Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuw Reijerwaard

Mandaatbesluit Bestuurlijk Kernteam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuw Reijerwaard
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit Bestuurlijk Kernteam
CiteertitelMandaatbesluit bestuurlijk kernteam GRNR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2015Mandaatbesluit BKT GRNR

14-10-2015

bgr-2018-871

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Bestuurlijk Kernteam

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard,

- gelet op artikel 12 van het delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur tot het overdragen van de uitoefening van bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur, zoals dat is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 20 februari 2012,

- gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Regeling: gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (hierna te noemen GRNR);

b. Deelnemers: de in de GRNR deelnemende gemeenten;

c. Voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de GRNR;

d. DB-lid of DB-leden: lid of leden van het dagelijks bestuur van de GRNR;

e. Lid of leden: lid of leden van het bestuurlijk kernteam van de GRNR;

f. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de GRNR;

g. Bestuurlijk kernteam: het bestuurlijk kernteam van de GRNR;

h. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (mandans) een besluit te nemen;

 

Artikel 2 Bestuurlijk Kernteam

 • 1.

  Het bestuurlijk kernteam wordt gevormd door de DB leden van Ridderkerk en Barendrecht en door een Rotterdamse ambtenaar, die door het DB-lid van Rotterdam daartoe is aangewezen.

 • 2.

  De leden van het bestuurlijk kernteam hebben elk één stem.

 • 3.

  Het bestuurlijk kernteam kan besluiten nemen als minimaal twee van de drie deelnemers zijn vertegenwoordigd.

   

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit is in werking getreden op 28 maart 2012 en voor het laatst gewijzigd op 14 oktober 2015. Dit besluit kan worden aangehaald als het Mandaatbesluit bestuurlijk kernteam (BKT) GRNR.