Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent luchthavenbesluit (Verordening luchthavenbesluit Helihaven Loodswezen IJmuiden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent luchthavenbesluit (Verordening luchthavenbesluit Helihaven Loodswezen IJmuiden)
CiteertitelVerordening luchthavenbesluit Helihaven Loodswezen IJmuiden
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Wet luchtvaart
 2. amvb Besluit burgerluchthavens
 3. ministeriele-regeling Regeling burgerluchthavens
 4. ministeriele-regeling Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
 5. wet Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2018nieuwe regeling

12-02-2018

prb-2018-4191

1019571

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent luchthavenbesluit (Verordening luchthavenbesluit Helihaven Loodswezen IJmuiden)

Provinciale Staten van Noord-Holland;

 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 21 november 2017;

 

Overwegende dat artikel XIII van de Wet van 18 december 2008, Stb 561, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), provinciale staten verplichten om een luchthavenbesluit als bedoeld in artikel 8.43, eerste lid, van de Wet luchtvaart vast te stellen voor een luchthaven die op grond artikel 8.1a, derde lid van de wet een luchthaven van regionale betekenis is waarvoor op grond van artikel 8.1a, derde lid, van die wet vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist;

 

Gezien de Provinciale Beleidsnota Regionale Luchthavens Noord-Holland en de Luchtvaartverordening Noord-Holland;

 

Gezien het rapport ‘M.e.r.-beoordeling helihaven loodswezen IJmuiden, mei 2017;

 

Dat gezien de aantallen en soort vliegbewegingen de 56 dB(A) Lden-contour en de plaatsgebondenrisicocontour van 10-6 buiten het luchthavengebied vallen, zodat een luchthavenbesluit vereist is;

 

Gelezen het rapport ‘Invoergegevens ten behoeve van mer-beoordeling en het Luchthavenbesluit van de helihaven Loodswezen IJmuiden’, mei 2017, met daarin opgenomen de invoergegevens zoals de vlootsamenstelling;

 

Gelet op de Wet luchtvaart, de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (de RBML), het Besluit burgerluchthavens, de Regeling burgerluchthavens, de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen,

 

 

Besluiten vast te stellen:

 

Verordening luchthavenbesluit Helihaven Loodswezen IJmuiden

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In dit luchthavenbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet luchtvaart;

 • b.

  luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

 • c.

  luchthavengebied: het gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven;

 • d.

  exploitant: de houder van een luchthavenregeling of luchthavenbesluit;

 • e.

  gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij;

 • f.

  Rvglt: Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • g.

  Lden-contouren: contouren ter aanduiding van de beperkingengebieden in verband met de geluidbelasting vanwege het luchthavenluchtverkeer als bedoeld in artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens;

 • h.

  plaatsgebonden risicocontouren: contouren ter aanduiding van de beperkingengebieden in verband met het externe veiligheidsrisico vanwege het luchthavenluchtverkeer als bedoeld in artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens.

 • i.

  handhavingspunt: locatie waar de geluidsbelasting van het luchthavenluchtverkeer niet hoger mag zijn dan de in het luchthavenbesluit vastgestelde waarde;

 • j.

  helikopterbeweging: beweging in start- of in landingsfase van een helikopter.

 • k.

  uniforme daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang, zoals geldt voor de positie 52.00 graden N en 05.00 graden O op zeeniveau;

Artikel 1.2 Exploitant

De exploitant van de luchthaven is het Nederlands Loodswezen B.V. of diens rechtsopvolger.

Hoofdstuk 2 Aanduiding luchthaven

Artikel 2.1 Locatieaanduiding

Dit luchthavenbesluit is van toepassing op de luchthaven aan de Kanaaldijk 242 te IJmuiden, gemeente Velsen, geografische positie 52°28'11,6" N; 004° 35' 36,1" O zoals aangegeven op de bij dit luchthavenbesluit als bijlage A opgenomen kaart.

Artikel 2.2 Baanaanduiding

Op de luchthaven is gelegen een landingsplaats ter grootte van 14 bij 14 meter, omgeven door een safety area van 7 meter, voor het landen en opstijgen met helikopters, zoals aangegeven op de bij dit luchthavenbesluit als bijlage B opgenomen kaart.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden luchthaven

Artikel 3.1 Luchthavenluchtverkeer

 • a.

  Op de luchthaven zijn uitsluitend helikopters die worden ingezet voor het beloodsen van zeeschepen toegestaan;

 • b.

  In afwijking van het onderdeel a is incidenteel gebruik door niet-commerciële, niet-particuliere helikopters, na toestemming van de exploitant, toegestaan;

 • c.

  De exploitant laat op de luchthaven luchthavenverkeer toe zolang de daardoor veroorzaakte geluidbelasting niet tot een overschrijding leidt van de in artikel 3.2 opgenomen grenswaarden.

Artikel 3.2 Handhavingspunten

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel 8 van het Besluit burgerluchthavens, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten is opgenomen in tabel 1 en aangegeven op de bij dit luchthavenbesluit als bijlage D opgenomen kaart.

Tabel 1 Ligging en grenswaarden in de handhavingspunten

Handhavingspunt

X

Y

Grenswaarde

Oost

101158

498328

68,1 dB(A) Lden

West

100961

498289

68,1 dB(A) Lden

Artikel 3.3 Openstellingtijden

Het gebruik van de luchthaven vindt plaats:

 • a.

  Voor dagoperaties: geen beperkingen

 • b.

  Voor nachtoperaties: alleen onder VMC (Visual Meteorological Conditions) en onder de voorwaarden gesteld bij de ontheffing van het VFR (Visual Flight Rules) vliegverbod bij nacht.

Hoofdstuk 4 Regels omtrent de ruimtelijke indeling

Artikel 4.1 Luchthavengebied

Het luchthavengebied als bedoeld in artikel 8.47 van de wet is het als zodanig aangeduide gebied op de bij dit luchthavenbesluit als bijlage B opgenomen kaart.

Artikel 4.2 Beperkingengebieden

De beperkingengebieden als bedoeld in artikel 8.47 van de wet zijn:

 • a.

  De 10-5 en 10-6 plaatsgebonden risicocontouren als bedoeld in artikel 9 onder a van het Besluit burgerluchthavens zoals aangeduid op de bij dit luchthavenbesluit als bijlage C opgenomen kaart.

 • b.

  De geluidscontouren van 48 dB(A), 56 dB(A) en 70 dB(A) Lden als bedoeld in artikel 9 onder b, c en d van het Besluit burgerluchthavens zoals aangeduid op de bij dit luchthavenbesluit als bijlage D opgenomen kaart.

 • c.

  Het gebied met hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid, zoals aangeduid op de bij dit luchthavenbesluit als bijlage E opgenomen kaart.

Artikel 4.3 Afweging binnen de 48 dB(A)

Overeenkomstig artikel 19 van het Besluit burgerluchthavens worden voor het gebied gelegen tussen de 56 dB(A) Lden-contour en de 48 dB(A) Lden-contour geen beperkingen vastgelegd.

Artikel 4.4. Termijn verwerken in bestemmingsplan, beheersverordening of omgevingsplan

Overeenkomstig artikel 8.47, tweede lid, en artikel 8.8, derde lid, Wet Luchtvaart stelt de gemeenteraad van de gemeente Velsen uiterlijk op 1 januari 2026 een bestemmingsplan, beheersverordening of omgevingsplan vast dat in overeenstemming is met dit besluit.

Hoofdstuk 5 Vliegveiligheid in verband met windturbines

Artikel 5.1  

De exploitant staat geen starts en landingen toe indien het in bedrijf zijn van een of meer windturbines van “Windpark Spuisluis” gelet op de windsnelheid en windrichting een risico vormt voor een veilige vluchtuitvoering.

Hoofdstuk 6 Rapportageverplichting

Artikel 6.1 Gebruiksjaar

Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 6.2 Rapportage

Binnen twee weken na het einde van elk kwartaal overlegt de exploitant een rapportage aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het gebruik van de luchthaven over de periode van het begin van het gebruiksjaar tot het einde van het kwartaal.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Inwerkingtreding

Dit luchthavenbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening luchthavenbesluit Helihaven Loodswezen IJmuiden

Haarlem, 12 februari 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

K. Bolt, statengriffier.

Toelichting bij Verordening luchthavenbesluit Helihaven Loodswezen IJmuiden

 

Algemeen

 

1.Inleiding

Op 1 november 2009 is de wet 'Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens - RBML' inwerking getreden. Met deze wet zijn de taken en bevoegdheden voor regionale luchthavens overdragen van het Rijk aan de provincies. De provincie Noord-Holland heeft hiermee onder andere de bevoegdheid gekregen tot het vaststellen van luchthavenbesluiten (LHB).

Ten aanzien van het luchtruim, de interne veiligheid en de beveiliging van luchthavens is het Rijk nog steeds bevoegd gezag. Alle veiligheidsaspecten anders dan externe veiligheid blijven een Rijksverantwoordelijkheid, vallend onder de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILenT).

 

2.Provinciale Beleidsnota Regionale Luchthavens

Ter uitvoering van de wet RBML heeft de provincie Noord-Holland de Provinciale beleidsnota Regionale Luchthavens vastgesteld (27 september 2010). De Beleidsnota vormt het kader waarbinnen het luchthavenbesluit wordt opgesteld. Het opstellen van het luchthavenbesluit is afgestemd met de gemeente Velsen en de exploitant van de luchthaven.

 

3.Vergunningsituatie

Dit luchthavenbesluit betreft de reeds bestaande helihaven van het Nederlands Loodswezen B.V. gelegen aan de Kanaaldijk 242 te IJmuiden op één van de eilanden van het zeesluizencomplex in het Noordzeekanaal van IJmuiden. De helihaven bestaat uit een verharde landingsplaats van 14 x 14 meter omgeven door een safety area van 7 meter breed.

 

De helihaven wordt gebruikt door helikopters die ingezet worden voor het beloodsen van zeeschepen. Deze vluchten mogen tijdens de dag-, avond- en nachtperiode worden uitgevoerd. Incidenteel wordt de helihaven gebruikt voor ander, niet-commercieel, verkeer.

 

De exploitant is in het bezit van een beoordeling als bedoeld in artikel 7 van het Besluit Inrichting en Gebruik Niet Aangewezen Luchtvaartterreinen (Bignal) afgegeven door de Inspectie Verkeer & Waterstaat op 25 mei 2000. In het kader van de RBML wordt deze beoordeling omgezet in een luchthavenbesluit.

 

De grenswaarden in handhavingspunten geven ruimte voor circa 700 helikopterbewegingen per jaar. In de praktijk worden er circa 350 bewegingen per jaar voor beloodsing uitgevoerd, en circa 10 bewegingen per jaar voor ander, niet-commercieel verkeer.

 

4.Totstandkoming gebruiksruimte

In de Provinciale beleidsnota is aangegeven dat de provincie Noord-Holland luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen op grond van de RBML zal vaststellen voor de bestaande helihavens. De grenswaarden voor bestaande helikopterlandingsplaatsen worden, mits passend binnen de wettelijke kaders, zo gekozen dat de vergunde situatie mogelijk blijft (één-op-één omzetting).

In overleg en met instemming van de exploitant van de helihaven (Loodswezen IJmuiden) heeft de provincie besloten af te wijken van deze bepaling, om de volgende redenen:

 • 1.

  Het Luchthavenbesluit dient zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het huidige en het door de exploitant op korte termijn voorziene gebruik;

 • 2.

  De overlast voor omwonenden dient zoveel als mogelijk beperkt te blijven;

 • 3.

  Het Luchthavenbesluit dient enige ruimte te bieden voor wisselend dagelijks en jaarlijks gebruik door bijvoorbeeld weersinvloeden 1 ;

 • 4.

  Het Luchthavenbesluit dient rekening te houden met een (beperkt) aantal niet-commerciële vluchten door bijvoorbeeld de politie, zoals die thans ook plaatsvinden;

Voor de helihaven IJmuiden betekenen deze overwegingen dat bij het bepalen van de milieugrenswaarden niet wordt uitgegaan van een maximum van 10 helikopterbewegingen per dag (BIGNAL-ontheffing), maar van circa 700 helikopterbewegingen per jaar. Niet dit aantal helikopterbewegingen, maar de grenswaarden voor de jaarlijkse geluidbelasting zijn vastgelegd in het Luchthavenbesluit. Afhankelijk van het type helikopter, het tijdstip van de vlucht (dag, avond of nacht) is er binnen de grenswaarden een kleiner of groter aantal dan 700 helikopterbewegingen per jaar mogelijk.

 

5.Luchthavenbesluit

Volgens artikel 5 van het Besluit Burgerluchthavens (BBL) is vaststelling van een luchthavenbesluit vereist indien een contour van het plaatsgebonden risico van 10-6 of een geluidcontour van 56 dB(A) Lden buiten het luchthavengebied valt. In de overige gevallen volstaat het vaststellen van een luchthavenregeling.

 

De Lden is de Europese Level Day, Evening, Night norm voor de bepaling van de geluidsbelasting. De externe veiligheidscontour wordt bepaald op basis van het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beheerde rekenvoorschrift 'Gevers'. Externe veiligheid wordt uitgedrukt in plaatsgebonden risico. Dit is de kans dat gedurende een periode van één jaar een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval, waarbij die persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt.

 

Gebaseerd op een aantal helikopterbewegingen van circa 700 per jaar en het huidig in gebruik zijnde type helikopter (Dauphin N-serie) zal de 56 dB(A) Lden-contour zich buiten het luchthavengebied uitstrekken zoals te zien is in bijlage D.

 

Gebaseerd op een aantal helikoterbewegingen van circa 700 per jaar en het huidig in gebruik zijnde type helikopters (Dauphin N-serie) zal de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 zich buiten het luchthavengebied uitstrekken zoals te zien is in bijlage C.

 

Dit houdt in dat voor de onderhavige luchthaven het vaststellen van een luchthavenbesluit vereist is.

 

6.Ruimtelijke beperkingen

Volgens artikel 8.47 van de Wet luchtvaart worden in het luchthavenbesluit ten behoeve van de ruimtelijke indeling van het gebied van en rond de luchthaven, het luchthavengebied en het beperkingengebied vastgesteld. Het beperkingengebied beslaat het gebied naast (rondom) het luchthavengebied, dat de geluidscontouren, de plaatsgebonden risicocontouren en het (driedimensionale) veiligheidsgebied (obstakelvrije vlakken) bevat. Ten aanzien van het beperkingengebied zijn in het Besluit burgerluchthavens voorschriften voor de bouw van en aanwezigheid van woningen, kwetsbare en geluidsgevoelige gebouwen en obstakels opgenomen. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat woningen aan te hoge geluidsbelasting of een te hoog plaatsgebonden risico worden blootgesteld. Tevens wordt in het kader van de vliegveiligheid een denkbeeldig driedimensionaal vlak geprojecteerd (de veiligheidszone) waarbinnen zich geen obstakels bevinden (of breekbaar en licht van constructie). Deze ruimtelijke beperkingen zijn gericht op de gemeente Velsen en de gebruikers van de gebieden gelegen rondom de luchthaven.

 

Ten behoeve van deze helihaven is geen apparatuur voor de luchtverkeerscommunicatie, -navigatie of -begeleiding aanwezig. Het is derhalve niet nodig om een beperkingengebied vast te stellen om de goede werking van dergelijke apparatuur niet te verstoren.

 

Bij het huidige gebruik (circa 350 helikopterbewegingen per jaar), evenals bij de voorgenomen activiteit (circa 700 helikopterbewegingen per jaar) van de luchthaven, overlapt de 48 dB(A) Lden-contour geen woongebieden. Dit betekent dat in de actuele en voorgenomen situatie binnen de 48 dB(A) Lden-contour geen woningen of andere geluidgevoelige gebouwen aanwezig zijn.

 

Op basis van artikel 19 van het Besluit burgerluchthavens dienen Provinciale Staten voor het gebied gelegen tussen de geluidscontour van 56 dB(A) Lden en de geluidscontour van 48 dB(A) Lden een afweging te maken over de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied in relatie tot het gebruik van de luchthavenOmdat de 48 dB(A) contour van de helihaven vrijwel geheel wateroppervlak beslaat en geen woongebieden overlapt, is de bouw van woningen en geluidgevoelige bestemmingen binnen deze contour niet aan de orde. Op basis hiervan worden voor dit gebied geen aanvullende beperkingen opgelegd.

 

Op grond van artikel 18 Besluit burgerluchthavens worden de contouren voor het 10-5 en 10-6 plaatsgebonden risico op basis van het feitelijk gebruik in het voorafgaande gebruiksjaar, elke 5 jaar na vaststelling van dit luchthavenbesluit berekend. Deze berekening wordt openbaar gemaakt.

 

Het vastgestelde beperkingengebied moet worden overgenomen in de bestemmingsplannen van de gemeenten waarin het beperkingengebied is gelegen.

 

7.Handhaving

Ten behoeve van de handhaving zijn twee handhavingspunten vastgesteld (bijlage D). Dit zijn denkbeeldige punten gelegen op honderd meter van het centrum van het heliplatform, onder de in- en uitvliegroutes. Er is geen woonbebouwing met een aaneengesloten karakter gelegen op of in de nabijheid van de geluidcontour van 56 dB(A) Lden. Om die reden zijn, behoudens de handhavingspunten in elk van de twee uitvliegrichtingen op 100 meter van het helikopterplatform, verder geen handhavingspunten noodzakelijk. Indien de vastgestelde maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, kunnen maatregelen genomen worden om dit tegen te gaan.

Handhaving gebeurt op basis van gegevens die de exploitant aan Gedeputeerde Staten rapporteert.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2.1

Dit artikel beschrijft de luchthaven waarop dit luchthavenbesluit van toepassing is. Er wordt verwezen naar de kadastrale kaarten.

 

Artikel 2.2

Dit artikel beschrijft de richting en de lengte van de landingsplaats van de luchthaven.

 

Artikel 3.1

Dit artikel regelt welk soort verkeer toegestaan is op helihaven Loodswezen IJmuiden.

 

Artikel 3.2

In dit artikel zijn de grenswaarden vastgelegd die de gebruiksruimte van de luchthaven bepalen. De invoergegevens die gebruikt zijn voor de berekening zijn vastgelegd in het rapport ‘Invoergegevens ten behoeve van mer-beoordeling en het Luchthavenbesluit van de helihaven Loodswezen IJmuiden’.

 

Artikel 3.3

Dit artikel geeft de openstellingstijden van de luchthaven weer.

 

Artikel 4.1

Dit artikel legt vast wat onder het luchthavengebied wordt verstaan.

 

Artikel 4.2

Dit artikel legt de wettelijk minimale beperkingengebieden vast. Op grond van artikel 8.47, tweede lid, juncto 8.5, vierde lid, van de Wet mogen het luchthavengebied en het beperkingengebied elkaar niet overlappen. De beperkingen in de vast te stellen contouren en gebieden gelden daardoor alleen voor zover deze buiten het luchthavengebied liggen. Omdat de contour van 70 dB(A) Lden binnen het luchthavengebied valt, wordt deze contour niet als beperkingengebied vastgesteld. De beperkingen die binnen de vastgestelde contouren gelden, zijn vastgelegd in het Besluit burgerluchthavens.

 

Artikel 4.3

Op basis van artikel 19 van het Besluit burgerluchthavens dienen Provinciale Staten een afweging te maken over de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied gelegen tussen de 56 en 48 dB(A) Lden-contour. Omdat de 48 dB(A) contour in de voorgenomen activiteit vrijwel geheel wateroppervlak beslaat en geen woongebieden overlapt, is de bouw van woningen en geluidgevoelige bestemmingen binnen deze contour niet aan de orde. Op basis hiervan worden geen aanvullende beperkingen opgelegd voor dit gebied.

 

Artikel 4.4

Volgens artikel 8.47, gelezen in samenhang met artikel 8.8 van de Wet luchtvaart geldt het luchthavenbesluit als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening.

Op grond van artikel 8.8 van de Wet Luchtvaart dient de gemeente binnen een jaar, of een andere bij het besluit te bepalen termijn, het bestemmingsplan of de beheersverordening in overeenstemming te brengen met het Luchthavenbesluit.

In verband met de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden is een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld, het PIP Zeetoegang IJmond. In het vaststellingsbesluit van het PIP Zeetoegang IJmond is opgenomen dat de bevoegdheid voor de gemeenteraad om bestemmingsplannen vast te stellen is opgeschort tot 2024.

Vanwege deze bepaling in het PIP Zeetoegang IJmuiden is in artikel 4.4 1 januari 2026 bepaald als de termijn voor de gemeenteraad van Velsen om het bestemmingsplan of de beheersverordening in overeenstemming te brengen met het Luchthavenbesluit.

 

Artikel 5.1

In de directe omgeving van de helihaven is een windpark in ontwikkeling, het Windpark Spuisluis. De oprichting van dit windpark is voorzien in 2018. Indien de geplande ontwikkeling van dit windpark doorgang vindt zullen er vlak naast de aan- en uitvliegroute van de helihaven windturbines worden geplaatst. De aanwezigheid van een windturbine vlakbij (de aan- en uitvliegroute naar) een helihaven kan een risico vormen voor een veilige vluchtuitvoering. Achter een windturbine ontstaat een turbulentie-effect.

De initiatiefnemer van het windpark en de exploitant van de helihaven zijn, in ambtelijke afstemming met o.a. de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie, overeengekomen dat een stilstandregeling zal worden afgesproken om de vliegveiligheid te borgen. De windturbines zullen worden stilgezet op het moment dat de helikopter wil vertrekken terwijl de windrichting en -snelheid zodanig zijn dat er een risico is voor de helikopter.

 

Artikel 6.2

Dit artikel regelt de rapportageverplichting van de exploitant aan Gedeputeerde Staten. De eisen aan de rapportage zijn geregeld in de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.

 

Artikel 7.1

Dit luchthavenbesluit treedt slechts in werking indien tevens van de minister van Infrastructuur en Milieu een verklaring van veilig gebruik is verkregen.

 

Bijlage A Kadastrale aanduiding

 

 

Aanduiding van het terrein dat bestemd is om als luchthaven te worden ingericht en de kadastrale aanwijzing (= ‘een gedeelte van het perceel gemeente IJmuiden, sectie K, nummers 593’ van het terrein)

Bijlage B Luchthavengebied en landingsplaats

 

 

Bijlage C Beperkingengebieden in verband met het externe veiligheidsrisico

 

 

Risicocontour 10-6 plaatsgebonden risico voor 700 helikopterbewegingen bij een gelijkmatige verdeling van het verkeer over de aanwezige in- en uitvliegrichtingen. Plaatsgebonden risico’s groter of gelijk aan 10-5 zijn niet aanwezig.

Bijlage D Beperkingengebieden in verband met de geluidbelasting

 

 

Geluidscontouren voor 48 dB(A) Lden, 56 dB(A) Lden en 70 dB(A) Lden voor 700 helikopterbewegingen bij een gelijkmatige verdeling van het verkeer over de aanwezige in- en uitvliegrichtingen (detailuitsnede).

 

 

Geluidscontouren voor 48 dB(A) Lden, 56 dB(A) Lden en 70 dB(A) Lden voor 700 helikopterbewegingen bij een gelijkmatige verdeling van het verkeer over de aanwezige in- en uitvliegrichtingen (volledige uitsnede)

Bijlage E Hoogtebeperkingengebied in verband met vliegveiligheid

 

 

 

Detailuitsnede

 

 

 

Uitgegeven op 30 mei 2018

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

 


1

Het Loodswezen gebruikt de helihaven intensiever bij slechte weersomstandigheden.