Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
CiteertitelAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit Aanwijzingsbesluit is zowel door de raad, het college als de burgemeester genomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201825-05-2018Nieuwe regeling

31-05-2018

gmb-2018-112262

704459

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

 

De burgemeester van Heemstede, het college van burgemeester en wethouders van Heemstede en de raad van Heemstede, ieder voor zich;

 

Gelet op:

Hoofdstuk IV paragraaf 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming

 

besluiten:

 

  • 1.

    Mevrouw U.M. Bouw- Althuisius aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt, al dan niet met terugwerkende kracht, per 25 mei 2018.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij de Burgemeester respectievelijk Burgemeester en wethouders respectievelijk de raad een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

naam en adres indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

de gronden waarop het bezwaar rust.

 

Vastgesteld door de burgemeester op 15 mei 2018, het college op 15 mei 2018 en de raad op 31 mei 2018.