Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen 2018
CiteertitelBeleidsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2018Nieuwe regeling

25-06-2018

gmb-2018-140984

B&W18-02953

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

de burgemeester van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 11 juni 2018, nummer 2953;

overwegende het gewenst is beleidsregels te stellen voor bomen en dat het bomenbeleid reeds is vastgelegd in het Groenstructuurplan Gemeente Dalfsen en de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen en de bestemmingsplannen Kernen en Buitengebied;

 

gelet op artikel 1:3 lid 4 Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 4:81 tot en met 4:84 Algemene wet bestuursrecht,

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de “Beleidsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen 2018

Beleidsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen 2018

Artikel I. Lijst van waardevolle en monumentale bomen

Burgemeester en wethouders stellen, op basis van onderstaande voorwaarden, een lijst vast van waardevolle en monumentale bomen op welke omgevingsvergunningsplichtig zijn :

 • In deze lijst zijn particuliere bomen opgenomen binnen de bebouwde kom.

 • De waardevolle bomenlijst wordt elke vijf jaar geactualiseerd.

 • De lijst bevat minimaal de volgende gegevens, inzake de te beschermen monumentale boom: redengevende beschrijving, soort boom, locatie en foto’s.

 • De bomen voldoen aan onderstaande basisvoorwaarden en 1 of meer specifieke voorwaarden

Basisvoorwaarden:

 • 1.

  De geschatte leeftijd is minimaal 50 jaar, uitgezonderd toekomstig waardevolle bomen, gedenkbomen of cultuurhistorisch en/of landschappelijk waardevolle elementen.

 • 2.

  De boom verkeert niet in onomkeerbare slechte conditie, volledig verval van de boom is niet binnen 10 jaar te verwachten.

 • 3.

  De boom heeft een dusdanige habitus dat deze karakteristiek is voor de soort. (Dit geldt met name voor bomen die een ruimtelijke betekenis hebben en uitgezonderd bomen met een karakteristieke lei/snoeivorm).

Specifieke voorwaarden

M.b.t. ruimtelijke betekenis:

 • A.

  De boom is medebepalend en onvervangbaar voor het karakter van een omgeving vanaf de openbare ruimte.

 • B.

  De boom is een onderdeel van een geheel intact zijnde boomgroep of uniforme laan beplanting die een karakteristieke structuur in stad of landschap zichtbaar maakt.

 • C.

  De boom is een herkenningspunt.

M.b.t. monumentwaardigheid:

 • D.

  De boom is van een in Dalfsen zeldzame soort, type of hoge leeftijdsklasse.

 • E.

  De boom vormt een onderdeel van een monumentale omgeving of een cultuurhistorisch waardevol element.

 • F.

  De boom is een gedenkboom.

M.b.t. een meer dan normale ecologische betekenis:

 • G.

  de boom vormt een (onmisbaar onderdeel) van een biotoop van in de omgeving van Dalfsen schaars voorkomende planten- of diersoorten.

De boom is onderdeel van een reeks elementen die een ecologische infrastructuur vormen.

M.b.t. vermelding op monumentale bomenlijst bomenstichting

 • H.

  De boom staat vermeld op de monumentale bomenlijst van de bomenstichting.

Artikel II. Beoordelen aanvragen kappen houtopstanden

In de bestemmingsplannen en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een afwegingskader opgenomen op basis waarvan een vergunning geweigerd kan worden.

Bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag wordt een afweging gemaakt tussen de belangen van de aanvrager en de boomwaarde. In de notitie “Beoordeling aanvraag kappen houtopstanden” is dit vastgelegd.

De waarden uit de APV en het bestemmingsplan worden als volgt gekoppeld aan de boomwaarden:

Natuur- en milieuwaarden

 • Ecologisch

 • Dendrologisch

 • Toekomstverwachting van de houtopstand

Landschappelijk waarden;

 • Beschermwaardigheid

 • Vervangbaarheid

 • Beeldbepalendheid (ruimtelijke betekenis)

 • Cultuurhistorisch

 • Ecologisch

 • Toekomstverwachting van de houtopstand

Cultuurhistorische en archeologische waarden;

 • Cultuurhistorisch

 • Dendrologisch

 • Toekomstverwachting van de houtopstand

Waarden voor stads- en dorpsschoon;

 • Beschermwaardigheid

 • Vervangbaarheid

 • Beeldbepalendheid (ruimtelijke betekenis)

 • Cultuurhistorisch

 • Ecologisch

Waarden voor recreatie en leefbaarheid.

 • Beschermwaardigheid

 • Beeldbepalendheid (ruimtelijke betekenis)

 • Cultuurhistorisch

 • Ecologisch

 • Dendrologisch

 • Toekomstverwachting van de houtopstand

Artikel III. Richtlijnen herplant

 • De bomen, genoemd in tabel 1, zijn herplantplichtig. De maat van de herplant is afhankelijk van de diameter van de gevelde boom. In situaties waarin herplant niet mogelijk of gewenst is wordt een vergoeding geëist. (zie tabel 2)

 • De wijkbeheerder bepaalt waar wordt herplant, wat wordt herplant (soortkeuze, leverantie, etc.) en indien van toepassing hoe het wordt herplant (verankering, standplaats, etc.). Bij meerdere bomen kan er worden afgeweken van de uitgangspunten in tabel 2.

Locatie

Particulier

Gemeentelijk

Binnen bebouwde kom

Waardevolle bomen (lijst van waardevolle bomen)

Waardevolle bomenlijst (deze dient nog vastgesteld te worden)

Buiten bebouwde kom

Karakteristieke landschapselementen(LOP)

 

Karakteristieke landschapselementen(LOP)

Tabel 1: herplantplichtige bomen

 

Diameter gevelde boom

Maat herplant

Herplantvergoeding

30 - 39

16-18

€ 200,-

40 - 49

18-20

€ 240,-

Vanaf 50

20-25

€ 300,-

Tabel 2. Toepassing herplantmaat en herplantvergoeding gekapte boom

 

Artikel IV. Instandhoudingsplicht

 • De instandhoudingsplicht verplicht de boomeigenaar om de onder de herplantplicht herplante boom gedurende een minimale periode in stand te houden.

 • Indien de toekomstboom gedurende deze instandhoudingsplicht sterft, dient de boomeigenaar deze opnieuw te herplanten.

 • De termijn van instandhoudingsplicht wordt bepaald door het moment wanneer de instandhoudingsplicht overgaat in de omgevingsvergunningsplicht.

Artikel V. Illegale kap

 • Indien er sprake is van illegale kap wordt er een herplantplicht of herplantvergoeding opgelegd (tabel 2).

 • Er kan een boete opgelegd worden zowel bij herplantplicht als bij herplantvergoeding een boete opgelegd worden. De boete wordt bepaald mbv de Rekenmethode NVTB, waarbij de specifiek de waarde van de boom wordt berekend.

Artikel VI. Noodkap

 • Het is, na schriftelijke toestemming van de wijkbeheerder, toegestaan om een boom zonder vergunning te vellen indien deze een gevaar oplevert voor de omgeving of op basis van plantenziektewet.

 • Indien er sprake is van noodkap wordt er een herplantplicht of herplantvergoeding opgelegd (tabel 2)

Artikel VII. Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen 2018’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  De beleidsregels “houtopstanden gemeente Dalfsen 2017” worden bij inwerking treding van deze regeling ingetrokken

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 25 juni 2018.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends