Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent beschermd wonen Subsidieregeling Innovatiemiddelen Beschermd Wonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent beschermd wonen Subsidieregeling Innovatiemiddelen Beschermd Wonen
CiteertitelSubsidieregeling Innovatiemiddelen Beschermd Wonen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ede/CVDR602459/CVDR602459_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018nieuwe regeling

15-05-2018

gmb-2018-106502

92078

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent beschermd wonen Subsidieregeling Innovatiemiddelen Beschermd Wonen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van 15 mei 2018, zaaknummer 92078;

gelet op de artikelen 3, 7 en 8 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017;

besluit vast te stellen de: Subsidieregeling Innovatiemiddelen Beschermd Wonen

Artikel 1. Activiteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken op grond van deze subsidieregeling voor activiteiten die bijdragen aan innovatie ten behoeve van het beleidsdoel Beschermd Wonen.

Artikel 2. Beleidsdoel en activiteiten

 • 1.

  Onder het beleidsdoel Beschermd Wonen wordt verstaan: Het leveren van een bijdrage aan het herstel en behoud van het maatschappelijk functioneren van individuen met psychische of psychosociale problemen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Dit dient bereikt te worden door enerzijds de instroom in Beschermd Wonen te beperken en anderzijds door de uitstroom vanuit Beschermd Wonen te bevorderen. In de programmabegroting is dit als volgt beschreven: Meer kwetsbare inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, al dan niet met ambulante begeleiding, of stromen duurzaam uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

 • 2.

  Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn nieuwe vormen van;

  • a.

   versterken van zelfmanagement van cliënten, ervaringsdeskundigheid en informele zorg;

  • b.

   hulpverlening/begeleiding aan huis;

  • c.

   versterken van steunstructuren op wijkniveau rond de cliënt;

  • d.

   (toeleiding naar) een betaalde baan naar vermogen, onbetaalde arbeid, of een opleiding;

  • e.

   tegengaan van stigmatisering en uitsluiting;

  • f.

   gebruik van technologische vernieuwingen op het gebied van Beschermd Wonen.

Artikel 3. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  De subsidieregeling Innovatiemiddelen Beschermd Wonen kent een subsidieplafond ter hoogte van € 500.000,-.

 • 2.

  Voor subsidie komen in aanmerking

  • a.

   partijen die door de gemeente Ede zijn gecontracteerd voor Beschermd Wonen, en

  • b.

   partijen die door ten minste één van de gemeenten in de Valleiregio is gecontracteerd voor ambulante ondersteuning.

 • 3.

  Een gecontracteerde partij kan in aanmerking komen voor maximaal € 75.000,- subsidie.

 • 4.

  Indien een gecontracteerde partij meerdere activiteiten wil ontplooien, geldt voor de activiteiten tezamen het onder lid 3 genoemde subsidieplafond.

 • 5.

  Uitsluitend kosten die aantoonbaar noodzakelijk en redelijk zijn voor de aangevraagde activiteiten komen in aanmerking voor subsidie.

 • 6.

  Voor alle activiteiten geldt dat de gecontracteerde partij ten hoogste 75% van de noodzakelijke en redelijke kosten mag aanvragen.

 • 7.

  Het beschikbare subsidiebedrag voor Innovatiemiddelen Beschermd Wonen wordt verdeeld op basis van onderlinge vergelijking, op basis van de in tabel 1 opgenomen criteria en wegingsfactoren.

 • 8.

  Indien partijen een gelijkluidend totaal aan punten heeft behaald, wordt de aanvraag beoordeeld op basis van datum van ontvangst. Als datum van ontvangst wordt gehanteerd de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 9.

  De aanvragen worden beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders. Zij laat zich daarbij adviseren door het Regionaal Bestuurlijk Overleg Valleiregio.

 

Tabel 1: criteria en wegingsfactoren onderlinge vergelijking

 

Criterium

Maximum aantal punten

Toelichting

Innovatie

50

De mate waarin sprake is van innovatie, waarmee wordt bedoeld dat het initiatief aanvullend op en anders is dan reeds bestaande activiteiten

Versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg

30

De mate waarin de cliënt na uitstroom uit Beschermd Wonen geen maatwerkvoorziening nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen

Vernieuwend aanbod van Begeleid wonen

30

De mate waarin het aanbod leidt tot uitstroom vanuit Beschermd Wonen

Versterken steunstructuren op wijkniveau rond de cliënt

30

Het opzetten van steunstructuren waardoor het sneller mogelijk is voor de cliënt om weer zelfstandig te wonen

Voorkomen instroom in Beschermd Wonen

30

De mate waarin cliënten zelfstandig kunnen blijven wonen

Samenwerking met lokale maatschappelijke partijen

20

De mate waarin de samenwerking met lokale partijen zoals de nulde lijn en werkgevers word vormgegeven

Samenwerking met de behandel-GGZ

20

Betreft zowel de samenwerking met de zorgverzekeraars als de samenwerking met de aanbieders van GGZ-behandeling

Toeleiding naar (on)betaalde arbeid of opleiding

20

De mate waarin cliënten geen beroep op dagbesteding hoeven te doen

Gebruik van technologische vernieuwingen

10

De mate waarin technologische vernieuwingen bijdragen aan het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom in Beschermd Wonen

Artikel 4. Aanvragen van subsidie

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017 worden aanvragen op grond van deze regeling ingediend tussen 1 juni 2018 en 1 oktober 2018.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten met een looptijd van maximaal drie jaren.

 • 3.

  De in lid 2 genoemde activiteiten dienen uiterlijk op 1 januari 2019 te starten.

 • 4.

  In de aanvraag komen minimaal de volgende onderwerpen aan de orde

  • a.

   De bijdrage van de activiteit(en) aan één of meer van de wegingsfactoren benoemd in Tabel 1 en de wijze waarop dat aantoonbaar wordt gemaakt;

  • b.

   De omvang van de te bereiken doelgroep van Beschermd Wonen en op welke gemeente(n) het initiatief is gericht;

  • c.

   De wijze waarop de gesubsidieerde activiteiten worden vorm gegeven;

  • d.

   De periode waarin de activiteiten worden uitgevoerd;

  • e.

   De verankering in bestaande structuren na afloop van de subsidie.

 • 5.

  Aanvragen dienen bij voorkeur te worden ingediend door middel van het aanvraagformulier op www.ede.nl/subsidies.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2018.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Innovatiemiddelen Beschermd Wonen.

   

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018, zaaknummer 92078.

Het college voornoemd,

J. van Delden,

de secretaris,

mr. L.J. Verhulst

de burgemeester,