Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit “Concentratie seksinrichtingen”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit “Concentratie seksinrichtingen”
CiteertitelAanwijzingsbesluit “Concentratie seksinrichtingen”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Cromstrijen/608700/CVDR608700_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-201801-01-2021nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-115358

Z.03410/ADV-B&W-17-01108

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit “Concentratie seksinrichtingen”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen,

 

overwegende dat in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening Cromstrijen 2018 is opgenomen dat het college delen van de gemeente kan aanwijzen waarbinnen voor het vestigen van een seksinrichting geen vergunning wordt verleend. Daarbij kan worden bepaald dat de aanwijzing slechts geldt voor seksinrichtingen van seksbedrijven van een nader aangewezen aard;

 

dat reeds eerder in het driehoeksoverleg Hoeksche Waard is bepaald dat het vanuit het oogpunt van openbare orde en ter bescherming van de leefbaarheid en de gebruiksfunctie van woningen in woonwijken aanbeveling verdient om de locatie waar een seksinrichting kan worden gevestigd te reguleren;

 

dat de uitgangspunten zoals opgenomen in het beleid voortvloeiende uit het driehoeksoverleg Hoeksche Waard nog van kracht zijn, waardoor het gewenst is deze in het kader van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht in een aanwijzingsbesluit vast te leggen;

 

gelet op artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening Cromstrijen 2018;

b e s l u i t :
 • I.

  De volgende plaatsen aan te wijzen als delen van de gemeente waarbinnen voor het vestigen van een seksinrichtingen geen vergunning wordt verleend:

  • a.

   In of aan woonstraten, voet- en rijstraten, wegen, lanen, kaden, hofjes, woonerven en pleinen waaraan bebouwing is gelegen die uitsluiten of in belangrijke maten dient ter bewoning/een woonfunctie heeft;

  • b.

   In straten, niet zijnde straten als bedoeld onder a, waar sprake is van een concentratie van recreatie-inrichtingen of anderszins het woon- en leefklimaat c.q. de openbare orde belastende activiteiten (winkelstraten en kerken hieronder begrepen);

  • c.

   Binnen een straal van 250 meter van een andere prostitutiebedrijf;

  • d.

   Binnen een straal van 250 meter van (een onderdeel van) een onderwijsinrichting c.q. school, waarin aan minderjarigen onderwijs of een opleiding wordt gegeven.

 • II.

  dit besluit aan te halen als aanwijzingsbesluit “Concentratie seksinrichtingen”;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen van 8 mei 2018.

de secretaris,

G.P. Boluijt

de burgemeester,

J.J. Luteijn