Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Gemeente Hattem - Intrekking Brandbeveiligingsverordening en wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2017 en Bouwverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Hattem - Intrekking Brandbeveiligingsverordening en wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2017 en Bouwverordening 2012
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1, derde lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 133 van de Woningwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2018Intrekking verordening en wijziging verordeningen

25-06-2018

gmb-2018-137327

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Hattem - Intrekking Brandbeveiligingsverordening en wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2017 en Bouwverordening 2012

De raad van de gemeente Hattem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni 2018;

 

gelet op artikel 2.1, derde lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 133 van de Woningwet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie ARZ;

 

besluit :

de Brandbeveiligingsverordening 2012 in te trekken en de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2017 en de Bouwverordening 2012 te wijzigen.

 

Artikel I  

De Brandbeveiligingsverordening 2012 wordt ingetrokken.

Artikel II  

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

   

  • 1.

   In artikel 2.23 wordt, onder vernummering van het tweede tot en met het zevende lid tot het derde tot en met het achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 2.

   Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd.

  • 2.

   In het derde lid vervalt onderdeel ‘e. geen objecten worden geplaatst waar 50 personen of meer gelijktijdig in verblijven en’ en worden de onderdelen f en g geletterd e en f.

  • 3.

   Het vijfde lid van artikel 2.23 komt te luiden:

  • 5.

   Een melding als bedoeld in het derde lid onder f. is niet vereist indien het evenement voldoet aan hetgeen gesteld in het derde lid, onder a tot en met e. en het evenement niet plaatsvindt op de weg (inclusief parkeerplaatsen).

 

 • B.

   

Aan artikel 2.53 Verontreiniging door honden en paarden wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De houder van een hond op een openbare plaats is verplicht opruimmiddelen voor vaste uitwerpselen bij zich te dragen, waaronder begrepen plastic of papieren zakjes, een schepje dan wel andere daartoe geëigende opruimmiddelen. Deze persoon is verplicht deze opruimmiddelen op eerste vordering te laten zien aan de toezichthoudende ambtenaar.

 

 • C.

   

Na artikel 2:73 worden hoofdstuk 15 en artikel 2:74 ingevoegd, luidende:

Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op openbare plaatsen en gebiedsontzegging

 

Artikel 2:74 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

 • 3.

  De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Artikel III  

De Bouwverordening 2012 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

   

 

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het eerste lid vervallen de begripsomschrijvingen van ‘bevoegd gezag’, ‘bouwbesluit’, ‘bouwtoezicht’, ‘gebruiksoppervlakte’, ‘hoogte van de weg’, ‘NVN’, ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’, ‘straatpeil’ en ‘weg’ en wordt, in de begripsbepaling van ‘bouwwerk’, na ‘of ander materiaal,’ ingevoegd ‘met inbegrip van een gedeelte daarvan,’.

 

 • 2.

  In het tweede lid wordt in de aanhef ‘mede’ vervangen door ‘verder’, vervallen de begripsomschrijvingen van ‘bouwwerk’ en ‘gebouw’ en worden twee begripsomschrijvingen toegevoegd, luidende:

  • bevoegd gezag: dat wat daaronder wordt verstaan in de Woningwet;

  • omgevingsvergunning voor het bouwen: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 • B.

   

 

In hoofdstuk 2 vervalt paragraaf 5.

 

Artikel IV  

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 25 juni 2018.

griffier, voorzitter,