Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpin- en verkoopregister voor handelaren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht
 2. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerwolde/CVDR610186/CVDR610186_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2018Nieuwe regeling

03-06-2018

gmb-2018-125617

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

DE BURGEMEESTER VAN WESTERWOLDE;

 

Overwegende dat:

 

 • Door de bestrijding van heling de diefstallen en inbraken kunnen verminderen;

 • Artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • Artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Westerwolde(APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekeningen te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op een andere wijze overdraagt, in een doorlopende en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • Er een digitaal register, zijnde het Digitale Opkopers Register(DOR), ontworpen is om zo efficiënt en effectief mogelijk invulling te geven aan de registratieplicht;

 • Ondanks de wettelijke kaders er nut en noodzaak (de frequentie van gestolen goederen en de waarde daarvan die op de markt worden aangeboden) moet zijn voor enerzijds de registratie van de in- en verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen en anderzijds de controle van deze registratieplicht;

 • Dit digitale register gekoppeld is aan het landelijke systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat gecontroleerd wordt of een ingevoerd goed afkomstig is van diefstal en heling op effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • In het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2015-2018 op pagina 15 de volgende zinsnede is opgenomen: “Samen organiseren we dat een digitaal opkoopregister mogelijk wordt ter bestrijding van helingpraktijken. Daaraan gekoppeld wordt een bestuurlijke aanpak van heling ontwikkeld, indien mogelijk in samenhang met de strafrechtelijke aanpak”.

 • Dit Regionaal Beleidsplan is ondertekend door alle burgemeester in Noord-Nederland, leiding van de politie en het Openbaar Ministerie.

Gelet op artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van strafrecht en artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

BESLUIT:

 • 1.

  Het Digitale Opkopers Register aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westerwolde;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking;

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Westerwolde op 3 juni 2018.

Mr. L.J.Klaassen

Burgemeester