Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Verordening Starterslening gemeente Drimmelen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Drimmelen 2018
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Drimmelen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerphuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2018Nieuwe regeling

31-05-2018

gmb-2018-127463

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Drimmelen 2018

De raad van de gemeente Drimmelen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Starterslening gemeente Drimmelen 2018

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen;

 • c.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 • d.

  Financiële toets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f.

  Starterslening: een lening die, na toewijzing door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • g.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • h.

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a.

   Van een of twee in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn. Aanvrager(s) is / zijn in de leeftijd van 18 jaar tot 55 jaar op moment van aanvragen.

  • b.

   Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Drimmelen waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (koopsom of koopaanneemsom) van de woning niet hoger zijn dan € 210.000. Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.

 • 2.

  De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3.

  Het college is bevoegd de in het eerste lid sub. a en b genoemde leeftijdsgrenzen en bedragen aan te passen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Drimmelen stelt het budget vast van € 133.654,00 dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen. Zijnde het resterende bedrag dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen van € 250.000 minus reeds verstrekte leningen op basis van de Verordening Startersleningen Gemeente Drimmelen 2013, 2015 en 2017 inzake de reeds verstrekte Startersleningen in 2014, 2015, 2016 en 2017 (saldo per 5 maart 2018).

 • 2.

  Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

 • 1.

  Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1.

  Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20 % bedraagt van de kostengrens van NHG met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 20.000 of op basis van het nog beschikbare budget.

 • 9.

  Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Afwijzen en intrekken toewijzingsbesluit

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • 2.

  Het college trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • b.

   de Starterslening niet tot stand komt.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

 • 5.

  Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 6.

  SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 7.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Drimmelen en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 19 april 2018 en eindigt als het beschikbare budget is verstrekt.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening gemeente Drimmelen 2018 wordt de verordening Verordening Starterslening gemeente Drimmelen 2017 ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Drimmelen 2018’.

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2018.

F.M.C.Ronde

Griffier

drs. G.L.C.M. deKok

voorzitter