirecteur, die daarbij functioneert op eigen titel.

   

Artikel 2  

De plaatsvervanger houdt bij het uitoefenen van de bevoegdheden van degene die hij vervangt, in het bijzonder rekening met eventuele politieke of bestuurlijke aspecten van de aangelegenheden die hij waarneemt. Indien daarvan sprake is of kan zijn stemt hij voor het nemen van een beslissing over de aangelegenheid af met zijn leidinggevende, de Gemeentesecretaris of met de portefeuillehouder.

 

Artikel 3  

 • a.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Musea wordt aangewezen de Zakelijk directeur.

 • b.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Dienstverlening wordt aangewezen de Teamleider Klantcontact.

 • c.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Wijken wordt aangewezen de Teamleider Wijkonderhoud.

 • d.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Stad wordt aangewezen de Teamleider Grondzaken.

 • e.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit wordt aangewezen de Teamleider Wegen, Verlichting en Schone Stad.

 • f.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Versterking Bestuur en Organisatie wordt aangewezen de Teamleider Centraal Bedrijfsbureau.

 • g.

  Als plaatsvervangend Clustermanager Management & Ondersteuning wordt aangewezen de Teamleider Projectsecretariaat.

 

Artikel 4  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

 

Artikel 5  

Deze regeling kan worden aangehaald als Vervangingsregeling mandaat, volmacht en machtiging gemeente Dordrecht.

 

Aldus besloten op 22 juni 2018,

De gemeentesecretaris,

M.M. van der Kraan