Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen houdende regels omtrent gesloten jeugdhulp Mandaat- en machtigingsbesluit plaatsing gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen houdende regels omtrent gesloten jeugdhulp Mandaat- en machtigingsbesluit plaatsing gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader
CiteertitelMandaat- en machtigingsbesluit plaatsing gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1.8 van de Jeugdwet
 2. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2018nieuwe regeling

05-06-2018

gmb-2018-128222

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen houdende regels omtrent gesloten jeugdhulp Mandaat- en machtigingsbesluit plaatsing gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE THOLEN

 

Gelet op artikel 6.1.8 van de Jeugdwet en op titel 10.1 “Mandaat, delegatie en attributie” van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 • -

  het college bevoegd is tot het indienen van een verzoek bij de rechter tot uithuisplaatsing van een jeugdige in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp in het vrijwillig kader; 

 • -

  de gecertificeerde instelling (GI) Stichting Intervence de toeleiding vaneen jeugdige naar gesloten jeugdhulp in het gedwongen kader uitvoeren voor de gemeente Tholen, gelet op hun deskundigheid;

 • -

  de gecertificeerde instelling (GI) Stichting Intervence ook bij uithuisplaatsing van een jeugdige in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp in het vrijwillig kader de feitelijke toeleiding verzorgt (zorgdragen voor de verplichte verklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper, aanwezig zijn bij de zitting en zorgdragen voor feitelijke plaatsing in de accommodatie);

   

 • -

  het een mandaat en machtiging betreft aan een niet ondergeschikte ingevolge artikel 10.4 Awb, zodat het besluit de instemming behoeft van de gecertificerde instelling (GI) Stichting Intervence;

 

BESLUIT

 

de gecertificeerde instelling (GI) Stichting Intervence, gevestigd te Middelburg aan de Roozenburglaan 89 (4337JB), Postbus 62 (4330 AB te Middelburg), te mandateren om namens het college op grond van artikel 6.1.2 vijfde lid van de Jeugdwet te bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder op vrijwillige basis nodig is en kan worden verleend, mits aan de overige voorwaarden die de wet daarvoor stelt kan worden voldaan.

En

om de gecertificeerde instelling (GI) Stichting Intervence te machtigen  tot het verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn om deze beslissing te kunnen effectueren, waaronder in ieder geval begrepen:

 

 • -

  het indienen van een verzoek aan de Kinderrechter als bedoeld in artikel 6.1.8 van de Jeugdwet;

 • -

  het zorgdragen voor een instemmende verklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper als bedoeld in artikel 6.1.2 zesde lid Jeugdwet;

 • -

  dat op de eerste werkdag na de uitoefening van het mandaat, de gecertificeerde instelling(GI) Stichting Intervence telefonisch de gemeente Tholen informeert, en vervolgens bevestigt per beveiligde emailverbinding over deze uitoefening van het mandaat en tevens in overleg treedt met deze gemeente over het vervolg.

 

Dit mandaat- en machtigingsbesluit geldt voor onbepaalde tijd en eindigt wanneer het college dit besluit intrekt.

 

 

Tholen, 5 juni 2018

Middelburg,

bestuurder van Intervence

Burgemeester en wethouders van Tholen,

De secretaris

S. Nieuwkoop

de burgemeester

G.J. van de Velde-de Wilde