Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent overlast Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets in de omgeving van de stations gemeente Overbetuwe 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent overlast Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets in de omgeving van de stations gemeente Overbetuwe 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets in de omgeving van de stations gemeente Overbetuwe 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Overlast van een fiets of bromfiets in de omgeving van het station in Eist gemeente Overbetuwe 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Overbetuwe/CVDR399611/CVDR399611_9.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2018nieuwe regeling

12-06-2018

gmb-2018-129013

18BWB00022

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent overlast Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets in de omgeving van de stations gemeente Overbetuwe 2018

Ons kenmerk: 18BWB00022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

overwegende dat

 

het overeenkomstig artikel 5:12, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mogelijk is op de weg gelegen plaatsen aan te wijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimte of plaatsen te laten staan;

 

het overeenkomstig artikel 5:12, tweede lid van de APV mogelijk is openbare (brom)fietsstallingsgebieden aan te wijzen waar het, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, verboden is een fiets of een bromfiets langer dan 28 dagen onafgebroken te stallen;

 

er in de omgeving van de stations in Overbetuwe geregeld (brom) fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimte of plaatsen worden aangetroffen;

 

er is geconstateerd dat er geregeld (brom)fietsen onbeheerd gestald staan waardoor er onnodig beslag wordt gelegd op de beschikbare ruimte in de openbare (brom)fietsstallingsgebieden bij de stations;

 

het daarom wenselijk is op de weg gelegen plaatsen en openbare (brom)fietsstallingsgebieden bij de stations aan te wijzen waarop artikel 5:12, eerste en tweede lid van de A P V van toepassing is;

 

gelet op artikel(en) 5:12, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  alle plaatsen die op de weg zijn gelegen in de omgeving van de stations, beperkt

  tot het omlijnde, lichtgekleurde gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit

  vastgestelde plattegronden 1 en 2, aan te wijzen waar in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimte of plaatsen te laten staan;

 • 2.

  alle openbare (brom)fietsstallingsgebieden bij de stations, beperkt tot de groengearceerde (donkere) gebieden zoals aangegeven op de bij dit besluit vastgestelde plattegronden 1 en 2,aan te wijzen waar het verboden is een fiets of een bromfiets, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, langer dan 28 dagen onafgebroken te stallen;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

 • 4.

  dat het Aanwijzingsbesluit Overlast van een fiets of bromfiets in de omgeving van het station in Eist gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld op 12 juli 2011 wordt ingetrokken;

 • 5.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets in de omgeving van de stations gemeente Overbetuwe 2018.

Aldus besloten in de vergadering van 12 juni 2018.

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

drs. C.W.W. van den Berg.

de burgemeester,

drs. A.S.F. van Asseldonk.

Bijlage 1  

plattegrond 1, Station Elst

Behorend bij Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets in de omgeving van de stations gemeente Overbetuwe 2018.

Bijlage 2  

Plattegrond 2, Station Zetten

Behorend bij Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets in de omgeving van de stations gemeente Overbetuwe 2018.