Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Goirle
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2018nieuwe beleidsregels

05-06-2018

gmb-2018-131228

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Algemeen

 

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende of roerende zaak, perceel, hond).

In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Voorkeursvolgorde

Artikel 1  

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, bedrijveninvesteringszone ) wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • a.

  de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

  • 1.

   de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

  • 2.

   de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

  • 3.

   de erfpachter;

 • b.

  de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

 • c.

  degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

Artikel 2  

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • a.

  Indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Goirle wonen of gevestigd zijn:

  • 1.

   degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

  • 2.

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • 3.

   een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

  • 4.

   bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

  • 5.

   degene die bij de afdeling Financiën als genothebbende of gebruiker bekend is;

  • 6.

   de eerstgerechtigde in de volgorde die de Basisregistratie Kadaster aanhoudt;

 • b.

  Indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Goirle wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

  • 1.

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • 2.

   een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

  • 3.

   bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

  • 4.

   degene die bij de afdeling Financiën als genothebbende of gebruiker bekend is;

  • 5.

   de eerstgerechtigde in de volgorde die de Basisregistratie Kadaster aanhoudt;

 • c.

  Indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

  • 1.

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • 2.

   degene die bij de afdeling Financiën als genothebbende of gebruiker bekend is;

  • 3.

   de eerstgerechtigde in de volgorde die de Basisregistratie Kadaster aanhoudt.

Artikel 3  

Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen en de bedrijveninvesteringszone die worden geheven van gebruikers van niet-woningen, respectievelijk bedrijfsruimten, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 1.

  degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

 • 2.

  degene die het huurcontract van het belastingobject op naam heeft;

 • 3.

  degene die volgens het handelsregister het langst het adres van het belastingobject als vestigingsadres voert;

 • 4.

  degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

 • 5.

  degene die bij afdeling Financiën als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

 • 6.

  degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

Artikel 4  

Met betrekking tot de hondenbelasting, rioolheffing van gebruikers en de afvalstoffenheffing wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 1.

  degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

 • 2.

  degene die volgens de Basisregistratie Personen het langst staat ingeschreven op het adres van het belastingobject;

 • 3.

  de oudste, in geval van gelijktijdige vestiging in het belastingobject;

 • 4.

  degene die de huur van het belastingobject betaalt aan een elders wonende verhuurder;

 • 5.

  degene die het grootste deel van het belastingobject gebruikt;

 • 6.

  degene die het belastingobject het langst gebruikt;

 • 7.

  degene die bij afdeling Financiën als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

 • 8.

  degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

In dit artikel wordt onder belastingobject tevens verstaan het object waar de hond wordt gehouden.

Artikel 5  

Met betrekking tot de forensenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 1.

  degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

 • 2.

  degene die de nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

 • 3.

  degene die de huur van het hele belastingobject betaalt aan een elders wonende verhuurder;

 • 4.

  de oudste in leeftijd;

 • 5.

  degene die bij afdeling Financiën als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

 • 6.

  degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

Artikel 6  

Indien aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

 • 1.

  Ingevolge artikel 1 en artikel 2 kan worden aangewezen;

 • 2.

  Ingevolge artikel 3 kan worden aangewezen;

 • 3.

  Ingevolge artikel 4 kan worden aangewezen;

 • 4.

  Ingevolge artikel 5 kan worden aangewezen.

Artikel 7  

De artikelen 1 tot en met 6 vinden geen toepassing indien:

 • 1.

  De aanslag kan worden opgelegd aan degene die over het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen en diegene gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

 • 2.

  Bij afdeling Financiën bekend is dat één van de belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben en dit er niet toe leidt dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

Artikel 8  

Indien de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9  

Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

Artikel 10  

Wijzigingen kunnen - indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd - pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

Artikel 11  

Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande artikelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur. (beroep bij de rechter is mogelijk.)

Artikel 12  

Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in artikelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13  

 • 1.

  De “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Goirle” van 10 maart 1998 worden ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels.

 • 2.

  De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Goirle".

 

 

Aldus vastgesteld 05 juni 2018

De heffingsambtenaar,