Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Nadere regels Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht
CiteertitelNadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-201801-01-201801-01-2020nieuwe regeling

23-01-2018

gmb-2018-107801

2018-14739

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Zwijndrecht;

 

Gezien het voorstel d.d. 10 januari 2018 inzake Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht;

Gelet op de artikelen 3.2, derde lid, 5.1, derde lid, 5.2, derde lid van Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht;

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 

 • 1.

  In deze nadere regels wordt onder verordening verstaan: de Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2017.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de verordening.

 

HOOFDSTUK 2 VERANTWOORDING PGB

Artikel 2.1 Controle en verantwoording PGB

 

 • 1.

  Iedere cliënt legt verantwoording af over (de besteding van) het persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De cliënt voert een deugdelijke administratie in verband met de verantwoording.

 • 3.

  De controle van de door de cliënt aan het college afgelegde verantwoording van het persoonsgebonden budget vindt steekproefsgewijs plaats.

   

HOOFDSTUK 3 BESCHERMD WONEN

Artikel 3.1 Beschermd wonen

 

Het aanbod beschermd wonen is verdeeld in de volgende arrangementen:

 • a.

  BW uitstroomarrangement

 • b.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, licht

 • c.

  1=1 persoon arrangement, extramurale setting, midden

 • d.

  < 6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, licht

 • e.

  < 6 personen extramurale setting, inclusief gedeeld wonen, midden

 • f.

  < 12 personen extramurale setting, licht

 • g.

  < 12 personen extramurale setting, midden

 • h.

  < 12 personen intramurale setting, licht

 • i.

  < 12 personen intramurale setting, midden

 • j.

  < 12 personen intramurale setting, zwaar

 • k.

  > 12 personen intramurale setting, licht

 • l.

  > 12 personen intramurale setting, midden

 • m.

  > 12 personen intramurale setting, zwaar

 

Artikel 3.2 Dagbesteding

 

Het aanbod dagbesteding bestaat uit drie categorieën:

 • a.

  Arbeidsmatige dagbesteding

 • b.

  Ontwikkelingsgerichte dagbesteding

 • c.

  Belevingsgerichte dagbesteding

 

HOOFDSTUK 4 BIJDRAGE IN DE KOSTEN

Artikel 4.1 Kostprijs maatwerkvoorzieningen

 

De kostprijs, ten behoeve van de bepaling van de hoogte van de bijdrage, wordt gesteld op € 0,00 voor:

 • a.

  begeleiding beschermd wonen en opvang voor overbruggingszorg;

 • b.

  individuele begeleiding, die in het kader van beschermd wonen wordt geboden;

 • c.

  dagbesteding, die in het kader van beschermd wonen wordt geboden.

 

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5.1 Overgangsrecht

 

De nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht 2016 worden ingetrokken met de inwerkingtreding van deze nadere regels.

 

Artikel 5.2 Inwerkingtreding

 

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na publicatie en werken terug tot en met 1 januari 2018.

 

Artikel 5.3 Citeertitel

 

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Zwijndrecht.

 

Aldus besloten in de vergadering van 23 januari 2018,

Het College van Burgemeester en Wethouders

De secretaris, De burgemeester,

G. van Hofwegen D.J. Schrijer