Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent erfgoed Nadere regels duurzaamheid rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten Maasgouw 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent erfgoed Nadere regels duurzaamheid rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten Maasgouw 2018
CiteertitelNadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten Maasgouw 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2018nieuwe regeling

07-06-2018

gmb-2018-123601

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent erfgoed Nadere regels duurzaamheid rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten Maasgouw 2018

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Afbakening

De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op:

 • a.

  rijksmonumenten zoals genoemd in artikel 1 van de Erfgoedwet;

 • b.

  gemeentelijke monumenten zoals genoemd in artikel 1, onderdeel a Erfgoedverordening Maasgouw 2018;

 • c.

  een beschermd stads- en dorpsgezicht zoals genoemd in artikel 1, onderdeel c Erfgoedverordening.

HOOFDSTUK 2 DUURZAAMHEID RIJKSMONUMENTEN, GEMEENTELIJKE MONUMENTEN EN BESCHERMDE STADS – EN DORPSGEZICHTEN.

Artikel 2:1 Zonnepanelen bij rijksmonumenten

Het is verboden op een dak van een kerkgebouw, dat is aangewezen als rijksmonument, zonnepanelen te plaatsen.

Artikel 2:2 Zonnepanelen bij gemeentelijke monumenten

Het is verboden op een dak van een kerkgebouw, dat is aangewezen als gemeentelijk monument, zonnepanelen te plaatsen.

Artikel 2:3 Zonnepanelen bij beschermde stands- en dorpsgezichten

 • 1.

  Het is verboden zonnepanelen te plaatsen in een beschermd stads- en dorpsgezicht.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing als, door de aanvrager nadrukkelijk wordt aangetoond dat:

  • a.

   het plaatsen van de zonnepanelen geschiedt op een relatief bescheiden schaal;

  • b.

   er geen historisch materiaal verloren gaat;

  • c.

   de zonnepanelen zich niet nadrukkelijk in het zicht bevinden;

  • d.

   de zonnepanelen qua materiaal van zodanige aard zijn, dat zij in het zonlicht niet reflecteren. Hetgeen betekent dat:

   • i.

    de folie en de dragers mat of donkerkleurig moeten zijn;

   • ii.

    de kleur van de zonnepanelen moeten zijn afgestemd en moeten harmoniëren met de kleur van de dakbedekking.

  • e.

   de zonnepanelen, via een opbouwsysteem op de daken worden bevestigd.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Bijzondere afwijkingsbevoegdheid

In geval van bijzondere omstandigheden kan het college besluiten om van de nadere regels af te wijken.

Artikel 3:2 Overig

De bij dit document behorende bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 3:3 Citeertitel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten Maasgouw 2018”.

Artikel 3:4 Inwerkingtreding

De vastgestelde “Nadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten Maasgouw 2018” treden in werking tegelijk met de inwerkingtreding van de “Erfgoedverordening Maasgouw 2018”.

BIJLAGE 1, TOELICHTING NADERE REGELS DUURZAAMHEID RIJKSMONUMENTEN, GEMEENTELIJKE MONUMENTEN EN BESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHTEN

 

 • -

  Artikel 2:1 en 2:2: omdat kerkgebouwen hoog zijn en daardoor markant aanwezig zijn is ervoor gekozen om het plaatsen van zonnepanelen op de daken van kerkgebouwen die zijn aangewezen als rijksmonument of gemeentelijk monument niet toe te staan. Daarnaast hebben deze kerkgebouwen een grote cultuurhistorische waarde en hebben zij ook een stedenbouwkundig belang. Door het plaatsen van zonnepanelen zou hier een inbreuk op worden gemaakt.

 • -

  Artikel 2:3, tweede lid, onderdeel e: deze systematiek heeft als voordeel dat de bevestiging “omkeerbaar” is en op termijn aan de hand van nieuwe inzichten kan worden verwijderd.