Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Financiële verordening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatiemodulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFinanciële verordening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen 2015
CiteertitelFinanciële verordening MGR Rijk van Nijmegen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciële verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016Nieuwe regeling in het Blad gemeenschappelijke Regelingen

28-11-2016

bgr-2018-729

Besluit algemeen bestuur MGR d.d. 28 november 2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen 2015

 

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

 

Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur;

Gelet op artikel 28 van de statuten van de MGR Rijk van Nijmegen;

 

Besluit vast te stellen;

 

De verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

- Modulaire Gemeenschappelijke Regeling: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van de MGR Rijk van Nijmegen (hierna genoemd: ‘MGR’).

- module: iedere organisatorische eenheid binnen de MGR met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het dagelijks bestuur.

- inkomsten: totaal van de baten voor onttrekking reserves.

- overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt.

- administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de MGR en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

- financiële administratie: het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van de organisatie van de MGR, teneinde te komen tot een goed inzicht in:

de financieel-economische positie;

het financiële beheer;

de uitvoering van de begroting;

het afwikkelen van vorderingen en schulden;

alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.

- administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.

- financieel beheer: het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de MGR.

- rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

- doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

- doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Inrichting begroting en jaarstukken

1. Bij de begroting worden onder elk van de modules de lasten en baten per module weergegeven en bij de jaarstukken worden onder elk van de modules de gerealiseerde lasten en baten per module weergegeven.

2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven.

3. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in begroting wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 20 en artikel 21 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldpositie als gevolg van de begroting, de meerjarenraming en de investeringen.

4. In de jaarrekening wordt van de investeringen en meerjarige projecten de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Artikel 3. Kaders begroting

1. Het dagelijks bestuur biedt overeenkomstig artikel 29 van de MGR Rijk van Nijmegen een ontwerpbegroting (waarin is opgenomen een investeringsbegroting) aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. In deze ontwerpbegroting worden de bevindingen betrokken uit de tussentijdse rapportages bedoeld in artikel 7 en de jaarstukken bedoeld in artikel 8.

2. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen, overeenkomstig artikel 29 van de MGR Rijk van Nijmegen, bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de gevoelens van de raden zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

3. Het algemeen bestuur stelt overeenkomstig artikel 29 van de MGR Rijk van Nijmegen de begroting vast.

Artikel 4. Autorisatie begroting en investeringskredieten

1. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per module (zoals het Werkbedrijf en ICT Rijk van Nijmegen).

2. Bij de begrotingsbehandeling geeft het algemeen bestuur aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

3. Bij de begrotingsvaststelling wordt ook het bulkkrediet van de bedrijfsvoeringinvesteringen van de regiogemeenten, gebaseerd op het ideaalcomplex (zie Bedrijfsplan ICT Rijk van Nijmegen) vastgesteld. De invulling van de kredieten wordt door het hoofd van de module gemaakt door middel van (meer-) jarige uitvoeringsprogramma’s. Inhoudelijk en financieel wordt bij de jaarrekening verantwoording afgelegd. Onder- of overschrijding op deze investeringen tot een bandbreedte van 20% van het jaarkrediet komen ten gunste / ten laste van het krediet van het volgend jaar.

4. Investeringen met eigen dekking leggen geen beslag op de middelen van toekomstige begrotingen. Dat kan doordat een investering ineens gedekt wordt door een reserve. Ook kunnen de toekomstige kapitaallasten gedekt worden door jaarlijkse opbrengsten. Ook deze investeringen worden opgenomen in de investeringsplanning en door het algemeen bestuur vastgesteld. Het moment van besluitvorming is niet per se de begroting.

5. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf als ze verwacht dat de lasten de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te overschrijden of de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. Het algemeen bestuur geeft vervolgens aan of hij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

6. Bij de behandeling van de tussenrapportages in het algemeen bestuur doet het dagelijks bestuur voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde budgetten en de investeringskredieten en het bijstellen van het beleid, het algemeen bestuur stelt deze vast.

7. Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het dagelijks bestuur vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan het algemeen bestuur voor. Bij investeringen groter dan € 250.000 informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur in het voorstel over het effect van de investering op de schuldpositie van de MGR.

Artikel 5. Uitvoering begroting

1. Het dagelijks bestuur stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.

2. Het dagelijks bestuur draagt ten aanzien van de financiële raming er zorg voor dat:

a. de lasten en baten, eenduidig zijn toegewezen;

b. de budgetten en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiële positie;

c. de lasten niet dusdanig worden overschreden dat realisatie van andere taken binnen de begroting onder druk komt.

d. Het dagelijks bestuur stelt richtlijnen voor de sturing, beheersing en verantwoording van de loonsom, de formatie en de inhuur vast. Deze richtlijnen worden ter kennis van het algemeen bestuur gebracht.

3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de taakstellingen zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage

1. Het dagelijks bestuur informeert gelijktijdig het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie ten opzichte van de begroting van de MGR over de eerste drie maanden, de eerste zes maanden en de eerste negen maanden.

2. Deze rapportages worden aan de deelnemende gemeenten aangeboden conform de termijnen genoemd in het informatieprotocol.

3. De inrichting van de rapportage sluit aan bij de indeling van de begroting.

4. De rapportage gaat in op relevante afwijkingen in de lasten en baten en geplande prestaties.

Artikel 7. Jaarstukken

1. Het dagelijks bestuur legt in het jaarverslagverantwoording af over de uitvoering van de begroting en het financiële meerjarenplan. In de verantwoording geeft het dagelijks bestuur aan:

- wat is bereikt;

- wat de kosten zijn;

- hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen.

2. Het dagelijks bestuur stelt de jaarstukken op overeenkomstig artikel 31 van de MGR Rijk van Nijmegen.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 8. Waardering en afschrijving vaste activa

1. Activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs of zo nodig aangepast door duurzame waardeverminderingen.

2. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

3. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

4. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:

a. 25 jaar: voorzieningen aan terreinen;

b. 40 jaar: gebouwen;

c. 15 jaar: machines, apparaten en installaties;

d. 10 jaar: inventarissen;

e. 5 jaar: vervoermiddelen;

f. 3 jaar: ICT-investeringen mobiele devices;

g. 5 jaar: overige ICT-investeringen;

h. 10 jaar: overige activa;

i. niet: gronden.

5. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste van het jaarresultaat gebracht, uitgezonderd gronden en terreinen, deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

6. Indien op activa die niet duurzaam aan de MGR verbonden blijven, geïnvesteerd wordt, kan, indien de omstandigheden het rechtvaardigen, voor gekozen worden om op de betreffende investering niet af te schrijven. Alleen dan indien de verwachte opbrengstwaarde groter is dan de boekwaarde. De keuze dient voorgelegd worden ter besluitvorming aan het algemeen bestuur.

7. Het dagelijks bestuur stelt richtlijnen voor de activering en afschrijving van materiele vaste activa vast. Deze richtlijnen worden ter kennis van het algemeen bestuur gebracht.

Artikel 9. Voorziening voor oninbare vorderingen

Voor de vorderingen op verbonden partijen en derden wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen.

Artikel 10. Reserves en voorzieningen

1. Het dagelijks bestuur geeft jaarlijks bij de jaarrekening een overzicht van de reserves en voorzieningen.

2. Het dagelijks bestuur neemt daarbij de richtlijnen in acht die zijn vastgelegd in de nota “Reserves en voorzieningen”. Daarin is opgenomen:

a. de vorming en besteding van reserves alsmede de minimale en/of maximale hoogte daarvan;

b. de vorming en besteding van voorzieningen;

c. de toerekening en verwerking van de rente over de reserves en voorzieningen.

3. De nota “Reserves en voorzieningen” wordt elke vijf jaar geactualiseerd en aan het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden.

Artikel 11. Kostprijsberekening

Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt uitgegaan van een integrale kostprijs. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten de indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de MGR verleende diensten.

Artikel 12. Financieringsfunctie

In het door het algemeen bestuur vastgestelde Treasurystatuut zijn regels en richtlijnen opgenomen met betrekking tot de financieringsfunctie. Het dagelijks bestuur neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht, zoals opgenomen in het Treasurystatuut.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 13. Financiering

In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het dagelijks bestuur naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

a. de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage;

b. de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage;

c. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar;

d. de rentevisie voor de komende vier jaar.

Artikel 14. Weerstandsvermogen & risicobeheersing

1. Het dagelijks bestuur biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota aan, waarin wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens de wijze waarop de gewenste weerstandscapaciteit wordt bepaald vastgelegd. Het algemeen bestuur stelt de nota vast binnen drie maanden na aanbieding.

2. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken neemt het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;

b. een inventarisatie van de risico’s;

c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.

Artikel 15. Onderhoud kapitaalgoederen

Op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten neemt het dagelijks bestuur bij de begroting en de jaarstukken in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ieder geval op:

a. het beleidskader;

b. de uit het beleidskader voortvloeiende consequenties;

c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Artikel 16. Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het dagelijks bestuur naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;

b. de kosten van inhuur derden;

c. de huisvestingskosten;

d. de automatiseringskosten;

e. de budgetten voor het algemeen bestuur en de accountant.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 17. Administratie

1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in MGR als geheel en in de modules;

b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, enzovoort;

c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

d. het verschaffen van informatie over de geformuleerde doelstellingen;

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 18. Financiële administratie

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat:

a. De inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving;

b. De vereiste informatie verstrekt wordt aan het rijk, de provincie en de Europese Unie, evenals aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan gemeenten.

Artikel 19. Financiële organisatie

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor en legt vast:

a. een eenduidige indeling van de MGR en een eenduidige toewijzing van de taken aan de modules;

b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

d. de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

e. de te maken afspraken met de modules over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

f. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productenraming en de productenrealisatie;

g. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten;

h. het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen; en

i. het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.

Artikel 20. Interne controle

Het dagelijks bestuur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel.

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke bijdragen

Artikel 21. Bijdragen van de gemeenten

Met betrekking tot de bijdragen van de gemeenten geldt artikel 30 van de statuten van de MGR Rijk van Nijmegen. Onderstaande bepalingen zijn een aanvulling op artikel 30.

Indien een gemeente niet deelneemt aan (een onderdeel van) een module, wordt de betreffende gemeente bij de berekening van de bijdragen per gemeente buiten beschouwing gelaten.

De wijze waarop de bijdrage per gemeente is berekend wordt toegelicht in de begroting.

In de begroting wordt per deelnemende gemeente een bijdrage in de kosten van bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen opgenomen. Bevoorschotting vindt plaats conform artikel 30 van de statuten van de MGR Rijk van Nijmegen.

Artikel 22. Kosten die resteren na afrekening per module

Met betrekking tot de kosten die resteren na afrekening per module op basis van de dienstverleningsovereenkomsten geldt artikel 31, lid 7 en 8 van de statuten van de MGR Rijk van Nijmegen. Onderstaande bepalingen zijn een aanvulling op artikel 31.

Indien een gemeente niet deelneemt aan (een onderdeel van) een module, wordt de betreffende gemeente bij de verrekening van toekomstige financiële voor- en/of nadelen voortkomend uit (een onderdeel van) een module buiten beschouwing gelaten.

De wijze waarop de kosten worden verdeeld wordt toegelicht in de jaarrekening.

Het aantal inwoners van een gemeente wordt bepaald volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

Onder ‘klanten’ wordt in de context van artikel 31, lid 8 van de MGR Rijk van Nijmegen verstaan: de mensen die op basis van de Participatiewet, de WSW of de Wmo gebruik maken van dienstverlening van het regionale Werkbedrijf of dienstverlening die onder de regie valt van het regionale Werkbedrijf.

Hoofdstuk 7. Doelmatig- en doeltreffendheid

Artikel 23. Onderzoeksplan

1. Het dagelijks bestuur zendt ieder jaar als onderdeel van de begroting een onderzoeksplan naar het algemeen bestuur voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

a. het object van onderzoek

b. de reikwijdte van het onderzoek

c. de onderzoeksmethode

d. doorlooptijd van het onderzoek

e. de wijze van uitvoering

3. In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van onderzoeken.

Artikel 24. Voortgang onderzoeken

Het dagelijks bestuur rapporteert in de bedrijfsvoering paragraaf van de begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 25. Rapportage en gevolgtrekking

1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het dagelijks bestuur indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden. Het dagelijks bestuur kan op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen treffen.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening MGR Rijk van Nijmegen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 28 november 2016,

De secretaris,

I. Hol

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls